ทำเนียบผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่

ทำเนียบผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ปีการศึกษาผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการอาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
   มิสอิสซาเบล กริ๊ฟฟิ่น
   มิสเอลิซาเบธ เวสเตอร์
   มิสมากาเร็ต แมคกิลวารี
   มิสเมเบอร์ กิลชัน
   มิสยูลา แวนวาเรนเคน
   มิสยูเรีย แฮธ
   มิสลูชี่ สตาร์ลิ่ง
   มิสเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์
   มิสลูซี่ นิบบล๊อก
2466-2469  นางสุดา ไชยวรรณ
2470-ไม่ปรากฏ พ.ศ.  นางจอมใจ อินทะพันธุ์
ไม่ปรากฏ พ.ศ.-2482  นางบัวชม   อินทะพันธ์
2483  น.ส. สนิท เทียนศิริ
2484  น.ส. สนิท เทียนศิริ
2485  น.ส. สนิท เทียนศิริ
2486  น.ส. สนิท เทียนศิริ
2487  น.ส. สนิท เทียนศิริ
2488  น.ส. สนิท เทียนศิริ
2489  น.ส. สนิท เทียนศิริ
2490  นางไฝคำ พันธุพงศ์
2491  นางไฝคำ พันธุพงศ์
2492  นางไฝคำ พันธุพงศ์
2493  นางไฝคำ พันธุพงศ์
2494  นางไฝคำ พันธุพงศ์
2495  นางไฝคำ พันธุพงศ์
2496  นางไฝคำ พันธุพงศ์
2497มิส เฮเลน เอฟ แมคคลัวร์อ.ไฝคำ พันธุพงศ์นางสาวมณี บล๊อก
2498 อ.ไฝคำ พันธุพงศ์อ ประกาย เนตรโยธิน
2499 อ.ไฝคำ พันธุพงศ์อ ประกาย เนตรโยธิน
2500อ.เสงี่ยม     ช สิงหเนตรอ.ไฝคำ พันธุพงศ์อ.ไฝคำ พันธุพงค์
2501 อ.ไฝคำ พันธุพงศ์อ.ไฝคำ พันธุพงค์
2502 อ.ไฝคำ พันธุพงศ์อ.ไฝคำ พันธุพงศ์
2503 อ.ไฝคำ พันธุพงศ์อ.ไฝคำ พันธุพงศ์
2504 อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตรอ.รัชนี พวงวงศ์
2505 อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตรอ.รัชนี พวงวงศ์
2506 อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตรอ.รัชนี พวงวงศ์
2507 อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตรอ.รัชนี พวงวงศ์
2508 อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตรอ.รัชนี พวงวงศ์
2509อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตรอ.เสงี่ยม ช สิงหเนตรอ.รัชนี พวงวงศ์
2510 อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตรอ.รัชนี พวงวงศ์
2511 อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตรอ.รัชนี พวงวงศ์
2512

อ.เสงี่ยม   ช สิงหเนตร

อ.หมวก ไชยลังการณ์อ.รัชนี พวงวงศ์
2513อ.หมวก ไชยลังการณ์อ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2514อ.ศรีวิไล สิงหเนตรอ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2515อ.ศรีวิไล สิงหเนตรอ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2516อ.ศรีวิไล สิงหเนตรอ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2517อ.ศรีวิไล สิงหเนตรอ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2518แม่เลี้ยงบุญปั๋น สิงหเนตรอ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2519แม่เลี้ยงบุญปั๋น สิงหเนตรอ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2520แม่เลี้ยงบุญปั๋น สิงหเนตรอ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2521แม่เลี้ยงบุญปั๋น สิงหเนตรอ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2522ดร.อำนวย ทะพิงค์แกอ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2523ดร.อำนวย ทะพิงค์แกอ.ศรีทอง อารีวงศ์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2524ดร.อำนวย ทะพิงค์แกอ.สมชัย ศิริสุจินต์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2525ดร.อำนวย ทะพิงค์แกอ.สมชัย ศิริสุจินต์อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2526ดร.อำนวย ทะพิงค์แกอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุญยเกียรติ
2527ดร.อำนวย ทะพิงค์แกอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2528อ.ธีระพงศ์ ฉิมะวงษ์อ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2529อ.ธีระพงศ์ ฉิมะวงษ์อ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2530นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2531นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2532นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2533นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2534นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2535นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2536นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2537นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2538นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ
2539นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.รัศมี แดงสุวรรณ
2540นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.รัศมี แดงสุวรรณ
2541นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.รัศมี แดงสุวรรณ
2542นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.รัศมี แดงสุวรรณ
2543นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.รัศมี แดงสุวรรณ
2544นายประดิษฐ์ นามไชยอ.สมศรี ไชยเศรษฐอ.รัศมี แดงสุวรรณ
2545นายประดิษฐ์ นามไชยดร.รัศมี แดงสุวรรณดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2546 ดร.รัศมี แดงสุวรรณดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2547 ดร.รัศมี แดงสุวรรณดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2548นางนิภา   ทศพรินทร์ดร.รัศมี แดงสุวรรณดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2549นางนิภา   ทศพรินทร์ดร.รัศมี แดงสุวรรณดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2550นายชยันต์ หิรัญพันธุ์ดร.รัศมี แดงสุวรรณดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2551 นายชยันต์ หิรัญพันธุ์  นายชยันต์ หิรัญพันธุ์ ดร.รัศมี แดงสุวรรณ  
2552 นายชยันต์ หิรัญพันธุ์นายชยันต์ หิรัญพันธุ์ นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์  
2553  นางสิรี ทะพิงค์แก นายชยันต์ หิรัญพันธุ์นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ 
2554  นางสิรี ทะพิงค์แกนายชยันต์ หิรัญพันธุ์ นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ 
2555นางสิรี ทะพิงค์แกนายชยันต์ หิรัญพันธุ์ นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์
2556นางสิรี ทะพิงค์แกผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์
2557 นางสิรี ทะพิงค์แกผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ผป.ดร.อวยพร หว่างตระกูล
2558 ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผป.ดร.อวยพร หว่างตระกูล
2559 ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผป.ดร.อวยพร หว่างตระกูล

Comments