คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 
ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล
ประธาน
 

ศจ.ธีรพงษ์  ชัยศรี
กรรมการ

ผป.สมศรี  ไชยเศรษฐ
กรรมการ

ศจ.สุรเดช  วิสุทธิชน
กรรมการ

นายจรัล  ฉัตรเงิน
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสุทธยนต์  อารีญาติ
ผู้แทนครู

ผป.ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารภายใน

 
ผป.ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์
ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ
 

นางกิมราญ  จาริเพ็ญ
อนุศาสก

นายสุรศักดิ์  ไชยกัณทา
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสุชาดา  สุภาวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางพริ้มเพรา  ไชยกัณทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
และสัมพันธ์ชุมชน


นางยุพิน  ชัยราชา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

นางสาวพันธ์นิภา  สุจริตจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ประถมศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา

นายไพโรจน์  ล้อสินคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางพรสวรรค์  เอี่ยมบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
และบริการการศึกษา

Comments