ข่าวงานวิชาการ

นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการศึกษาไทย

โพสต์10 ส.ค. 2559 01:21โดยวรภาส จันทร์ลักษมี   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2559 21:32 ]


    

     วันอังคารที่  9 สิงหาคม 2559  สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้ให้การรับรอง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในโอกาสการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการศึกษาไทย" ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5   ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ สมเด็จพระนาง�#วิชาการ1/2559
-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Page : Photo by : Kru Pro DARA

อบรมครูระดับประถมศึกษา หัวข้อ บูรณาการทักษะการคิดเข้ากับการอ่านและการเขียน (Thinking Skills & Literacy)

โพสต์27 ก.ค. 2559 03:07โดยวรภาส จันทร์ลักษมี   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 03:08 ]


      


     งาน ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดการอบรม หัวข้อ บูรณาการทักษะการคิดเข้ากับการอ่านและการเขียน (Thinking Skills & Literacy) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 128 ท่าน และครูผู้สอนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนคู่พัฒนา ได้แก่ โรงเรียนรังษีวิทยา , โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน , โรงเรียนสืบนทีธรรม  และโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  จำนวน 19 ท่าน  ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2559   ณ หอประชุมอาคารอนุสรณ์ 115 ปี  ทั้งนี้เพื่อ ให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาทักษะการคิดเข้ากับการอ่านและการเขียนตามหลักการของสมอง  ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานตามหลักการ Teaching with the Brain in Mind (TBM) และนวัตกรรม ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย (Dara TBM)  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนได้
     การอบรมในครั้งนี้ มีทีมวิทยากร นำโดย อ.พรพิไล  เลิศวิชา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based Learning)  และได้รับเกียรติจาก ดร.อวยพร หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว
     
     โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้นำหลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน ( Teaching with the Brain in Mind มาประยุกต์ใช้ในบริบทของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  จนเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย หรือ Dara TBM   ซึ่งช่วยผู้เรียนในการเชื่อมกระบวนการคิด ฝึกใช้ทักษะการเรียนรู้และการทำงานอย่างประสานสอดคล้องกับระบบการทำงานของสมอง  เน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการจำ ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การบูรณาการ จิตใจ ร่างกาย และอารมณ์ ให้อยู่ในสภาวะพร้อมเรียน และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เป็นลบ  ซึ่งจากการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขี้น  ดังนั้น เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  งาน ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย  ฝ่ายวิชาการ  จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น

อบรม Thinking Skills & Literacy ‎[23 ก.ค.2559]‎


อบรม Thinking Skills & Literacy ‎[24 ก.ค.2559]‎


#วิชาการ1/2559
-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Page : Photo by : Kru Pro DARA

ค่ายภาษาจีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์27 ก.ค. 2559 02:12โดยวรภาส จันทร์ลักษมี   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 02:14 ]

   

     ฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนเซนต์แอนดรูส์ มูลนิธิคริสตจักรแองลิกันแห่งประเทศไทย  จัดค่ายภาษาจีน ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-จีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2559   ณ ห้องประชุม 1  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ค่ายภาษาจีน ‎[11-13 ก.ค. 2559]‎#วิชาการ1/2559
-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Page : Photo by : Kru Pro DARA

การอบรม "สร้างพลังคิดให้ครู สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โพสต์31 พ.ค. 2559 02:12โดยวรภาส จันทร์ลักษมี

   

     ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างพลังคิดให้ครู สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  สำหรับครูผู้สอน และครูฝ่ายสนับสนุนการสอนที่บรรจุเข้าทำงานใหม่ในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559  โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดาราวิทยาลัย และครูแกนนำพอเพียง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมครั้งนี้  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องแม่ยอดเฮือน  อาคารดารารัศมี 
     โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  มีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน มีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปฏิบัติในการทำงาน  รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลงสู่นักเรียน เกิดผลกับนักเรียนได้มีอุปนิสัยพอเพียง  นอกจากนี้ ครูและบุคลากรในโรงเรียน สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  ตลอดจนการขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนในโอกาสต่างๆ  

อบรม "สร้างพลังคิดให้ครู สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"


#วิชาการ1/2559
-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Page : Photo by : Kru Pro DARA

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์15 พ.ค. 2559 23:49โดยวรภาส จันทร์ลักษมี

  
      
      
  

     โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้น  ในวันเสาร์ที่  7 และ 14  พฤษภาคม  2559   เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และรายงานความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบุตรหลาน   โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ และ ดร.อวยพร หว่างตระกูล ผู้อำนวยการ  ตลอดจนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ให้การรับรองและพบปะผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้   อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทวรเชษฐ์ สกิจกัน  สารวัตรกลุ่มงานจราจร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ชี้แจงและให้คำแนะนำในการใช้เส้นทางจราจรช่วงเปิดภาคเรียน
     อนึ่ง ในการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับ ทางโรงเรียนได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับต่างๆ ดังนี้
     ระดับปมวัย   ได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   บรรยายพิเศษเรื่อง  "ผู้ปกครองยุคใหม่ใส่ใจการเรียนรู้สู่สากล"  ณ ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   ได้รับเกียรติจาก  ดร.อารยา ผลธัญญา  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บรรยายพิเศษเรื่อง "การวางแผนความสำเร็จของเด็กไทยในอนาคต"  ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล  อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บรรยายพิเศษเรื่อง "การวางแผนความสำเร็จของเด็กไทยในอนาคต"  ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   ได้รับเกียรติจาก  ผศ.ทศพร พิชัยยา  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บรรยายพิเศษเรื่อง "เส้นทางการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา"  ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2559


#วิชาการ1/2559
-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Page : Photo by : Kru Pro DARA

การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2559

โพสต์27 มี.ค. 2559 20:58โดยวรภาส จันทร์ลักษมี

   

      

     บรรยากาศวันแรกของการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  มีนักเรียนในระดับต่างๆ สมัครเรียนเป็นจำนวนมาก  ซึ่งการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2559  ยกเว้นวันที่ 6 เมษายน 2559 (หยุดวันจักรี) และ 18 - 29 เมษายน 2559  รวมทั้งสิ้น 19 วัน  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559  ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียนนี้
 

การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2559


#วิชาการ2/2558
-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Page : Photo by : Kru Pro DARA

อบรมครู หัวข้อ พัฒนาทักษะการคิดและการใช้ Graphic Organizer

โพสต์16 มี.ค. 2559 01:15โดยวรภาส จันทร์ลักษมี


      

     งาน ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดการอบรม หัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิดและการใช้ Graphic Organizer (GO)  สำหรับครูผู้สอนทุกระดับ  ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2559   ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี  ชั้น 3  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  ทั้งนี้เพื่อ ให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด และการใช้ Graphic Organizer   ตลอดจนตระหนักถึง ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน ตามหลักการ Teaching with the Brain in Mind (TBM) และนวัตกรรม ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย (Dara TBM)  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนได้
     การอบรมในครั้งนี้ มีทีมวิทยากร นำโดย อ.พรพิไล  เลิศวิชา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based Learning)  และมีคณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม จำนวน 310 ท่าน   โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุชาดา สุภาวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว
     โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้นำหลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน ( Teaching with the Brain in Mind มาประยุกต์ใช้ในบริบทของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  จนเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย หรือ Dara TBM   ซึ่งช่วยผู้เรียนในการเชื่อมกระบวนการคิด ฝึกใช้ทักษะการเรียนรู้และการทำงานอย่างประสานสอดคล้องกับระบบการทำงานของสมอง  เน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการจำ ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การบูรณาการ จิตใจ ร่างกาย และอารมณ์ ให้อยู่ในสภาวะพร้อมเรียน และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เป็นลบ  ซึ่งจากการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขี้น  ดังนั้น เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  งาน ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย  ฝ่ายวิชาการ  จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น
 

อบรมพัฒนาทักษะการคิด และการใช้ Graphic Organizer ‎[14 มี.ค. 2016]‎


อบรมพัฒนาทักษะการคิด และการใช้ Graphic Organizer ‎[15 มี.ค. 2559]‎#วิชาการ2/2558
-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Page : Photo by : Kru Pro DARA

NP Fair 2016

โพสต์10 ก.พ. 2559 22:21โดยวรภาส จันทร์ลักษมี

 
  

     ฝ่าย NP (Native Speaker Program) โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดงาน NP Fair ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน NP ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในสภาพเหตุการณ์จริง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในโอกาสต่อไป   
     ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  การออกร้านจำหน่ายอาหารแบบตะวันตก โดยครูเจ้าของภาษาและนักเรียน NP  รวมถึงซุ้มเกมส์มหาสนุกต่างๆ   และนอกจากนั้น ยังได้มีการจัดแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง Frozen โดยนักเรียน NP ระดับมัธยมศึกษา   และการแสดงอื่นๆ ของนักเรียน NP  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ปกครองสมศรี  ไชยเศรษฐ  กรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 

NP Fair 2016


NP Play 2016


FROZEN @NP Fair, Dara Academy


#วิชาการ2/2558
-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Page : Photo by : Kru Pro DARA

ผู้บริหารโรงเรียน แสดงความยินดีและให้กำลังใจนักเรียน ม.6

โพสต์21 ม.ค. 2559 22:28โดยวรภาส จันทร์ลักษมี   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2559 22:29 ]

 
          

     คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย อ.สุชาดา สุภาวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ  และ อ.สุรศักดิ์ ไชยกัณทา  ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ  พร้อมด้วย คุณจรัล  ฉัตรเงิน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   และ คุณพิมล ปัญจสวัสดิ์วงศ์  นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  เข้าพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559  ณ อาคารเอ็ดน่า เอส โคล  ในโอกาสแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโควตาภาคเหนือ ปี 2559  จำนวน  329 คน   และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการพิเศษและรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ  จำนวน  46 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2559)  ตลอดจนให้กำลังใจนักเรียนที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559  


ผู้บริหารโรงเรียน แสดงความยินดีและให้กำลังใจนักเรียน ม.6


#วิชาการ2/2558
-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Page : Photo by : Kru Pro DARA

กิจกรรม “You Can Do It! เริ่มอนาคต..ค้นพบตัวเอง” นักเรียน ม.5

โพสต์20 ม.ค. 2559 19:31โดยวรภาส จันทร์ลักษมี

  

   ฝ่ายแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชน “You Can Do It! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในวันที่ 20 มกราคม 2559  ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมด้านพฤติกรรม ความคิด ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น  ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่างของพฤติกรรมตามกรอบทฤษฎีเชิงพฤติกรรม DISC  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับคนในสังคม และเป็นการจุดประกายสู่อาชีพในอนาคต

You Can Do It! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง


#วิชาการ2/2558
-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Page : Photo by : Kru Pro DARA

1-10 of 47