ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560

โพสต์20 ก.ค. 2560 04:35โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันจันทร์  ที่  3  กรกฎาคม  2560  ตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้าร่วม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ประจำปี  2560  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่   สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรต่างๆทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี พระเทพปริยัติ  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ศุภวัตร   ภูวกุล   ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่   ประธานภาค 9 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส   โอกาสนี้  อาจารย์ปนัดดา   ปัญฎีกา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  แผนกมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจำปี 2560  จาก ดร.ศุภวัตร   ภูวกุล   ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส    ณ   พุทธสถานเชียงใหม่#ข่าว2560


กิจกรรมถวายเทียนพรรษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

โพสต์19 ก.ค. 2560 23:39โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันอังคาร  ที่  4  กรกฎาคม  2560  ตัวแทนคณะครูผู้สอน  แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย  อาจารย์ปาริชาติ   มหาวรรณ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ร่วมถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยไทยทาน  ที่นักเรียนได้นำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในวันเข้าพรรษา   ณ  วัดหนองป่าครั่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางศาสนา  รวมถึง เข้าใจ และรู้จักการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
#ข่าว2560

บริษัทริโซ่ ( ประเทศไทย ) จำกัด สาขาภาคเหนือตอนบน มอบโทรทัศน์ให้โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์19 ก.ค. 2560 01:01โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม  2560   บริษัทริโซ่ ( ประเทศไทย ) จำกัด   สาขาภาคเหนือตอนบน  โดยคุณกิ่งดาว  มันจีน    มอบโทรทัศน์ 49  นิ้ว 1 เครื่อง และ 32 นิ้ว 1 เครื่อง ให้กับโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เพื่อเป็นสื่อการสอน   ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ  โรงเรียนดารวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์18 ก.ค. 2560 01:34โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    ฝ่ายงานบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด โครงการตรวจสุขภาพประจำปี  ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ บุคลากรของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ระหว่างวันที่  3 - 5  กรกฎาคม  2560   โดย ทีมแพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  เป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากร   ณ  ห้องประชุม 1  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งการที่บุคลากรมีสุขภาพที่ดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย


#ข่าว2560โรงเรียนอรพินพิทยาศึกษาดูงาน

โพสต์17 ก.ค. 2560 23:54โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

            ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์    ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   พร้อมคณะผู้บริหาร        ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนอรพินพิทยา   จังหวัดลำพูน    ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ  การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา    โดยมี อาจารย์เฉลิม    รัชชนะกุล  ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  อาจารย์อรพิน  ศรีบุญเรือง  ผู้รับใบอนุญาต   อาจารย์กมลทิพย์  รัชชนะกุล  ผู้จัดการ  และ อาจารย์ประสิทธิ์  คงสมัย  ผู้อำนวยการ    เป็นผู้นำคณะดูงาน     ณ ห้องประชุม 2    อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2560


นักกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9 รับมอบโอวาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โพสต์14 ก.ค. 2560 01:46โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่   11  กรกฎาคม   2560     นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่คณะเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย     ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9   ณ      สาธารณรัฐสิงคโปร์   ระหว่างวันที่   13-21 กรกฎาคม  2560  โดยมีนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขัน  คือนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง  2 คน   คือ นางสาวกัลย์สุดา    ชำนาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5   นางสาวปริญญา    สาระธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/11    และนักกีฬาว่ายน้ำ  2  คนคือ   นายอภิวิชญ์      ครัดทัพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/9     นายณัฐภัทร    นันตาเป็ง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3   ณ โรงแรมรอยัล  ปริ๊นเซส  หลานหลวง#ข่าว2560

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา

โพสต์14 ก.ค. 2560 01:42โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม    2560   ดร.ชวนพิศ      เลี้ยงประไพพันธ์    ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย    รับมอบเงินสนับสนุน    จากบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์   (ประเทศไทย)   จำกัด      เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี       มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   จำนวน    6 ทุน ทุนละ   5,000  บาท    ณ  ห้องรับรอง  อาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ สนับสนุนทุนการศึกษา

โพสต์13 ก.ค. 2560 01:51โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2560  คุณวรัญญา     เทพสาร   ผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม่  มอบเงินสนับสนุน    ให้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย      เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ   5,000  บาท  และมอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยมี  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย      เป็นผู้รับมอบ   ณ  ห้องรับรอง  อาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดอบรมให้กับนักเรียนและนักกีฬาบาสเกตบอล โครงการ Junior NBA Thailand 2017

โพสต์13 ก.ค. 2560 01:47โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดอบรมให้กับนักเรียนและนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ในโครงการ Junior  NBA  Thailand 2017  ระหว่างวันที่ 12-13  กรกฎาคม  2560  ณ สนามบาสเกตบอล  เอ็ดน่า เอส โคล   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ และความรู้เพิ่มเติม  โดย  มีวิทยากรจาก Junior  NBA  มาให้ความรู้  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมการอบรมในวิชาพลศึกษา  และ นักกีฬาบาสเกตบอลอบรมในช่วงเวลาฝึกซ้อม#ข่าว2560

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์12 ก.ค. 2560 20:16โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 00:33 ]

    เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  6  กรกฎาคม  2560  ฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จัด พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี ศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ   อนุศาสก   เป็นผู้ประกอบพิธี   โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นผู้ให้โอวาท   คณะผู้บริหาร   หัวหน้าแผนก และคณะครู กลัดช่อดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา    ณ  หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2560


1-10 of 649