เพลงประจำโรงเรียน


ดารานามสถานการศึกษาเจ้าดารารัศมีมีพระประสงค์
จึงพระราชทานนามตามจำนงเพื่อจรรโลงยุวดีศรีลานนา
เป็นกำลังของชาติ ศาสนาวัฒนาพุทธิ พลาสม
จริยาพัฒนา ศึกษาอบรมน่าชื่นชมไปทั่วทุกตัวตน
ไม่ว่าจะไปทางไหนทั่วทิศายินแต่ชื่อดาราน่าสรรเสริญ
ดารา ดารา จงเจริญเราก็เพลินใจยิ่งกว่าสิ่งใด
แดง ขาว สัญลักษณ์ประจักษ์เนตรทุกถิ่นเขตดาราฉายรัศมี
ทั่วนภาและจวบจนบนพื้นปฐพีดารานี้จะขออยู่คู่ฟ้าดิน