เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 196 ถนน แก้วนวรัฐ ตำบล วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทรศัพท์ 053-241039,053-244654,053-248069
โทรสาร 053-249152

e-mail : contact@dara.ac.th 

website www.dara.ac.th


  • ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2487
  • เปิดสอน ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • เนื้อที่ 77 ไร่ 5 ตารางวา
  • เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1