ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ

ปรัชญาการจัดการศึกษา
         
โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนา นิกายโปเตสแตนท์ มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตรย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฎิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนเย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (School Motto)

สุขภาพเลิศ :  โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาอย่างเต็มตามศักยภาพ

ปัญญาล้ำ : โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะตามหลักสูตร และมาตรฐานสากลด้วยการ รักการเรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิดและเขียนสื่อความ ก้าวทันโลก มีทักษะการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณธรรมเยี่ยม : โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนคริสต์ศาสนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขทั้งทางด้านการเรียนและการดำรงชีวิตในสังคม

คำขวัญของโรงเรียน

สุขภาพเลิศ   ปัญญาล้ำ   คุณธรรมเยี่ยม

Good Health, Sound Knowledge, Excellent Morals