ทำเนียบผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่

ทำเนียบผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ปีการศึกษา ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต อาจารย์ใหญ่  ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
มิสอิสซาเบล กริ๊ฟฟิ่น
มิสเอลิซาเบธ เวสเตอร์
มิสมากาเร็ต แมคกิลวารี
มิสเมเบอร์ กิลชัน
มิสยูลา แวนวาเรนเคน
มิสยูเรีย แฮธ
มิสลูชี่ สตาร์ลิ่ง
มิสเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์
มิสลูซี่ นิบบล๊อก
4 พ.ค.2468 นางสาวศิริเลิศ  วสันตสิงห์
2469 นางสุดา ไชยวรรณ
2470-ไม่ปรากฏ พ.ศ. นางจอมใจ อินทะพันธุ์
ไม่ปรากฏ พ.ศ.-2482 นางบัวชม   อินทะพันธ์
2483 น.ส. สนิท เทียนศิริ
2484 น.ส. สนิท เทียนศิริ
2485 น.ส. สนิท เทียนศิริ
2486 น.ส. สนิท เทียนศิริ
2487 น.ส. สนิท เทียนศิริ
2488 น.ส. สนิท เทียนศิริ
2489 น.ส. สนิท เทียนศิริ
2490 นางไฝคำ พันธุพงศ์
2491 นางไฝคำ พันธุพงศ์
2492 นางไฝคำ พันธุพงศ์
2493 นางไฝคำ พันธุพงศ์
2494 นางไฝคำ พันธุพงศ์
2495 นางไฝคำ พันธุพงศ์
2496 นางไฝคำ พันธุพงศ์
2497 มิส เฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ นางสาวมณี บล๊อก อ.ไฝคำ พันธุพงศ์
2498 อ ประกาย เนตตโยธิน อ.ไฝคำ พันธุพงศ์
2499 อ ประกาย เนตตโยธิน อ.ไฝคำ พันธุพงศ์
2500 อ.เสงี่ยม     ช สิงหเนตร อ.ไฝคำ พันธุพงค์ อ.ไฝคำ พันธุพงศ์
2501 อ.ไฝคำ พันธุพงค์ อ.ไฝคำ พันธุพงศ์
2502 อ.ไฝคำ พันธุพงศ์ อ.ไฝคำ พันธุพงศ์
2503 อ.ไฝคำ พันธุพงศ์ อ.ไฝคำ พันธุพงศ์
2504 อ.รัชนี พวงวงศ์ อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตร
2505 อ.รัชนี พวงวงศ์ อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตร
2506 อ.รัชนี พวงวงศ์ อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตร
2507 อ.รัชนี พวงวงศ์ อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตร
2508 อ.รัชนี พวงวงศ์ อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตร
2509 อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตร อ.รัชนี พวงวงศ์ อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตร
2510 อ.รัชนี พวงวงศ์ อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตร
2511 อ.รัชนี พวงวงศ์ อ.เสงี่ยม ช สิงหเนตร
2512 อ.เสงี่ยม   ช สิงหเนตร อ.รัชนี พวงวงศ์ อ.หมวก ไชยลังการณ์
2513 อ.หมวก ไชยลังการณ์ อ.ศรีทอง อารีวงศ์ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2514 อ.ศรีวิไล สิงหเนตร อ.ศรีทอง อารีวงศ์ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2515 อ.ศรีวิไล สิงหเนตร อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2516 อ.ศรีวิไล สิงหเนตร อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2517 อ.ศรีวิไล สิงหเนตร อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2518 แม่เลี้ยงบุญปั๋น สิงหเนตร อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2519 แม่เลี้ยงบุญปั๋น สิงหเนตร อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2520 แม่เลี้ยงบุญปั๋น สิงหเนตร อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2521 แม่เลี้ยงบุญปั๋น สิงหเนตร อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2522 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2523 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.ศรีทอง อารีวงศ์
2524 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมชัย ศิริสุจินต์
2525 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมชัย ศิริสุจินต์
2526 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก อ.สมปรารถนา บุญยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2527 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2528 อ.ธีระพงศ์ ฉิมะวงษ์ อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2529 อ.ธีระพงศ์ ฉิมะวงษ์ อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2530 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2531 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2532 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2533 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2534 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2535 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2536 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2537 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2538 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.สมปรารถนา บุณยเกียรติ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2539 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.รัศมี แดงสุวรรณ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2540 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.รัศมี แดงสุวรรณ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2541 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.รัศมี แดงสุวรรณ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2542 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.รัศมี แดงสุวรรณ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2543 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.รัศมี แดงสุวรรณ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2544 นายประดิษฐ์ นามไชย อ.รัศมี แดงสุวรรณ อ.สมศรี ไชยเศรษฐ
2545 นายประดิษฐ์ นามไชย ดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2546 นางนิภา   ทศพรินทร์ ดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2547 นางนิภา   ทศพรินทร์ ดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2548 นางนิภา   ทศพรินทร์ ดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2549 นางนิภา   ทศพรินทร์ ดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2550 นายชยันต์ หิรัญพันธุ์ ดร.รัศมี แดงสุวรรณ
2551 นายชยันต์ หิรัญพันธุ์   นายชยันต์ หิรัญพันธุ์  ดร.รัศมี แดงสุวรรณ  
2552  นายชยันต์ หิรัญพันธุ์ นายชยันต์ หิรัญพันธุ์  นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์  
2553   นางสิรี ทะพิงค์แก  นายชยันต์ หิรัญพันธุ์ นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ 
2554   นางสิรี ทะพิงค์แก นายชยันต์ หิรัญพันธุ์  นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์
2555 นางสิรี ทะพิงค์แก นายชยันต์ หิรัญพันธุ์  นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์
2556 นางสิรี ทะพิงค์แก ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์
2557  นางสิรี ทะพิงค์แก ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ดร.อวยพร หว่างตระกูล
2558  ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล  ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์  ดร.อวยพร  หว่างตระกูล
2559  ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล  ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ดร.อวยพร  หว่างตระกูล
2560  ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล  ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์  ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์
 2561 ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล    ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์   ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์
2562 ผู้ปกครองเกษม ตรีอินทอง    ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์