ธง และ ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนที่ถูกต้องประกอบด้วย ดาวดวงใหญ่ ที่ส่องรัศมีประกายแจ่มจรัสอยู่ตรงกลางหมายถึงพระนามของพระราชชายาเจ้าดารา รัศมี ที่ได้พระราทานให้เป็นชื่อโรงเรียน และยังเกี่ยวพันถึงศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ว่าในวันที่พระกุมารเยซูมาบังเกิดในโลกมีดาวประหลาดปรากฎขึ้นบนท้องฟ้า อันเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มีเหตุการณ์อันนำมาซึ่งความปิติยินดีมาให้แก่ชาวโลก เนื่องด้วยพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดบนโลก ซึ่งก็เป็นความจริงว่าบรรดามิชชันนารีที่เดินทางเข้ามาสอนศาสนาคริสต์ในดินแดนแห่งนี้ ได้นำความเชื่อในคริสต์ศาสนา "ดาว" จึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ด้านล่างของดาวดวงใหญ่ เป็นตัวเลขไทย "๒๔๒๑" ซึ่งเป็นปีพุทธศักราช ที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนอีกทั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัยตั้งอยู่ในดินแดนภาคเหนือ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่อ่อนช้อย มีศิลปะที่งดงาม จึงนำลายรดน้ำของภาคเหนือมาล้อมรอบดวงดาวไว้

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ คุณครูสวาท กีรติปาล


ธงประจำโรงเรียน


ธงประจำโรงเรียน เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง มุมบนด้านซ้ายมีดาวห้าแฉกดวงใหญ่สีขาว ตรากลางดาวเป็นตัวอักษรสีแดงว่า "ดว" มีรัศมีสีขาวล้อมรอบ และรัศมีด้านล่างเป็นรูปดาวดวงเล็ก ๆ กระจายอยู่

พื้นธงสีแดง หมายถึง สีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางแขน เพื่อทรงไถ่โทษประชากรโลกด้วยความรัก และความรักนี้เป็นแรงศรัทธาให้มิชชันนารีเข้ามาดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และสั่งสอนอบรมนักเรียนด้วยความเสียสละทั้งกาย และใจ และแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้สังคมได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ


ดาวน้อยใหญ่ หมายถึง พระนามของสมเด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ผู้ประทานนามแก่โรงเรียน ดารารัศมี มีความหมายว่า แสงแห่งดวงดาว จึงใช้ดาวสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะเปรียบนักเรียนดาราวิทยาลัยเป็นเสมือน ดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่ในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ และจะส่องแสงประกายเจิดจรัสอยู่นานเท่านาน นอกจากนี้ยังเปรียบถึงดวงดาวที่ปรากฎในวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลก และคณะมิชชันนารีผู้ก่อตั้ง ได้ดำเนินตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ โดยออกไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 


อักษร "ดว" เป็นชื่อย่อของโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย"

Comments