ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาราสัญจร

โพสต์โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต ]

    โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะศีกษาดูงาน กิจกรรมทัศนศึกษา "ดารารัศมีรำฦก" ครั้งที่ 2   นำทีมโดย ดร.เพ็ญสุภา  สุขคตะ   อาจารย์พิเศษประจำภาควิชามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเขียนอิสระ  โอกาสนี้ อาจารย์พริ้มเพรา  ไชยกัณทา   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สัมพันธ์ชุมชน และบุคลากร   เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  โดยมี อาจารย์สุมาลี   บุญเนตร   ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ทำหน้าที่บรรยายเรื่องราว พระราชชายาเจ้าดารารัศมี มีบทบาทสนับสนุนในด้านการศึกษาสตรี   อาจารย์รวิวรรณ   ทองศรีแก้ว   หัวหน้างานหลักสูตร และการสอน   นำเสนอหลักสูตรพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  จากนั้น  คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และหอสมุดโรงเรียนดาราวิทยาลัย


#ข่าว 2562

วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

โพสต์8 ธ.ค. 2562 20:48โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2562 16:04 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันจันทร์ที่  9  ธันวาคม  2562   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดย อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา และอาจารย์รวิวรรณ   ทองศรีแก้ว   หัวหน้างานหลักสูตร และการสอน ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี "วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี"  โดยมี นายเจริญฤทธิ์   สงวนสัตย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธานในพิธี   ณ  พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว 2562

โครงการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้บริหาร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงแบบเข้มข้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์6 ธ.ค. 2562 00:43โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2562 19:38 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    คณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โอกาสที่มาศึกษาดูงาน โครงการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้บริหาร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงแบบเข้มข้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2562  โดยมี  ครูศาสนาสิรินทร  ทองเณร  อนุศาสก   เป็นผู้อธิษฐานทูลขอการทรงนำ   โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  แนะนำทีมบริหาร และนำเสนองาน Dara Today จากนั้น นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และห้องกิจกรรมพิเศษ โดย ทีมผู้บริหาร  หัวหน้าแผนก และหัวหน้างานของโรงเรียนดาราวิทยาลัย


 
#ข่าว 2562

กิจกรรมเรียนรู้พอเพียงชีวิตเพียงพอ ปฐมวัย

โพสต์6 ธ.ค. 2562 00:40โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2562 19:41 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2562  ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดกิจกรรมเรียนรู้พอเพียงชีวิตเพียงพอ  ในฐานให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้นักเรียนได้ทำสมุดจากกระดาษสา  พัดจากกระดาษสา  และโคมแขวนจากกระดาษสา  เชิญวิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  บ้านต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  มาให้ความรู้และสอนให้นักเรียนปฏิบัติ  โดยมีดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวเปิดงาน  และมอบของที่ระลึกให้คณะวิทยากร  ณ  ห้องประชุมอนุสรณ์  115  ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย
#ข่าว2562


ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์6 ธ.ค. 2562 00:36โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2562 19:45 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2562   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย  อาจารย์นพดล  ยะมะละ  รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ  คณะผู้บริหาร  และคณะครูแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นตัวแทน   เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำถวายราชสดุดี ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2562

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์3 ธ.ค. 2562 23:19โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 17:08 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันพุธที่  4  ธันวาคม  2562   ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมี  ผู้ปกครองสุทธยนต์   อารีญาติ   ผู้ช่วยอนุศาสก   อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า  อธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณ และทูลขอการทรงนำ   ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และกล่าวคำราชสดุดี  จากนั้น ผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อของแผ่นดิน ซึ่งบรรเลงเพลงโดย วงดุริยางค์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย และอธิษฐานขอพระพร โดย ครูศาสนาสิรินทร   ทองเณร   อนุศาสก    ณ  บริเวณสนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว 2562Globe Kids ระดับปฐมวัย

โพสต์28 พ.ย. 2562 00:00โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2562 17:11 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ในวันที่  27-28  พฤศจิกายน  2562   ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดกิจกรรม Globe  Kids เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม  เป็นการสร้างความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียน  ในเรื่อง   ดิน  น้ำ  อุณหภูมิ  และสิ่งปกคลุมดิน   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยมีฐานกิจกรรมดังนี้

ฐานที่ 1 ชั้นบรรยากาศ

ฐานที่ 2 มีอะไรบนดิน

ฐานที่ 3 มาเรียนรู้เรื่องดิน

ฐานที่ 4 การไหลของน้ำในดิน

ฐานที่ 5 มลพิษต่างๆ

ฐานที่ 6  น้ำขุ่น-น้ำใส

โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นคณะครู  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเชิญ  อาจารย์เสาวลักษณ์  ดีแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร   ณ  อาคารอนุสรณ์  115 ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย


#ข่าว2562
ตรวจมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

โพสต์26 พ.ย. 2562 18:55โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 17:00 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2562  อาจารย์สุรศักดิ์  ไชยกัณทา  ผู้ช่วยผู้จัดการ  และคณะครู  ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  เพื่อรับการตรวจมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  #ข่าว2562


พิธีราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โพสต์24 พ.ย. 2562 22:47โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 17:01 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน  2562  ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมในเครื่องแบบ "พิธีราชสดุดี" วางพวงมาลา และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน อีกทั้ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  รวมถึง เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ - เนตรนารี มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ข้อ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  สร้างจิตสำนึกในความเสียสละ ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจน เพื่อเรียนรู้ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  โดยมี อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   เป็นประธานในพิธี    ณ   สนามฟุตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว 2562"โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562"

โพสต์18 พ.ย. 2562 23:51โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 17:23 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันอังคารที่  19  พฤศจิกายน  2562  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้  ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" หรือ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2562  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  โอกาสนี้  อาจารย์สุทธยนต์   อารีญาติ   ผู้ช่วยอนุศาสก   อธิษฐานทูลขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า  โดยมี คณะผู้บริหาร  ตัวแทนครู และนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม   ณ   ลานสนามวอลเล่ย์บอล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว 2562
1-10 of 976