คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 
ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล
ประธาน
 

ศจ.ธีรพงษ์  ชัยศรี
กรรมการ

ผป.สมศรี  ไชยเศรษฐ
กรรมการ

ศจ.สุรเดช  วิสุทธิชน
กรรมการ

นายจรัล  ฉัตรเงิน
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสุทธยนต์  อารีญาติ
ผู้แทนครู

ผป.ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารภายใน

 
ผป.ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์
ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ
 


นายสุรศักดิ์  ไชยกัณทา
ผู้ช่วยผู้จัดการนางพริ้มเพรา  ไชยกัณทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
บุคลากร และสัมพันธ์ชุมชน

คศ.ยุพิน  ชัยราชา
รักษาการอนุศาสกและรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   

นางสาวพันธ์นิภา  สุจริตจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และปฐมวัย
นายไพโรจน์  ล้อสินคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางพรสวรรค์  เอี่ยมบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
และบริการการศึกษา

Comments