คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 
ผป.เกษม ตรีอินทอง
ประธาน
 
ผป.ชยันต์ หิรัญพันธ์
กรรมการ
นายมนตรี  หม่อแปล
กรรมการ

ศจ.สุรเดช  วิสุทธิชน
กรรมการ
นายนิวัฒน์  ศิริสานต์
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสุทธยนต์  อารีญาติ
ผู้แทนครู

ผป.ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารภายใน

 
ผป.ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์
ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ
 

นายสุรศักดิ์  ไชยกัณทา
ผู้ช่วยผู้จัดการ

คศ.สิรินทร ทองเณร
อนุศาสก

นางพริ้มเพรา  ไชยกัณทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สัมพันธ์ชุมชนและบุคลากร

คศ.ยุพิน  ชัยราชา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   

นางสาวพันธ์นิภา  สุจริตจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และปฐมวัย
นายไพโรจน์  ล้อสินคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางพรสวรรค์  เอี่ยมบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
และบริการการศึกษา

Comments