นโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย


นโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2011 - 2014 (พ.ศ. 2554 - 2557)

          สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นองค์กรคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ มีรากฐานความเป็นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1828 โดยมิชชันนารีสองท่าน คือ ศาสนาจารย์จาคอบ ทอมลิน และศาสนาจารย์นายแพทย์คาร์ลกุตสลาฟ ได้เข้ามาเผยแพร่พระเกียรติคุณ หลังจากนั้นมิชชันนารีคณะต่าง ๆ ได้เข้ามาเพื่อดำเนินพันธกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างมั่นคง ทั้งพันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ พันธกิจด้านการศึกษา และพันธกิจด้านการรักษาพยาบาล โดยการนำของคณะอเมริกันเพรสไปทีเรียน จนกระทั่งปี ค.ศ. 1937 ผู้นำคริสตจักรชาวไทย ได้ก่อตั้งเป็น "สภาคริสตจักรในประเทศไทย" โดยมีวัตถุประสงค์ซึ่งปรากฎในธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 19988 ดังต่อไปนี้
          1. เพื่อรวบรวมคริสเตียนที้งหลายในประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งเดี่ยวกัน
          2. เพื่อให้มีความสัมพันธ์ช่วยเหลือ และเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการรับใช้พระเจ้าและสังคม ตามน้ำพระทัยของพระองค์ และสร้างเสริมพันธกิจให้เจริญเติบโตมั่นคงยิ่งขึ้น
          3. เพื่อให้คริสตจักรมีสง่าราศี และเทิดทูนพระัสิริของพระเจ้า
          4. เพื่อรวบรวมทรัพย์สินทั้งปวงของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้อยู่ภายใต้การดูและของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หรือมูลนิธิที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีมติให้จัดตั้งขึ้น

นโยบายด้านการศึกษา ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
          ส่งเสริมการสึกษาเพื่ออภิบาลเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีทั้งคุณ ภาพและุคุณธรรม เป็นกำลังสำคัญของคริสตจักร หน่วยงานและสถาบันของสภาคริสตจักร และของประเทศโดยมีแนวดำเนินการต่าง ๆ ตังนี้
          1. ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและการเปลี่ยนแปลงสังคม
          2. ส่งเสริมการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ การติดตามผล และการอภิบาลผู้รับเชื่อในสถาบันการศึกษา สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
          3. ส่งเสริมพัฒนาลบุคลากรและอนุศาสกในสถาบันการศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ยุทธศาสตร์(4) จัดระบบการศึกาาสอดคล้องแผนการศึกษาชาติและการเปลี่ยนแปลงสังคม
       วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
          1. มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์(5) พัฒนาสถานบันการศึกษาเพื่ออภิบาลเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของคริสตจักร ประเทศชาติ และสังคม
          1. บุคลากรคริสเตียนทุกระดับในสถาบันการศึกาามีส่วนร่วมในการประกาศพระกิตติคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม
          2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่ตัดสินใจรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ ได้รับการติดตามและอภิบาลให้มีความเชื่อเข้มแข็ง รับบัพติศมาและประกาศตัวเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
          1. เ้พื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์
          2. เพื่อให้ปรัชญาชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
          3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตนทั้งมีคุณภาพ และกระสิทธิภาพ เป็นพลเมือง ดีรับใช้สังคมและประเทศชาติ
          4. เพื่อจัดการศึกษาแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษา
          5. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
          6. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการ เรียนการสอนให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลากรของโรงเรียน
          7. เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแก่ชุมชน
          8. เพื่อจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา นโบยาย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต