คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
 1ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ประธาน 
 2 ศจ.ธีรพงษ์ ชัยศรี กรรมการ 
 3 ผป.สมศรี ไชยเศรษฐ กรรมการ 
 4 ศจ.สุรเดช วิสุทธิชน กรรมการ 
 5 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ กรรมการ 
 6 นายจรัล ฉัตรเงิน ผู้แทนผู้ปกครอง 
 7 นายสุทธยนต์อารีญาติ ผู้แทนครู 
 8 ผป.ดร.อวยพร หว่างตระกูล กรรมการ และเลขานุการ  

คณะกรรมการบริหารภายใน

 ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
 1 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ 
 2 ผป.ดร.อวยพร หว่างตระกูล ผู้อำนวยการ 
 3 นางกิมราญ จาริเพ็ญ อนุศาสก 
 4 นายสุรศักดิ์ ชยกัณทา ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 5 นางพรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร 
 6 นายไพโรจน์ ล้อสินคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
 7 นางสุชาดา สุภาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา 
 8 นางพริ้มเพรา     ไชยกัณทา     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและนโยบาย Comments