หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 053-241039,053-244654 หรือ 053-248069 จากนั้นกดเบอร์โทรภายในตามต้องการดังต่อไปนี้ 

ฝ่ายบริหาร No.
ผู้อำนวยการ 101
ผู้จัดการ 102
อนุศาสก 103
ผู้ช่วยผู้จัดการ 104
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 105
ผช.ผอ. ฝ่ายบริหารงานบุคคล  (อ.พรสวรรค์) 106
หน.งานอาคารสถานที่และจนท.ชาย (อ.นพดล) 107
ผช.ผอ. ฝ่ายบริการการศึกษา (อ.นิวัฒน์) 108
รองผช.ผอ.ฝ่ายบริการการศึกษา (อ.สุทธยนต์) 108
ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ (อ.สุชาดา) 109
ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน  (อ.ไพโรจน์) 110
รองผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ (อ.สุนทรี) 111
งานประกันคุณภาพการศึกษา  (อ.ปิยาพร) 111
รองผช.ผจก. ฝ่ายธุรการ (อ.วิมล) 112
หัวหน้าแผนกปฐมวัย          113
หัวหน้าแผนก ป.1-3 114
หัวหน้าแผนก ป.4-6 115
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น               116
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย            117
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน        118
หัวหน้างานกิจการพิเศษด้านดนตรี,กีฬา       119
รองผช.ผจก.ฝ่ายงานคลัง (อ.ณัฏฐ์ธนัน) 216
รองผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาและงานวิจัย (อ.นฤมล) 222

ฝ่ายสนับสนุนการสอน No.
ประชาสัมพันธ์     0
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 400
ฝ่ายบัญชี 201
ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง 202
เลขานุการผู้อำนวยการ 203
เลขานุการผู้จัดการ 204
ฝ่ายการเงินรับ 205
ฝ่ายการเงินจ่าย 206
ฝ่ายทะเบียน 207
ฝ่ายศาสนกิจ                                      208
งานสารบรรณ  209
ฝ่ายบุคลากร 210
ฝ่ายผลิตเอกสาร  211
ฝ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ 212
หอสมุด                                          213
งานร้านค้าโรงเรียน    215
ร้านตวงทะนาน                                  215
เรียนฟรี 15 ปี 111
ฝ่ายสารสนเทศ                        217
หอพักหญิง                                      218
หอพักชาย                                       219
ฝ่ายโภชนาการ                                  220
หัวหน้างานดูแลเจ้าหน้าที่   221
งาน PTA และ สนด. 222
ห้องประชุมดารารัศมี                     223
พิพิธภัณฑ์                                        224
ห้องดุริยางค์                                       225
ห้องซัก อบ รีด ชั้น 7    226
ป้อมยามหน้าโรงเรียน                     227
สระว่ายน้ำ    228
ฝ่ายยานยนต์              229

ฝ่าย NP No.
หัวหน้าแผนก NP                                 301
หัวหน้าครู NP ประถม                          302
ห้องพักครู NP ประถม                          303
ห้องสมุดครู NP                                  304

แผนกประถมศึกษา No.
ห้องพักครู ป.1  401
ห้องพักครู ป.2 402
ห้องพักครู ป.3   403
ภาษาไทย , สังคม ป.4-ป.6        404
ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา ป.4-ป.6 405
คณิต , วิทย์   ป.4 - ป.6               406
ศิลปะและการงานฯ ป.4 - ป.6     407
ห้องพยาบาล (อาคารเฮเลน)
ห้องพยาบาล (อาคารดารารัศมี)               408
ห้องแนะแนว , งานเด็กพิเศษ          409
ห้องสมุดประถม 410
ห้อง TBM ประถมศึกษา    444

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น No.
การงานฯ ม.ต้น 501
คณิตศาสตร์ ม.ต้น                  502
ภาษาไทย ม.ต้น (ชั้น 1)  503
ภาษาไทย  ม.ต้น (ชั้น 2)             513
วิทยาศาสตร์   ม.ต้น                   504
ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น            505
สังคมศึกษาฯ     ม.ต้น                  506
ศิลปะ  ม.ต้น+ม.ปลาย     507
สุขศึกษา ม.ต้น+ม.ปลาย      508
ห้องคอมพิวเตอร์  ม.ต้น                         509
ห้องแนะแนวมัธยม                                510

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย No.
การงานฯ   ม.ปลาย  511
คณิตศาสตร์  ม.ปลาย              512
ภาษาไทย   ม.ปลาย                 523
วิทยาศาสตร์  ม.ปลาย              514
ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย        515
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอื่นๆ)    525
สังคมศึกษาฯ   ม.ปลาย              516
ห้องคอมพิวเตอร์   ม.ปลาย       517
ห้องพัฒนาวินัย    ม.ปลาย       518
ห้องพยาบาลมัธยม                519
ห้องวัดผลระดับมัธยม     520