ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 52 ปี สื่อมวลชนเสียงสันติ

โพสต์17 ต.ค. 2560 03:54โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2560 04:04 ]

    เมื่อวันอังคาร  ที่  17  ตุลาคม  2560  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์กล่าวคำอวยพร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  52  ปี  สื่อมวลชนเสียงสันติ  เพื่อเป็นการขอบพระคุณ และถวายเกียรติแด่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ตลอดจน เพื่อให้คริสตจักร  องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ทราบถึงความก้าวหน้าของพันธกิจสื่อมวลชนเสียงสันติในรอบปีที่ผ่านมา  โดยมี  อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา   เป็นผู้ให้การต้อนรับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติ   ณ  ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี   อาคารลูซี่ นิบบล๊อก   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2560


การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนผู้ปกครอง "เลี้ยงลูกสมัยใหม่ รับมือกับศตวรรษที่ 21"

โพสต์6 ต.ค. 2560 10:24โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 21:35 โดย Greecha Katpratoom ]

    เมื่อวันเสาร์  ที่  30  กันยายน  2560  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนผู้ปกครอง หัวข้อ "เลี้ยงลูกสมัยใหม่  รับมือกับศตวรรษที่  21"  ให้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง และนักเรียน อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจพัฒนาการพื้นฐานของบุตรหลาน ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสังคม ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม รวมถึง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง  โดยมี อาจารย์พรพิไล   เลิศวิชา   นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-Based Learning) และคณะ   เป็นวิทยากร  โอกาสนี้  คุณนุชนภางค์   วิธานติรวัฒน์   กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้กล่าวรายงาน และ คุณนิวัฒน์   ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นประธานเปิดการอบรม    ณ   ห้องประชุมแมคกิลวารี   อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560


มอบคอมพิวเตอร์

โพสต์4 ต.ค. 2560 03:07โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 00:27 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่  4  ตุลาคม    2560    คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย    นำโดย  อาจารย์ยุพิน  ชัยราชา  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร       มอบเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 10 เครื่อง  ให้กับ  ดร.วีณา หาญใจ  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  จังหวัดลำปาง   เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ณ   โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี    จังหวัดลำปาง#ข่าว2560

แสดงความยินดีและมอบทุนสนับสนุนนักเรียน ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ

โพสต์3 ต.ค. 2560 01:36โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 00:47 โดย Greecha Katpratoom ]

ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์    ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย    แสดงความยินดีกและมอบทุนสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังใจ       ให้นายบางกอก         วาณิชยานนท์          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/6    ที่สอบผ่านโอลิมปิกวิชาการ     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และมีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ    ค่าย 1    ระหว่างวันที่  7-21 ตุลาคม   2560  ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน    จังหวัดน่าน#ข่าว2560

การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์26 ก.ย. 2560 01:28โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 21:28 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่   23   กันยายน    2560     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย    จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย   ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560   เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี ประธานผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละระดับชั้น และคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม    ณ ห้องเรียน ชั้น 1 อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2560


กิจกรรมเรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียน S-MAP มัธยมศึกษาตอนต้น (16 กันยายน 2560)

โพสต์22 ก.ย. 2560 00:49โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2560 20:51 โดย Adisak Mahawan ]

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงร่วมกับ อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง และนักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S-MAP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัยอ่านสารและยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน วันสันติภาพสากล ประจำปี 2560

โพสต์22 ก.ย. 2560 00:05โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2560 00:27 โดย Greecha Katpratoom ]

เนื่องด้วย ในวันที่ 21  กันยายน 2560   องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น วันสันติภาพสากล มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  ได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ ของฯพณฯนายกรัฐมนตรี และยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีทั่วประเทศ  โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ร่วมกิจกรรม โดย ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   อ่านสารของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี    คณะครู บุคลากร   นักเรียน ร่วมยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานพร้อมกัน และ ศาสนาจารย์กิมราญ จาริเพ็ญ อนุศาสก อธิษฐานขอการทรงนำเนื่องในวันสันติภาพสากล ณ สนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติครูที่ขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน เยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์22 ก.ย. 2560 00:02โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2560 00:22 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่ 21  กันยายน 2560   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดย   นายธวัชชัย      ไชยกันย์   ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   และ นางปัญญดา         กันจินะ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8    พร้อมคณะกรรมการ     ได้มาตรวจพิจารณาคุณสมบัติครูผู้ขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน โดยมี อาจารย์สุชาดา  สุภาวงศ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง นำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามชั้นเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ณ อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์19 ก.ย. 2560 04:49โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2560 18:45 โดย Greecha Katpratoom ]

    สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย  ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละระดับชั้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนต่อไป  โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้กล่าวต้อนรับ   นายนิวัฒน์   ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   กล่าวเปิดการประชุม   แนะนำคณะกรรมการสมาคมฯ และเป็นผู้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายของแต่ละระดับชั้น  โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีด้วย    ณ   ห้องประชุม 1   อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร Chang Jung Christian University (CJCU) เยี่ยมโรงเรียนดาราฯ

โพสต์18 ก.ย. 2560 01:12โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2560 21:04 ]

เมื่อวันที่ 15   กันยายน    2560  อาจารย์พริ้มเพรา       ไชยกัณทา  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน     พร้อมคณะผู้บริหาร  ต้อนรับ  Dr. Yang – Lung   Lee   President  มหาวิทยาลัย Chang  Jung  Christian University (CJCU)   เมืองไถหนาน    ไต้หวัน      พร้อมคณะ   เยี่ยมเยียนโรงเรียนดารา หลังจากที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย หลังจากคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัยไปร่วมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับทางมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  สนับสนุนอุปกรณ์  ครูผู้สอน  ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาด้านวิชาการ   ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2560


1-10 of 701