ข่าวรางวัลเกียรติยศ


ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

โพสต์11 มี.ค. 2562 02:07โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2562 17:02 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย ผู้บริหาร  หัวหน้าแผนก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา  โอกาสที่ได้รับ รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ในโครงการ / งาน / กิจกรรม ต่าง ๆ ซึ่งจัดโดย หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ต่าง ๆ ดังนี้


ได้แก่  เด็กชายภูวสิษฎ์   สมคิด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4     เด็กชายธนกฤต   จันทร์อินทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 และ
เด็กหญิงชัญญานุช   วรรณฉวี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10   โดยมี  อาจารย์ฉัตรยุคล   กลิ่นหอม   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายอภิรักษ์   พิชญาวงศ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และ เด็กหญิงสร้อยสุรางค์   ณัฐากาญจน์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โดยมี   อาจารย์นิดา   ธนะนู และ อาจารย์อัมพิกา   ล้อมวนวงศ์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงสวลี   ศรีวรกุล     เด็กหญิงสุพิชญา   พรหมามา     เด็กหญิงมณฑาทิพย์   ปาวงศ์     เด็กหญิงโยษิตา   วงค์เสถียร และ
เด็กหญิงมุทิตา   ลายอละโอ๊ะ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์   ญานะ และ อาจารย์วนิดา   งอกงาม   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงเตชินี   วงษา     เด็กหญิงไทเลอร์ ธนา โมวิทช์     เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ปิ่นแก้ว   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
เด็กชายอภิรักษ์   พิชญาวงค์     เด็กหญิงสร้อยสุรางค์   ณัฐากาญจน์     เด็กหญิงพิจิตรา   อาชีวะ     เด็กหญิงณัฐณิชา   จันทร์คำ    
เด็กหญิงวิสาขา   ขันแก้ว   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     เด็กหญิงชุลิตา   สิริผลหลาย     เด็กหญิงกวินธิดา   หงส์ทอง
และ เด็กหญิงชญานิศ   บัญญัติโลก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยมี   อาจารย์กิตติชนม์   กิตติธรนิธิภัทร์   อาจารย์อัมพิกา   ล้อมวนวงศ์  
อาจารย์นิดา   ธนะนู และ อาจารย์ดรุณี   เพลัย   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายภูวสิษฎ์   สมคิด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงสุชัญญา   ศรีกันทอง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงณฐพร   อาษาไชย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงอาจรีย์   ราหูรักษ์ และ เด็กชายณัฐวัฒน์   มโนคำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงกรกมล   ชายสัก และ เด็กชายศุภณัฏฐ์   คำตั๋น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงวรวลัญช์   อินแสน และ เด็กหญิงพัชริดา   ชาญชัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  
โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงดลชนก   นันใจ     เด็กหญิงศิริพร   รักพงษ์     เด็กหญิงพิชามญช์   พิเคราะห์งาน     เด็กหญิงนภัสสร   เครือซุง    
และ เด็กหญิงเปรมฤทัย   แสงคำมา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยมี  คณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


  ได้แก่   เด็กชายณัฐวัฒน์   มโนคำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายสัณหณัฐ   สุทายะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายภูวสิษฎ์   สมคิด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงบัณฑิตา   เกตุชม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงกิตติยาภรณ์   วังใหม่   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงณฐภัค   มานารัตน์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงญาณภัทร   นครากรกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายพรหมพิงค์   มหาวรรณ     เด็กหญิงปารณัท   ขาวแสง     เด็กหญิงศลิษา   จิตมณี     เด็กหญิงโยษิตา   วงศ์เสถียร
เด็กหญิงพชามญช์   พิเคราะห์งาน     เด็กชายภูวสิษฎ์   สมคิด     เด็กหญิงณฐภัค   มานารัตน์     เด็กหญิงอาจรีย์   ราหูรักษ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     เด็กชายณัฐวัฒน์   มโนคำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ เด็กชายศุภณัฏฐ์   คำตั๋น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ และ อาจารย์เยาวลักษณ์   อินต๊ะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายธิติวุฒิ   ทิศเหนือ     เด็กหญิงพิชามญช์   พิเคราะห์งาน     เด็กหญิงณฐภัค   มานารัตน์ และ เด็กหญิงธัญชนก   จิณานุกุล  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงปรียารัตน์   ทองแท้     เด็กหญิงพิจิตตา   อาชีวะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     เด็กหญิงณัฐพร   พุทธจง     เด็กหญิงชนากานต์   มูลสาร และ เด็กหญิงกานต์นรินทร์   วิเศษกันทรากร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายณัฐวัฒน์   มโนคำ และ เด็กหญิงอาจรีย์   ราหูรักษ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงธัญชนก   จิณานุกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และ เด็กหญิงบัณฑิตา   เกตุชม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงกวินธิดา   หงส์ทอง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี   อาจารย์ศศิธร   ขัตติยะ   อาจารย์สิริญาภร   ทรงสุภา
และ อาจารย์ชญานนท์   พิริยสัตยา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายภูวสิษฎ์   สมคิด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  โดยมี   อาจารย์ศศิธร   ขัตติยะ   อาจารย์สิริญาภร   ทรงสุภา
และ อาจารย์ชญานนท์   พิริยสัตยา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงปารณัท   ขาวแสง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   โดยมี   อาจารย์ศศิธร   ขัตติยะ   อาจารย์สิริญาภร   ทรงสุภา
และ อาจารย์ชญานนท์   พิริยสัตยา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงบัณฑิตา   เกตุชม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  
โดยมี   อาจารย์จันทิรา   วรรณสังข์ และ อาจารย์สิริญาภร   ทรงสุภา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

#ข่าว2561 

รางวัลระดับประเทศ "โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ประจำปี 2560"

โพสต์27 ก.พ. 2562 01:04โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 17:33 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

     เมื่อวันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562   คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครู ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ในโอกาสที่  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับ  รางวัลระดับประเทศ  เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)  จำนวนนักเรียน  2,000  คนขึ้นไป  ประจำปี  2560   จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

#ข่าว2561

งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 27

โพสต์20 ก.พ. 2562 03:42โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 19:48 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2562  คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วม งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 27  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   ณ   หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยได้รับเกียรติจาก นายชลำ   อรรถธรรม   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   เป็นประธานในงาน  โอกาสนี้ คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์  ได้แก่  อาจารย์พัชรี   ปันทะโชติ   ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ได้แก่  อาจารย์สุชาติ   ชุมดวง   อาจารย์กานต์พิชชา   นาคเสน   อาจารย์ผกามาส   แสนคำ  อาจารย์วรภาส   จันทร์ลักษมี และ อาจารย์ชัณษา   จันทร์เขียว   รางวัลเกียรติยศด้านสถานศึกษา  "รางวัลโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำตามโครงการเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่สังคมคาร์บอนต่ำ  ประจำปี 2561" โดยมี ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นตัวแทนรับมอบ   รางวัลครูดีเด่น  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่  ดร.ยุพิน   ชัยราชา   รักษาการอนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา "ผลงานระดับดีเด่นประเภทบุคคล MOE Awards  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีการศึกษา 2559"   เข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูที่ปฎิบัติหน้าที่ครบ  30  ปี ต่อเนื่อง  ได้แก่  อาจารย์ฉวีวรรณ   โกษากุล และ อาจารย์พิมพ์ใจ   บุญพิสุทธินันท์   โล่เชิดชูเกียรติครูปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ  20  ปี  ได้แก่  อาจารย์สุดคนึง   พันธุ์ประไพ และ อาจารย์ขวัญใจ   โทมาส์ และ 10  ปี ต่อเนื่อง  ได้แก่  อาจารย์กมลวรรณ   ไชยศรี และคณะนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  ได้แก่  เด็กหญิงกานต์ศุภางค์   แก้วแดง   นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปี 2560   เด็กชายวรภิชาติ   มินประพาฬ   รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่าน ฟังเสียงระดับประเทศ โครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่ 47  ประจำปี  2561   นายณัฐภัทร   นันตาเป็ง   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 34   นางสาวอภิชยา   สุวรรณจันทร์   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัดผสม 4 x 100  เมตร หญิง ในกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 46   เด็กชายปณิฐิ   พวงสายใจ   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเอ๊กซ์ตรีม  ประเภท Speed Slalom Junior Men  ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 และ ประเภท Inline Speed Skate 300 เมตร  ในกีฬาแห่งประเทศไทย   เด็กชายปวริศ   โนชัย   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเอ๊กซ์ตรีม  ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 และ ประเภท Inline Speed Skate 500 เมตร  ในกีฬาแห่งประเทศไทย   นางสาวณัฐนรี   อินทร์จักร์   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแคนูเยาวชนหญิง  ระยะทาง  500  เมตร  ในกีฬา Sport Hero แห่งชาติ  ครั้งที่ 2   เด็กชายกฤตภาส   แสนใจ   รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพุ่มเซ่  ประเภท เดี่ยว สายดำ ในการแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   นางสาวกชพรรณ   แสนใจ   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพุ่มเซ่  ประเภท Freestyle  ในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย   เด็กชายพีรวิชญ์   โปธิปัน   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสแต็ค ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เด็กชายสรวิศ   ทิพย์โชค   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เด็กชายชินกฤต   จิตหัตถะ  เด็กชายพีรวิชญ์   ลือชา  เด็กชายชัยนรินทร์   พิพัฒน์หฤทัยกุล และเด็กชายกันต์   กาญจนพิพัฒน์กุล   รางวัลชนะเลิศ Champion การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม   นายณัฐพงษ์   จำปาเกตุ และนางสาวสุภิสรา   ทาวี   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือคยัค ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   เด็กหญิงลิตา   สุนทรปกาสิต  เด็กหญิงนาโอมิ   โกลเดมันน์  เด็กหญิงพัชรินทร์   ตีทอง  เด็กหญิงภัทรภร  เร่งเร็ว  เด็กหญิงเวนิส   คุณาชีวะ  เด็กหญิงณัชชากัญญ์   ทูลทรัพย์ และนางสาวพรลภัส   กาญจนภักดิ์   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสพฐ .- โมโนแชมป์เปี้ยนคัพ 2018  ระดับประเทศ 

#ข่าว2561

 
  

ผลการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:04โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 17:15 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  2562  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ในรายการต่าง ๆ ดังนี้

ได้แก่   นายพิเชษฐ์   ทวี    นายเมธัส   เพชรโชติ    นายวิลาศ   อมาตยกุล และ นายยุสเติส วอน พูน สมบูรณ์ เครือทส์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10


ได้แก่   นางสาวฑิฆัมพร   ชไรเบอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/10    นางสาวนาตาลี เบน นูน และ นายธรรมปพร   ชื่นชม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8


ได้แก่   นางสาวพันศิตา   วสุธาร    นางสาวภริตา   สุวรรณศรี และ นางสาวมนกานดา   แก้วแก่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10


ได้แก่   นายธนคร   มณีพิทักษ์สันติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1


รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทางตัวอักษรคันจิโดยไม่เรียงลำดับเส้น  ได้แก่   นายปฏิพัทธ์   ระบายเพชร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 และ
นายป้องกัน   ต๊ะมา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับอะนิเมะ มังงะ  ได้แก่  นายภูตะวัน   พันธุ์สาย และ
นายเมธาพัฒน์   อภิธราเลิศธนนท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเขียนคำอ่านตัวอักษรคันจิ  ได้แก่  นางสาวสกุณตลา   สุทธิแพทย์  และ
นายคุนานนท์   ดวงคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9


ได้แก่   นางสาวพิมพ์ปวีณ์   คันธวิธูร    นางสาวเสาวลักษณ์   บุญเป็ง    นางสาวมนัสชนก   พรมมา และ
นางสาวกัญจน์ณภัทร   นิธิศสุทธิบุตร


ได้แก่   นางสาวพิมพ์ปวีณ์   คันธวิธูร    นางสาวเสาวลักษณ์   บุญเป็ง และ นางสาวเฮเลน่า อริกา โรเซ็นลุคเค่อ


ได้แก่   นางสาวเบญจรัตน์   จิตเจนสุวรรณ และ นางสาวศุภาพิชญ์   วงค์น้ำ


ได้แก่   นายจักพรรดิ์   พงษ์มาสี    นายโยธิน   มุกคำ และ นายดนุเดช   จิตต์จรูญพันธุ์


ได้แก่   นายวิลาศ   อมาตยกุล


ได้แก่   นางสาวศุภาพิชญ์   วงค์น้ำ และ นางสาวปรียานันท์   สิทธิธรรม


ได้แก่   นางสาวปรียานันท์   สิทธิธรรม และ นายณัฐวรา   ปันกัน


#ข่าว2561


Kids Balance Bike Competition

โพสต์13 ก.พ. 2562 23:30โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2562 17:18 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ    อาจารย์พันธ์นิภา   สุจริตจิตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และปฐมวัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับปฐมวัย  ที่ได้รับรางวัลจาก การเข้าร่วมแข่งขันจักรยานทรงตัว ในรายการต่าง ๆ ดังนี้    1.การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 5  ประจำปี 2561   ณ   อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่
        -เด็กชายภัทร   ถิ่นเพาะ   ชั้นเตรียมอนุบาล 2/2  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ   ประเภทStandard  รุ่นอายุ  2 - 2.6  ปี ชาย
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง   ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทStandard  รุ่นอายุ  3.5 - 4  ปี ชาย ,
        รางวัลชนะ
เลิศ  ประเภทProfessional  รุ่นอายุ  3 - 4  ปี ชาย และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทOpen  รุ่นอายุไม่เกิน  5  ปี ชาย
        -เด็กหญิงกฤชภร   ใจทาหลี   ชั้นอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทProfessional  รุ่นอายุ  3 - 4  ปี หญิง

    2. การแข่งขันจักรยานทรงตัวแบบตัวต่อตัว TERMINAL 21 KORAT ONE BY ONE by Flipper Bike   ณ  ศูนย์การค้า Terminal 21 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง   ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ  3 - 4  ปี ชาย และ รางวัลชนะเลิศ  ประเภทOpen mini
        รุ่นอายุ  2 - 4  ปี ชาย

    3.การแข่งขันจักรยานทรงตัว Strider Racing at Central Festival Chiangmai 2018   ณ  ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า Central Festival
        Chiangmai
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง   ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ  3  ปี ชาย

    4.การแข่งขัน Chiangmai Runner Bike CUP 2018 สนามที่ 6   ณ  ลานอเนกประสงค์ Premium Outlet Chiangmai  อำเภอหางดง
        จังหวัดเชียงใหม่
        -เด็กชายภัทร  ถิ่นเพาะ  ชั้นเตรียมอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทProfessional  รุ่นอายุไม่เกิน  3  ปี ชาย
        -เด็กหญิงกฤชกร   ใจทาหลี  ชั้นอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทProfessional  รุ่นอายุไม่เกิน  3 - 4  ปี หญิง
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง  ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ประเภทOpen  รุ่นอายุไม่เกิน  5  ปี ชาย

    5.การแข่งขัน Balance Bike Thailand Open 2019   ณ  สนามสิงห์ปาร์ค  จังหวัดเชียงราย
        -เด็กชายภัทร   ถิ่นเพาะ  ชั้นเตรียมอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทStandard  รุ่นอายุ  2 - 3  ปี ชาย และ
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทPerformance  รุ่นอายุ  2 - 3  ปี ชาย
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง  ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทStandard  รุ่นอายุ  4 - 5  ปี ชาย และ
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทPerformance  รุ่นอายุ  4 - 5  ปี ชาย

    6.การแข่งขัน Tour of Phayao Balance Bike 2019  สนามที่ 1   ณ  สนามเรนโบว์  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
        -เด็กชายภัทร  ถิ่นเพาะ  ชั้นเตรียมอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รุ่นอายุ  2 - 3  ปี ชาย

    7.การแข่งขัน Strider Racing   ณ  ศูนย์การค้า Central Festival Chiangmai
        -เด็กชายภัทร   ถิ่นเพาะ  ชั้นเตรียมอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ  2  ปี ชาย
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง  ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  รุ่นอายุ  4  ปี ชาย

#ข่าว2561        

           
        

โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 ประเภทรองเท้ากีฬา

โพสต์13 ก.พ. 2562 22:52โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 17:31 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562   นายธิติ   พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด มอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ให้นายชลแดน    เปี้ยวโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ที่ได้รับรางวัลชมเชย   ในโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์   ครั้งที่ 12  ประเภทรองเท้ากีฬา    โดยมี ดร.ชวนพิศ      เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการ และอาจารย์นุชจรินทร์     กูลแก้ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ผู้ดูแล  ร่วมแสดงความยินดี  ณ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Award 2018

โพสต์11 ก.พ. 2562 02:12โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 17:09 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดย  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้ารับมอบ รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับประถมศึกษา  ประเภทจำนวนนักเรียน  1,500  คนขึ้นไป  สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ  5  ขึ้นไป  สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้  24,966.91 kgCO2e  ประจำปี  2561  โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา  เข้ารับมอบ รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา  ประเภทจำนวนนักเรียน  1,500  คนขึ้นไป  สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้  39,449.91 kgCO2e  ประจำปี  2561  โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ อาจารย์พิมพ์ใจ   บุญพิสุทธินันท์   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้ารับมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ได้รับการประเมินว่า สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้  22,727  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรื่อนกระจก  โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  โอกาสนี้  นายพัฒนา   แสงศรีโรจน์   รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ประธานในพิธี  เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน   นายศานิต   นิยมาคม   ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นางสาวสิริมา   หมอนไหม   ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นประธานผู้มอบรางวัล    ณ  หอประชุมเกษม จาติกวณิช  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร

#ข่าว2561
เยาวชนคนดีประจำปี 2561

โพสต์8 ก.พ. 2562 01:12โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 19:03 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562   ดร.กิตติมศักดิ์เดชา    เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน พร้อม คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่เยาวชนคนดีประจำปี 2561   ให้กับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยจำนวน 22 คน  และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ส่งเสริมและสรรค์สร้างเยาวชนคนดี ประจำปี 2561  โดยมี ดร.ยุพิน   ชัยราชา รักษาการอนุศาสก  และ  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับมอบ ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนที่เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  (รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา)

  1. เด็กชายปณิฐิ พวงสายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนที่เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  (รับเกียรติบัตร)

1. เด็กหญิงเวนิส     คุณาชีวะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

2. เด็กหญิงชฎามุก     ธัญญเจริญ       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

3. เด็กหญิงณัชชากัญญ์ ทูลทรัพย์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

4. เด็กหญิงธวัลรัตน์ เสนะสุทธิพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

5. เด็กหญิงชญาภา         สะระแสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

6. เด็กหญิงพรลภัส     กาญจนภักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

7. นางสาวโชติกา     อุนันต๊ะ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

8. นางสาวธัญพิชชา จามิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

9. นางสาวศรสวรรค์ วิศูนย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

10. นางสาววรรณวนัช ยาสุทธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

11. นางสาวกาญชญา  ไคร้มูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ  (รับเกียรติบัตร)

1. นางสาวศลิษา  จิตมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

2. เด็กหญิงนิจจารีย์  แสนมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

3. เด็กหญิงกนกลัส  รัตนภาค         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

4. เด็กชายภูวสิษฎ์    สมคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

5. เด็กชายกันต์  กาญจนพิพัฒน์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

6. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีกันทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

7. นายบางกอก วาณิชยานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา  (รับเกียรติบัตร)

1. เด็กชายศิวัช  พุกพูลทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

2. เด็กหญิงณฐภัค มานารัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนกลุ่มนักเรียนพิเศษ  (รับเกียรติบัตร)

1. เด็กชายพัทธนันท์  ขันสำโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

#ข่าว2561
รางวัล Super Leader & Super Teacher ระดับ 1 (รุ่นที่ 3)

โพสต์1 ก.พ. 2562 01:03โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2562 17:05 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  31  มกราคม  2562   ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธุ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย    อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา    อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล Super Leader  ระดับ 1 (รุ่นที่ 3) และ อาจารย์วิภาวรรณ   วงศ์ดาว   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล Super Teacher  ระดับ 1 (รุ่นที่ 3) ใน งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  ครั้งที่ 4 "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่"   โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ   พงษ์วาท   ประธานภาคีเชียงใหม่ปฏิรูปการศึกษา   เป็นประธานเปิดงาน    ณ   ห้องลีลาวดี 1  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2561


รางวัลเกียรติยศด้านสิ่งแวดล้อม

โพสต์28 ม.ค. 2562 18:58โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 15:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันจันทร์ที่  28  มกราคม  2562  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โอกาสที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มีรายละเอียดดังนี้
    รางวัลชนะเลิศ   รองชนะเลิศอันดับ 1   รองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชย  จากการเข้าร่วม กิจกรรมการประกวดภาพโปสเตอร์ และ การประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม เพื่อเผยแพร่ภายในโรงเรียน และชุมชน  หัวข้อ "ลดการใช้พลาสติกและโฟม" ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2561  จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม  2561 ถึง วันที่  2  มกราคม  2562  โดยนำเสนอผ่านเพจ Garbage Eco Dara


    เมื่อวันที่  18  มกราคม  2562   มูลนิธิไทยรักษ์ป่า  มอบประกาศนียบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่  โรงเรียนดาราวิทยาลัย และ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โอกาสที่เข้าร่วม  โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ด้านต้นไม้ ซึ่งดำเนินการ โครงการตรวจนับการกักเก็บคาร์บอนเครดิตของต้นไม้  ทั้งนี้  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็น 1 ใน 5  โรงเรียนเครือข่ายนำร่อง ของกิจกรรมจับ GPS ต้นไม้ในโรงเรียน โครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โอกาสนี้  พลเอกสุรศักดิ์   กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ประธานในพิธี   เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร  ในพิธีขอบคุณ และมอบประกาศนียบัตร งาน "ร้อยดวงใจ  ร่วมใจลดโลกร้อน"   ประจำปี  2561    เมื่อวันที่  19  กันยายน  2561    ณ   ห้องวิภาวดีบอลรูม  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร#ข่าว2561
 

    


    
 

1-10 of 211