ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดโครงงาน ป.4 – ป.6

โพสต์21 ก.พ. 2560 00:23โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่   21   กุมภาพันธ์   2560   ฝ่ายประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดการประกวดโครงงาน ในกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้ และประสบการณ์ เลือกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจ โดยเชิญ ดร.อวยพร    หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน   และเยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานของนักเรียน  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเฮเลน เอฟ  แมคคลัวร์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2559


การเยี่ยมชมโรงเรียน โครงการประกวด Y Green School Award ครั้งที่ 4

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:36โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560  คณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก มูลนิธิ วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ นำโดย นางสาวพัชรินทร์   อาวิพันธุ์   ผู้อำนวยการมูลนิธิ วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ โอกาสที่มาเยี่ยมชมกิจกรรม และผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในโครงการประกวด Y Green School Award  ครั้งที่ 4 "โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" โดยมี ดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการ   กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และแนะนำโรงเรียน   นำเสนอกิจกรรม และผลการดำเนินงาน โดย คณะนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษา  โอกาสนี้ อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร พร้อมด้วย หัวหน้าแผนก และนักเรียนแกนนำ  นำเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนดาราวิทยาลัย    ณ  บริเวณโดยรอบโรงเรียนดาราวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2559การอบรมเรื่อง "การดูแลป้องฟันผุ (ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส)"

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:16โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2560 22:54 ]

    เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  2  กุมภาพันธ์  2560  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดการอบรม เรื่อง"การดูแลป้องกันฟันผุ"  โครงการ ฟ. ฟันสวย  ยิ้มใส  ให้แก่ คณะครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการป้องกัน และรักษาสุขภาพในช่องปากได้  โดยมี ทันตแพทย์สมพงษ์   จารุวิจิตรรัตนา และคณะ   เป็นวิทยากร  โอกาสนี้ ดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม   ณ  ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์  115  ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2559

ร่วมเฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์27 ม.ค. 2560 02:01โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันศุกร์  ที่  27  มกราคม  2560  ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และชุมชนสัมพันธ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  22 - 27  มกราคม  2560   ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2559

โครงการแลกเปลี่ยน ASEAN Exploration Program 2017

โพสต์25 ม.ค. 2560 20:45โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่   26  มกราคม   2560    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยดร.ชวนพิศ      เลี้ยงประพันธ์   ผู้จัดการโรงเรียน  คณะผู้บริหาร  และคณะครู  ให้การต้อนรับ  คณะครู  และนักเรียนจาก จากประเทศกัมพูชา จำนวน 12 ท่าน  ที่มาเยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และเรียนร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียน  ในโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN  Exploration  Program  2017   ระหว่างวันที่   26 - 29   มกราคม   2560
#ข่าว2559การบริจาคโลหิต

โพสต์24 ม.ค. 2560 19:51โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  19  มกราคม  2560  คณะครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล   ณ  หอประชุมบาบาร์ร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2559วันระลึกมิชชันนารี

โพสต์20 ม.ค. 2560 01:38โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันศุกร์  ที่  20  มกราคม  2560  คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมการนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสวันระลึกมิชชันนารี ศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี และ อาจารย์โซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โดยมี อนุศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ   อนุศาสก   เป็นผู้ประกอบพิธี   ณ  สุสานนานาชาติ (บ้านเด่น) เชียงใหม่
#ข่าว2559


นมัสการพระเจ้าวันครู 16 มกราคม 2560

โพสต์20 ม.ค. 2560 01:11โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 19:00 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่   16   มกราคม 2560  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ และ ดร.อวยพร  หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะครู   ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู     ร่วมกับ    โรงเรียนในเครือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   จังหวัดเชียงใหม่   ณ คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2559

วันเด็กสุขสันต์ และกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559

โพสต์18 ม.ค. 2560 18:51โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันศุกร์  ที่  13  มกราคม  2560  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานวันเด็กสุขสันต์ และกิจกรรม Big Cleaning Day  ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมี ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ   เป็นผู้อ่านสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จาก พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี   ดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการ  ประธานในพิธี   กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และกล่าวเปิดงาน  จากนั้น คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวินัย ร่วมกันทำลายสิ่งของผิดระเบียบ  นอกจากนี้ แต่ละแผนกมีการจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก  รวมถึงมีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และในภาคบ่าย นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน  ลานกิจกรรม และบริเวณอาคารเรียน   ณ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2559
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560

โพสต์18 ม.ค. 2560 01:23โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันพุธ  ที่  18  มกราคม  2560  โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย อาจารย์พิมลมาลย์   มหามนตรี   หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์   อาจารย์ยุทธศักดิ์   ญานะ   หัวหน้างานกิจการนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2560  โดยมี นายปวิณ   ชำนิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธานในพิธี   ณ  บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2559


1-10 of 576