อาคารสถานที่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีพื้นที่ทั้งหมด 77 ไร่ 5 ตารางวา 

มีอาคารดังต่อไปนี้ 

อาคารหอพัก : 2465

 

บ้านเขียว : 2465

ในปี ค.ศ. 1916 (พ.ศ.  2459)  Miss Julia Hatch ได้ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการโรงเรียนพระราชชายา  (ปัจจุบันคือที่ตั้งของคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่) และครูสุดา  อินทราวุธ  เป็นครูใหญ่  กิจการด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เจริญขึ้น  มีนักเรียนจำนวนมาก  และเนื่องจากโรงเรียนคับแคบ  ไม่สามารถขยายพื้นที่ได้  ทางโรงเรียนจึงได้ซื้อที่ดินที่ตำบลหนองเส้งจำนวน  77  ไร่  เพื่อขยายโรงเรียนพระราชชายา  มายังสถานที่แห่งใหม่  และได้สร้างอาคารขึ้น 2  หลัง  ให้เป็นบ้านพักมิชชันนารี 1 หลัง  และอาคารหลังใหญ่ใช้เป็นอาคารเรียนและหอพักนักเรียนประจำ  ส่วนอาคารหลังเล็ก ที่เราชาวดาราวิทยาลัย มักเรียกติดปากกันว่า   “บ้านเขียว” ( จากการสอบถาม  ศิษย์เก่ารุ่นก่อนๆ  ทราบว่าเหตุที่เรียกว่าบ้านเขียว  เพราะบริเวณโดยรอบบ้านมีหญ้าสีเขียว  ชุ่มชื่น  เต็มไปหมด  อีกทั้งตัวอาคารก็ทาด้วยสีเขียว) 

นับว่าบ้านเขียวและอาคารหอพัก  เป็นอาคารเรียนหลังแรกเริ่มของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นในปี  ค.ศ. 1921 (พ.ศ.2465) และแล้วเสร็จในปี  ค.ศ. 1923 (พ.ศ.2467)   ทางโรงเรียนจึงย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนพระราชชายา  มาเรียน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ ต่อมาคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ทูลขอประทานชื่อโรงเรียน จากพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน และ ท่านได้ขอพระราชทานนามโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  โดยให้ได้พระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
แก่โรงเรียนแห่งใหม่  จึงได้ชื่อว่า โรงเรียนดาราวิทยาลัย มาจนถีงปัจจุบันนี้

ปัจจุบันนี้ อาคารหอพักนักเรียน  ได้ใช้เป็นหอสมุดของโรงเรียน อันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อีกแห่งหนึ่งของโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ส่วนบ้านพักมัชชันนารี  หรือ
บ้านเขียว  นอกจากจะเป็นที่พักอาศัยของมิชชันนารีในยุคแรกเริ่มแล้ว  บ้านเขียวหลังนี้ยังเป็นสถานที่ให้ความรู้อบรมสั่งสอนนักเรียน    มีการสอนวิชาดนตรี   ขับร้อง  มีการศึกษาพระคัมภีร์   และเรียนวิชาการเรือน นอกจากนี้บ้านเขียว ยังเคยได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ้านพักของผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  และในปัจจุบันนี้ บ้านเขียว  ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โรงเรียน  โดยทางโรงเรียนมีนโยบายให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของโรงเรียน  และรำลึกถึงมิชชันนารีผู้ก่อตั้งโรงเรียน  ตามพันธกิจของคริสต์ศาสนา  โดยชั้นล่างจัดแสดงเปียโนเก่า  3  หลัง  ซึ่งเป็นเปียโนที่ Miss  Julia  Hatch  ใช้สอนวิชาดนตรี  ให้กับนักเรียนสมัยนั้น  นอกจากนี้ได้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของมิชชั่นนารี และอุปกรณ์การสอนในยุคก่อน  เช่น เก้าอี้ไม้ซึ่งสามารถปรับเป็นบันไดขนาดเล็กได้ ออร์แกนสูบลมซึ่งนำมาจากอเมริกา   เคารีดผ้า จักรเย็บผ้า  ฯลฯ  ส่วนชั้นบน  เป็นที่จัดแสดงพระประวัติของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี รวมทั้งสำเนาพระราชหัตถเลาขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจองเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานนามโรงเรียน และส่วนจัดแสดง โต๊ะ  เก้าอี้  ของใช้ของโรงเรียน  ในแต่ละยุค แต่ละสมัย  รวมถึงได้จำลองห้องนอนของมัชชันนารี  เอาไว้อีกส่วนหนึ่ง  พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อคราวเสด็จเยี่ยมโรงเรียน

อาคารอนุสรณ์ 115 ปี ( อาคารอนุบาล ) : 2536
เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2536 เนื่องจากอาคารอนุบาลหลังเดิมได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทางคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้สร้างอาคารอนุบาลใหม่ขึ้น เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นละ 16 ห้องเรียนขนาดห้องกว้าง 7 x 7 ตารางเมตร งบประมาณ 15,392,512 บาท โดยจัดสร้างขึ้น ณ บริเรณที่ดินที่อยู่ทางด้านใต้ของสระว่ายน้ำ โดยบริษัท ไทยทรีโอจำกัด ในสมัยของอาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ เป็นผู้จัดการ และอาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ เป็นอาจารย์ใหญ่ เปิดอย่างเป็นทางการมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนระดับชั้นปฐมวัย
อาคารวินนี่ เบอร์ สจ๊วต : 2527
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โดยบริษัท เซ็ทจำกัด ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่สารพัดช่าง ด้วยงบประมาณ 6,039,479 บาท เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ใช้เป็นอาคารเรียนของระดับชั้น ป.๓,ป.๔ สร้างในสมัยอาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ เป็นผู้จัดการ และอาจารย์สมปรารถนา เป็นอาจารย์ใหญ่ ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

อาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์
https://lh5.googleusercontent.com/-icPHEimp8-8/UacU0YdVwPI/AAAAAAAAB5E/bfuaws-j8Zg/w1028-h685-no/IMG_8178.JPG
เดิมที่ตั้งของอาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ เป็นอาคารไม้ ซึ่งนักเรียนจะรู้จักในนามของอาคารประถม แต่ก่อนเป็นชั้นเรียนของ ป.2 และ ป.3 แต่เมื่อจำนวนนักเรียนมากขึ้น จึงได้รื้ออาคารเก่าลง และจัดสร้างอาคาร 3 ชั้นขึ้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียน สร้างในสมัยของอาจารย์ศรีทอง  อารีวงศ์ เป็นผู้จัดการ และอาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ เป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อสร้างเสร็จใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม (อาคารมัธยม) จนถึงปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนเป็นอาคารประถม ย้ายชั้น ป.4–ป.6 มาเรียน และได้เปลี่ยนแปลงซ่อมแซมครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2541อาคารอนุสรณ์ 100 ปี : 2523
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/zero-waste-school/keiyw-kab-khorngkar/khxmul-phun-than-rongreiyn/DSCF1808.JPG?attredirects=0
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่   โดยใช้แปลนเดิมของอาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น งบประมาณค่าใช้จ่าย 4,922,632 บาท ในสมัยของอาจารย์ศรีทอง อารีวงศ์ เป็นผู้จัดการ และอาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ เป็นอาจารย์ใหญ่ เปิดใช้อย่างเป็นทางการ  เมื่อ พ.ศ. 2524 เมื่อสร้างเสร็จใช้เป็นอาคารเรียนระดับประถม       ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอาคารเรียนระดับมัธยมตามลำดับ ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อาคารอนุสรณ์ 110 ปี : อาคารซาราห์บรัดเลย์ แมคกิลวารี  : 2530
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/zero-waste-school/keiyw-kab-khorngkar/khxmul-phun-than-rongreiyn/110building.jpg?attredirects=0

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 300 วัน โดยบริษัทร่มฉัตร ดีเวลลอปเมนท์ ในสมัยของอาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ เป็นผู้จัดการ และอาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ เป็นอาจารย์ใหญ่  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 7,633,500 บาท เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ชั้นล่างใช้เป็นห้องพยาบาล และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 เป็นห้องสมุด และห้องประชุม ชั้นที่ 3 เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์  ห้องพิมพ์ดีด ห้อง SOUND LAB และห้องศาสนกิจ ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาคารดารานุสรณ์ 118 ปี : 2538
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/zero-waste-school/keiyw-kab-khorngkar/khxmul-phun-than-rongreiyn/DSCF1807.JPG?attredirects=0
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2538 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2539 สร้างโดยบริษัท ร่มฉัตร ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย 17 ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้น ม. 3,ม.4,ม.5และ ม.6  ห้องพักครู มีทางเดินเชื่อมต่อห้องน้ำทั้ง 3 ชั้น เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2539 ในสมัยของอาจารย์สมศรี   ไชยเศรษฐ เป็นผู้จัดการ และอาจารย์รัศมี แดงสุวรรณ เป็นอาจารย์ใหญ่ ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคารคหกรรม : 2526
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/zero-waste-school/keiyw-kab-khorngkar/khxmul-phun-than-rongreiyn/DSC00019.JPG?attredirects=0  
เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 รับมอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ก่อสร้างโดย บริษัทท้ายวังโลหะกิจ สร้างในสมัยของอาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ เป็นผู้จัดการ  และอาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ เป็นอาจารย์ใหญ่ งบประมาณการก่อสร้าง 4,042,236บาท ชั้นล่าง เป็นร้านค้า ชั้นที่๒ ใช้เป็นอาคารคหกรรม และโรงอาหารครู ชั้น ๓ เป็นห้องฝึกดุริยางค์ และห้องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันไม่มีโรงอาหารอีกแล้ว และเป็นอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและตอนต้น
อาคารดารารัศมี  : 2544

เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2544 เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ใช้เป็นอาคารเรียน ชั้น ป.1 – ป.3 และมีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคีบอร์ด ห้องเรียนกีตาร์ ห้องดนตรี ห้องเรียนเด็กพิเศษ ห้องประชุมดารารัศมี ห้องแม่ยอดเฮือน สร้างเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสมัย ดร.รัศมี แดงสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ เมื่อสร้างเสร็จทางโรงเรียนเชิญศาสนาจารย์
ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในสมัยนั้น เป็นประธานเปิดอาคาร ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
อาคารลูซี่นิบบล็อก (อาคารอำนวยการ) : 2492
เริ่มสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2492 โดยโรงเรียนได้รับเงินทุนจากสภาเพรสใบทีเรียนมิชชั่นแห่งอเมริกา สำหรับสร้างตึกเรียนใหม่ ทางโรงเรียนก็ได้จัดสร้างตึกขึ้นหลังหนึ่งโดยแบ่งเป็นห้องเรียนสำหรับชั้นมัธยมเตรียมอุดม ห้องสมุด ห้องพักครู ห้องทำงาน ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องรับแขก ห้องพยาบาล  นับว่านักเรียนได้รับความสะดวก สบาย ขึ้น มิสลูซี่  นิบบล็อค เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลการก่อสร้างตลอดจนจัดอุปกรณ์เครื่องใช้ในตึกเรียน  ซึ่งได้รับอุปการะมาจากนักเรียนเก่าและผู้มีอุปการคุณหลายท่าน   เมื่อสร้างเสร็จได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานเปิดตึกเรียน


อาคารจูเลีย แฮทช์  : Julia Hatch : 2547

เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ 2547 อาคารจูเลีย แฮทช์ (Julia Hatch) เป็นอาคารหลังที่ 26 เป็นอาคารเสริมเหล็ก 7 ชั้น สร้างอยู่ด้านหลังของอาคารหอพักเดิม อาคารหลังนี้ออกแบบโดยบริษัท เซ็ท จำกัด ก่อสร้างโดยบริษัท ร่มฉัตรดีเวลลอปเมนต์ ควบคุมงานโดยบริษัท โปรเจกเพลนนิ่งเซอร์วิส ภาคเหนือ จำกัด ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 25,633,486 บาท ในสมัย ดร.รัศมี แดงสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ ปัจจุบันเป็นใช้เป็นหอพักหญิง ห้องซักผ้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน NPอาคารหอประชุม บาบาร่า แมคคินลี่ย์
ในสมัยแรกๆ ที่ย้ายนักเรียนมารวมกัน ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยที่บ้านหนองเส้งโรงเรียนยังไม่มีหอประชุมที่จะใช้ในการประกอบพิธีสำคัญ หรือนมัสการพระเจ้า เมื่อจะต้องมีพิธีการสำคัญต่างๆ เช่น พิธีจบชั้น การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ต้องไปขอใช้โบสถ์ของโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัยอยู้เป็นประจำ ทำให้อาจารย์บาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ มิชชั่นนารีผู้ซึ่งสอนในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้ตั้งปณิธานว่า โรงเรียนดาราวิทยาลัยจะต้องมีหอประชุมเป็นของตัวเอง อาจารย์ได้เริ่มแบ่งเงินเดือนของท่านทุกเดินสะสมไว้จนเพื่อเป็นทุนก่อสร้างหอประชุม ครูและนักเรียนก็ไดร่วมมือกันในการหาทุนทรัพย์สมทบทุน ต่อมาศิษย์เก่า และผู้ปกครองก็ได้ร่วมกันสะสม และหาทุนทรัพย์ ได้เงินเป็นทุนเริ่มต้นถึงสองแสนบาท ทางโรงเรียนจึงได้มีมติในการจัดสร้างหอประชุมของโรงเรียนขึ้น โดยเลือกบริเวณลานต้นสน ซึ่งแต่ก่อนใช้เรียนพละ และเป็นสนามบาสเกตบอลของโรงเรียน ให้เป็นที่สร้างหอประชุม เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ทางโรงเรียนจึงได้ตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า “หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์” เพื่อรำลึก และเป็นเกียรติแด่อาจารย์บาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ ปัจจุบันยังเป็นหอประชุม และที่ทำงานของฝ่ายศาสนกิจ

อาคารเตรียมอุดมศึกษา : 2504
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 สำเร็จเรียบร้อยเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2504 ในสมัยของอาจารย์ไฝคำพันธุพงส์ เป็นผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่ งบประมาณเฉพาะการก่อสร้าง สองแสนบาทเศษ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2504อาคารกีฬาเอ็ดน่า เอส โคล

อาคารแมรี่ แคมเบล
อาคารสระว่ายน้ำ
อาคาร โซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี : 2557

ก่อสร้างเมื่อ ตุลาคม 2557 และเปิดใช้งาน พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็น
โรงอาหารสำหรับนักเรียน 
และพื้นที่ห้องประกอบได้จัดเป็นห้องประชุม ห้องส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานและงบประมาณการก่อสร้างดังนี้

งานในส่วนก่อสร้างอาคาร
- ออกแบบการก่อสร้างอาคาร โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นยางอาร์คิเทค
- ที่ปรึกษาการก่อสร้างอาคาร โดย บริษัท เอ.อี.ซี คอนสตรัคชั่น แมแนจเม้นท์ จำกัด
- ดำเนินการก่อสร้างอาคาร โดย บริษัท วิสดอม โปรเจค จำกัด
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า โดย บริษัท เอสพีเอ็น อิเลคทริค จำกัด

งานในส่วนตกแต่งอาคาร
- ดำเนินการปูพื้นไม้ลามิเนต พื้นห้องประชุมโซเฟียร์ บรัดเลย์ แมคกิลวารี โดย บริษัททีดีเอส ควอลิตี้ จำกัด
- ตกแต่งภายในห้องประชุมโซเฟียร์ บรัดเลย์ แมคกิลวารี โดย ร้านพิมพ์พาวเวอร์เฟริ์ส
- ติดตั้งกระจกกั้นห้องน้ำภายในห้องประชุมโซเฟียร์ บรัดเลย์ แมคกิลวารี โดย นางสาวรวิพรรณ  ฉิมคล้าย
- ติดตั้งผ้าม่าน โดย นางจารุวรรณ  ไทยสวัสดิ์
- ติดตั้งระบบภาพ ระบบเสียง และระบบไฟเวที โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีซิชั่น โปรดักส์ เทรดดิ้ง
- ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ พี.เค.แอร์ จำกัด
- ติดตั้งระบบบัตร RFID สำหรับใช้ภายในโรงอาหาร โดย บริษัทมายโฮส จำกัด
- ติดตั้งโต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร โดย บริษัท เอฟ.อาร์.พี อินดัสตรี จำกัด
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า โดย บริษัท เอสพีเอ็น อิเลคทริค จำกัด

เป็นเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด 
39,545,902.05 บาท