ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมเยียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์14 ก.พ. 2562 01:16โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 17:10 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ต้อนรับอาจารย์  และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ  ประเทศญี่ปุ่น  และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ    เชียงใหม่  ที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  และชมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น   ณ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#2561


อบรม GLOBE Mosquito habitat mapper

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:23โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 17:28 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันอังคารที่   29   มกราคม    2562 โรงเรียนดาราวิทยาลัย    ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)    จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ GLOBE Mosquito habitat mapper ให้กับนักเรียน GLOBE  Junier    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   และ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2     ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี      อาคารโซเฟีย   บรัดเลย์   แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เชียงใหม่#ข่าว2561

มอบหลอดไฟฟ้า โรงเรียนเคนเน็ต แม็คเคนซี จังหวัดลำปาง และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:13โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 17:31 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  25  มกราคม  2562  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  มอบหลอดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเคนเน็ต  แม็คเคนซี   จังหวัดลำปาง  โดยมีอาจารย์สมร  เผยกลิ่น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน-ธุรการ  รับมอบ  พร้อมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเคนเน็ต  แม็คเคนซี   ขอบคุณโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในโอกาสได้เข้าร่วมค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ณ   อาคารอำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา (MOU) ระหว่าง Mokwon University ประเทศเกาหลี และโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์24 ม.ค. 2562 00:56โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 15:56 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 24  มกราคม  2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดย ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา (MOU)  กับ    Mokwon University ประเทศเกาหลี   เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอน   การพัฒนาด้านวิชาการ  และนางสาวปภาวรินทร์  นาคศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/11  ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่   Mokwon University  ประเทศเกาหลี  ณ  ห้องประชุม 1  อาคารโซเฟีย  บรัดเล่ย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561

Asia Academy for Leadership and Peace visit to Dara Academy

โพสต์24 ม.ค. 2562 00:26โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 16:01 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันอังคารที่  15  มกราคม  2562   ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมเยือน จาก Asia Academy for Leadership and Peace (AALP) ประเทศอินเดีย  โอกาสที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยการนำของ อาจารย์สินธุรงค์   ปัณณวลี  โอกาสนี้  อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมเยือน   ครูศาสนาสิรินทร   ทองเณร   หัวหน้างานศาสนกิจ   เป็นผู้อธิษฐานทูลขอการทรงนำ   โดยมี  ตัวแทนคณะครู เป็นผู้นำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย

#ข่าว 2561


พิธีเปิดค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง

โพสต์20 ม.ค. 2562 23:29โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 17:14 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  21  มกราคม  2562  คณะผู้บริหารโรงเรียน  โดยดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  กล่าวต้อนรับคณะครู  และนักเรียนจากโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  จังหวัดลำปาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      เข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET  ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ณ  ห้องมัลติมีเดีย  ชั้น 3   อาคารคหกรรม  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
#ข่าว2561


งานวันครู ประจำปี 2562

โพสต์17 ม.ค. 2562 03:30โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 21:12 ]

    เมื่อวันพุธที่  16  มกราคม  2562  คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วม นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสวันครู  ประจำปี 2562  โดยมี ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น   อดีตประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย   เป็นผู้เทศนา   ณ  โบสถ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  โอกาสนี้  คณะครูแผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ร่วม พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมี คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัลครูดีเด่น  จำนวน  3  ท่าน  คือ อาจารย์สุดคนึง   พันธุ์ประไพ   ครูดีเด่นระดับปฐมวัย    อาจารย์ไพฑูรย์   รุ่งเรืองวงศ์   ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา    อาจารย์จีระพันธุ์   พรหมปาลิต   ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา และ อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   รับมอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศวันครู  ประจำปีพุทธศักราช 2562  จาก  นายกิตติ์ธเนศ   พันธ์ภานุฉัตร์   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   โดยมี  นายศุภชัย   เอี่ยมสุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานในพิธี   เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวปราศรัยกับคุณครูโรงเรียนเอกชนที่มาร่วมในพิธี    ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561
โครงการฝึกอบรมเยาวชน ระดับนานาชาติ "Junior NBA"

โพสต์13 ม.ค. 2562 20:45โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2562 15:59 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร  มอบเงินสนับสนุนตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้แก่ เด็กหญิงลิตา   สุนทรปกาศิต   เด็กหญิงนาโอมิ   โกลเดมันน์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8   เด็กหญิงณัชชากัญญ์   ทูลทรัพย์ และ เด็กหญิงเวนิส   คุณาชีวะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม ทีม Junior NBA Allstar จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในโครงการจูเนียร์ NBA เพื่อเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม   ณ  เมืองเซียงไฮ้   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

#ข่าว2561

 

กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2561

โพสต์11 ม.ค. 2562 04:07โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2562 17:27 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันศุกร์ที่  11  มกราคม  2562  ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรม Big Cleaning Day  "ดาราวิทยาลัยสะอาดใสด้วยสองมือเรา"  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตามที่สถานศึกษากำหนด รวมถึง เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมี  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  จากนั้น คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกันทำลายสิ่งของผิดระเบียบของฝ่ายพัฒนาวินัย    ณ   บริเวณสนามวงกลม  นอกจากนี้ ช่วงบ่าย นักเรียนแต่ละระดับชั้นจะร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน และสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน  ตลอดจน จัดตัวแทนนักเรียน เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการร่วมกันทำความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน

#ข่าว2561
งานเฉลิมฉลองวันพระคริสตสมภพของคณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์7 ม.ค. 2562 00:11โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 15:38 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันศุกร์ที่  21  ธันวาคม  2561   คณะผู้บริหาร  ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี ศาสนาจารย์วิรัช   โกยดุลย์   รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย   เป็นผู้เทศนา   อธิษฐาน สรรเสริญ ขอบพระคุณ ทูลขอการทรงนำ โดย ศาสนาจารย์ธีรพงษ์   ชัยศรี   กรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย    อัญเชิญพระวจนะ โดย ผป.สมศรี   ไชยเศรษฐ    กล่าวอวยพร และขอบคุณ โดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญ  คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการทำงาน   คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย และ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย    ณ   หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ และ สนามวงกลม  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561
1-10 of 865