ข่าวรางวัลเกียรติยศ


การแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2017 เขตภาคเหนือ

โพสต์โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันเสาร์  ที่  16  กันยายน  2560  สมาคมพระคริสตธรรมไทย ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2017  เขตภาคเหนือ   ณ  หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยมี ศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ   อนุศาสก   เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสนาจารย์ ดร.เสรี   หล่อกัณภัย   เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย   เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  โอกาสนี้ ทางสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้เรียนเชิญ พระสังฆราช ฟรังซีสเซเวียร์ วีระ   อาภรณ์รัตน์   ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้แก่  เด็กหญิงไม้แก้ว   บุตรคำ   เด็กหญิงฟ้าใส   ก้าววิทยาคม และ เด็กหญิงชาลิสา   มาระดา  ได้รับ  ถ้วยรางวัล   เหรียญรางวัล และเงินรางวัล  จำนวน  4,500  บาท พร้อมของที่ระลึก

    รางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้แก่  เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์   ลดาพงษ์พัฒนา   เด็กชายนิติภูมิ   เศรษฐรุ่งเรือง และ เด็กชายภูฟ้า   บุญญพิทักษ์สกุล  ได้รับ  เหรียญรางวัล และของที่ระลึก

    รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ได้แก่  เด็กหญิงกวินธิดา   หงษ์ทอง   เด็กชายณัฐคุณ   ปัญญา และ เด็กชายภูริชญ์   ลดาพงษ์พัฒนา  ได้รับ  เหรียญรางวัล และของที่ระลึก

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้แก่  นางสาวธนัชพร   จันตาใหม่   นางสาวพรรษชล   ชัยราชา และ นางสาวจารุวรรณ   อุดมไตรศรัท  ได้รับ  ถ้วยรางวัล   เหรียญรางวัล และเงินรางวัล  จำนวน  3,500  บาท พร้อมของที่ระลึก

#ข่าว2560
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบโล่ “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” เชิดชูเกียรติ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์11 ก.ย. 2560 00:26โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 20:36 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่  11   กันยายน  2560   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย    มอบโล่ โครงการ “The  Heart  of  Giving  หัวใจแห่งการให้ประจำปีการศึกษา 2559   แก่โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ซึ่งได้เป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม    ปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น โดยมี ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์     ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบ  ณ สนามวงกลม    โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์5 ก.ย. 2560 01:31โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2560 19:41 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่ 23    สิงหาคม 2560   นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นางสาวมนพร  คำรินทร์   ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย  ประจำปีการศึกษา 2560   ประเภทเดี่ยวขิม  7 หย่อง  และโรงเรียนดาราวิทยาลัยยังได้รับเกียรติบัตร  เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม  และสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560  อีกด้วย  โดยได้รับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม    กระทรวงวัฒนธรรม    ที่จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พุทธศักราช 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ร่วมถึงสถานศึกษาที่ได้ปฏิบัติตามวิธีทาง วัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ให้เผยแพร่สู่สังคม และขยายผลให้เด็กไทยทุกคน เล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด  ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม   ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร
#ข่าว2560

เหรียญทอง การประกวดหนังสั้น "โกงเท่ากับศูนย์" ระดับมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือ

โพสต์30 ส.ค. 2560 21:02โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2560 22:21 โดย Greecha Katpratoom ]

    เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  31  สิงหาคม  2560  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ทีม MALADA  ได้แก่  นายกุลนันท์   ไชยมงคลพันธ์   นายกฤษณะ   เจริญทรัพย์   นายทวีวัฒน์   ตันพงษ์   นายสหรัฐ   จันทาพูน และนายณัฐพล   หงษ์สุวรรณ์  โดยมี  อาจารย์ปิยะพงศ์   วงษา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  โอกาสที่ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ระดับเหรียญทอง จาก การประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โกงเท่ากับศูนย์"  ระดับมัธยมศึกษา  เขตภาคเหนือ ในโครงการ "No  Corruption"  ฉันนั้นไม่โกง  ตอน  กองละอ่อนเตียว  ลานผญ๋าต้านโกง  ประจำปี  2560  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช.  เสริมสร้างค่านิยมแก่เด็กให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม และความซื่อสัตย์  อีกทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายเด็ก และเยาวชน ในการร่วมกันป้องกัน และรณรงค์การต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา  โดยมี  นายปวิณ   ชำนิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานในพิธี   เป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2560   ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2560


รับมอบเกียรติบัตร

โพสต์30 ส.ค. 2560 00:42โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2560 22:20 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่  29   สิงหาคม      2560   นายปวิณ      ชำนิประศาสน์     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     มอบเกียรติบัตรให้ ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย      ในโอกาสที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย    ให้ความร่วมมือจัดทำบอร์ดพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ในรัชกาลที่ ๙    ไปร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานราชการ   และเอกชน      ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2560

รับรางวัลแข่งขันทักษะทางภาษางาน 3rd Harris Institute Open House

โพสต์30 ส.ค. 2560 00:36โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2560 22:20 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่  16   สิงหาคม   2560   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ในงาน 3rd Harris Institute Open House   จัดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย    นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัลดังนี้

ด.ช.ไทเลอร์   ธนา   โมวิทซ์   ประถมศึกษาปีที่ 6/2   ได้รับรางวัลชนะเลิศ Reading Aloud Contest  เงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ.เตชินี     วงษา  ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Story Telling Contest ได้รับเงินรางวัล 400 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ สิริภัสสร   กัจฉัปนันทน์ ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Spelling Bee Contest ได้รับเงินรางวัล 300 บาทพร้อมเกียรติบัตร  #ข่าว2560

การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ – สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ คัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ

โพสต์22 ส.ค. 2560 00:59โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2560 00:42 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  2560  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  พร้อมคณะผู้บริหาร ไปให้กำลังใจ นักบาสเกตบอลทีมหญิง และทีมชาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ คัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ รอบชิงชนะเลิศ   ณ   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง      ระหว่างวันที  2-11 สิงหาคม    2560  โดยทีมนักบาสเกตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ได้รับรางวัลดังนี้

 

                                                    ประเภททีมหญิง    รุ่นอายุ 13 ปี       ได้รางวัลชนะเลิศ

                                                    ประเภททีมชาย      รุ่นอายุ 13 ปี   ได้รางวัลชนะเลิศ

 

                                                ประเภททีมชาย       รุ่นอายุ 15 ปี  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

                                                ประเภททีมหญิง      รุ่นอายุ 18 ปี   ได้รางวัลชนะเลิศ

                                                ประเภททีมชาย        รุ่นอายุ 18 ปี   ได้รองชนะเลิศอันดับ 1

                                                    รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภททีมหญิง       รุ่นอายุ 13 ปี

                                                                        เด็กหญิงนาโอมิ       โกลเดมันน์

                                                     รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภททีมชาย       รุ่นอายุ 13 ปี

                                                                               เด็กชายนภาดล      อินทนนท์

                                                      รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภททีมหญิง     รุ่นอายุ 18 ปี

                                                                       เด็กหญิงธวัลรัตน์        เสนะสุทธิพันธุ์     

#ข่าว2560แข่งขัน NJ Spelling Bee ครั้งที่ 20 รอบคัดเลือกภาคเหนือ

โพสต์9 ส.ค. 2560 01:25โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 19:01 โดย Greecha Katpratoom ]

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  NJ   Spelling  Bee  ครั้งที่ 20  รอบคัดเลือกภาคเหนือ จัดโดย สำนักพิมพ์ NJ   บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม   2560   ณ  สถาบัน   Uniserve    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  คือ  นายธนคร  มณีพิทักษ์สันติ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งระดับประเทศต่อไป  โดยมีดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมบันทึกภาพ และแสดงความยินดี#ข่าว2560

นักกีฬาว่ายน้ำดาราฯ คว้าเหรียญรางวัลว่ายน้ำ กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9

โพสต์9 ส.ค. 2560 01:21โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 19:00 โดย Greecha Katpratoom ]

ในการแข่งขันกีฬา อาเซียนสกูลเกมส์    ครั้งที่ 9   (The 9th ASEAN School Games)  ระหว่างวันที่  13 -  21   กรกฎาคม   2560  ณ ประเทศสิงคโปร์  นักว่ายน้ำโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับคัดเลิอกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย   2  คน  เข้าร่วมการแข่งขัน   และได้รับเหรียญรางวัล   ดังนี้

            นายอภิวิชญ์     ครัดทัพ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9   ได้รับรางวัล   2 เหรียญเงิน

            จากการแข่งขัน                       ว่ายน้ำผลัดผสม    4x100   ม.  สถิติ  3:54.34

                                                            ว่ายน้ำผลัดฟรีสไตล์ 4x100ม. สถิติ  3:33.76

 

            นายณัฐภัทร  นันตาเป็ง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/3  ได้รางวัล  2 เหรียญเงิน  1 เหรียญ ทองแดง

            เหรียญเงินจากการแข่งขัน       ว่ายน้ำผลัดผสม   4x100    ม.     สถิติ  3:54.34

                                                            ว่ายน้ำผลัดฟรีสไตล์   4x100   ม. สถิติ  3:33.76

            เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 50  ม.    สถิติ   24.49#ข่าว2560

 

สอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน Goethe - Zertifikat A1 และ A2

โพสต์1 ส.ค. 2560 01:59โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2560 19:14 โดย Greecha Katpratoom ]

ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน      Goethe   -  Zertifikat    A1 และ  A2  จัดสอบโดยสถาบันเกอเธ่    ประเทศไทย  นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  แผนการเรียนอังกฤษ - เยอรมัน  เข้าร่วมสอบจำนวน 9 คน     และสอบผ่านดังรายชื่อต่อไปนี้

            นางสาวธารา               เวเบอร์             สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A2

            นางสาวสรัญญา          อิ่นแก้ว            สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นายพรชนะ                 จี๋โปทา             สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นายภานุวัฒน์              เกียรติปรีชา     สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นายวงตะวัน                ปัญญาละ        สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นายฉัตรเฉลิม              พัวพรสวรรค์   สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นางสาวศิรภัสสร         แรมวัลย์           สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นาวสาวนภาพร           สิริเดชะกุล       สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นางสาวศศิประภา       สุภาษิต             สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1


#ข่าว2560

1-10 of 150