โครงการเปิดโลกวิชาการภาษาฝรั่งเศสวิชาการ

โพสต์8 ส.ค. 2561 03:00โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    เมื่อวันเสาร์ที่  4  สิงหาคม  2561   ฝ่ายวิชาการ  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ(ภาษาฝรั่งเศส) ในโครงการเปิดโลกวิชาการภาษาฝรั่งเศสวิชาการ - Journe'e Portes Ouvertes  ครั้งที่ 4   ซึ่งจัดโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    ณ   ห้องเอื้องสามปอยหลวง  ชั้น  15  อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   โดยมี  อาจารย์จีรวรรณ   อยู่ศิริ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แผนกมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ผลการแข่งขันมี ดังนี้

    นายธนากร   มณีพิทักษ์สันติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขัน NJ  Spelling  Bee  ได้ไปทัศนศึกษา  ณ  ประเทศญี่ปุ่น และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
  
    นางสาวพิมพ์สุดา   มีพิน และ นางสาวรุ่งตะวัน   นรนิล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8   ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

    นางสาวพลอยตะวัน   ปิ่นมาศ และ นางสาวสิริกร   ศิวเวทพิกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตฝรั่งเศส(ภาษาไทย)

    นางสาวลัลนา   กรีอุต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ นายอภิไชย   ไชยวงศ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8   ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส

#ข่าว2561


Comments