เหรียญทอง การประกวดหนังสั้น "โกงเท่ากับศูนย์" ระดับมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือ

โพสต์30 ส.ค. 2560 21:02โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2560 22:21 โดย Greecha Katpratoom ]
    เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  31  สิงหาคม  2560  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ทีม MALADA  ได้แก่  นายกุลนันท์   ไชยมงคลพันธ์   นายกฤษณะ   เจริญทรัพย์   นายทวีวัฒน์   ตันพงษ์   นายสหรัฐ   จันทาพูน และนายณัฐพล   หงษ์สุวรรณ์  โดยมี  อาจารย์ปิยะพงศ์   วงษา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  โอกาสที่ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ระดับเหรียญทอง จาก การประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โกงเท่ากับศูนย์"  ระดับมัธยมศึกษา  เขตภาคเหนือ ในโครงการ "No  Corruption"  ฉันนั้นไม่โกง  ตอน  กองละอ่อนเตียว  ลานผญ๋าต้านโกง  ประจำปี  2560  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช.  เสริมสร้างค่านิยมแก่เด็กให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม และความซื่อสัตย์  อีกทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายเด็ก และเยาวชน ในการร่วมกันป้องกัน และรณรงค์การต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา  โดยมี  นายปวิณ   ชำนิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานในพิธี   เป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2560   ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่








#ข่าว2560


Comments