ปฐมวัย


          โรงเรียนมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มายาวนานมากกว่า 137 ปี ทำให้ รู้ลึก รู้จริง และ มีประสบการณ์ เราคือมืออาชีพ ที่จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ด้วยแนวทางที่เหมาะสม ความรักเป็นพื้นฐานสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กควรพัฒนาไปตามธรรมชาติไม่ควรเร่งหรือบังคับ เด็กเรียนรู้โดยผ่านการกระทำ การปฏิสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อม ครูและเพื่อนๆ การเล่นเป็นการทำงานและการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการมาโรงเรียนทุกวัน

เป้าหมาย การจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
(ระดับชั้นเตรียมอนุบาล)

การพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
 2. ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
 3. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
 4. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
 5. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 6. สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
 7. สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
เป้าหมายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี 
(ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคลจึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
 2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
 3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย 
 6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
 8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 9. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
 10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย
 11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ขั้นตอนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

1. ตรวจสอบเกณฑ์อายุนักเรียน นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาลปีที่ 1-3 นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
เมื่อตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์อายุที่กำหนด ให้ทำขั้นตอนต่อไป

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร จากเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมธ์ของโรงเรียน ซึ่งอยู่อาคารอำนวยการ ชั้น 1
3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมกับจัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนด ดังนี้ 

เอกสารของนักเรียน
 1. ใบสมัคร (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน)
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะนักเรียนที่เคยศึกษาโรงเรียนอื่นมาก่อน)
 3. รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สีหรือขาวดำ ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 ใบ
 4. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 7. ในกรณีที่นักเรียนเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 8. (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของนักเรียนทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
เอกสารของ บิดา และมารดา
 1. ทะเบียนบ้านของบิดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 
 2. ทะเบียนบ้านของมารดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ , ชื่อสกุล , บัตรประจ าตัวข้าราชการทหาร ตำรวจที่เป็นยศปัจจุบัน (หรือคำสั่งเปลี่ยนยศ) (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 4. (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของบิดา , มารดา ทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
เอกสารของผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา ให้นำเอกสารของผู้ปกครองมาด้วย)
 1. ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 2. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ , ชื่อสกุล , บัตรประจำตัวข้าราชการทหาร ตำรวจที่เป็นยศปัจจุบัน (หรือคำสั่งเปลี่ยนยศ) (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 3. (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของผู้ปกครองทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
4. ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ที่ฝ่ายทะเบียน พร้อมชำระค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่ฝ่ายการเงินรับ 
    เวลา 8.00 - 14.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
5. โรงเรียนจะทำการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ให้นักเรียนมาประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์
6. โรงเรียนจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบทางโทรศัพท์
7. เมื่อผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ที่ฝ่ายทะเบียน ตามวันเวลาที่นัดหมาย เวลา 8.00-14.30 น.
    (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้หลังจากรายงานตัวเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนไม่ประสงค์จะเรียนต่อ
    หรือขอสละสิทธิ์ ผู้ปกครองยินดีที่จะมอบเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปแล้วทั้งหมดให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ของโรงเรียนต่อไป

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2559
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/

นักเรียนที่สมัครเรียนโปรแกรม NP ทุกระดับชั้น (อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6) จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติครบทุกทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน และเขียน) จำนวนนักเรียนประมาณ 30 – 35 คนต่อห้อง ห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ หนังสือเรียนและอุปกรณ์ ประกอบการเรียนมีคุณภาพดีเยี่ยม

โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (NP) อยู่ภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย (ดร.อวยพร หว่างตระกูล)

ปัจจุบันโรงเรียนดาราวิทยาลัยมีครูชาวต่างชาติ จำนวน 30 คน ครูทุกคนเรียนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

โปรแกรม NP เริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา ขณะนี้เห็นได้ชัดว่านักเรียน NP มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังจะเห็นได้จากรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (ระดับประเทศ) และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก ในหลายวาระ โดยครูชาวต่างชาติจะสอดแทรกกิจกรรมเหล่านี้ไว้ตลอดปีการศึกษา เช่น เทศกาลฮาโลวีน (Halloween) เทศกาลขอบพระคุณพระเจ้า (Thanksgiving) และ เทศกาลคริสต์มาส เป็นต้น

ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนจัดให้นักเรียนโปรแกรม NP ได้จัดงาน NP Play และ NP Fair โดยได้แสดงความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยการควบคุมของครูชาวต่างชาติ ในงานนี้ประกอบด้วย การแสดงละครภาษาอังกฤษของนักเรียนโปรแกรม NP การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นและมีการจัดบูธจาหน่ายอาหารของชาวตะวันตก เกมส์ เพลง และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายโดยนักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโปรแกรม NP จะชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เพิ่มจากค่าเล่าเรียนปกติ เทอมละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่าย NP หรือเยี่ยมชม Website https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/


สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เด็กๆ อยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่เด็กพอใจ จะมองโลกในแง่ดี มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจผู้อื่น ถ้าเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เด็กไม่พอใจ จะมองโลกในแง่ร้าย ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและไม่ไว้วางใจผู้อื่น

ห้องพัฒนาทักษะ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องส่งเสริมทักษะการคิด
ห้องนาฏศิลป์
 ห้องดนตรี
ห้องอาเซียนศึกษา
 สวนผักตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
 ห้องอ่าน ดารา ทีบีเอ็ม
 แต่ละห้องเรียนจะมีมุมกิจกรรมเสรี
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
 ห้องเรียน NP
 ห้องพยาบาล
 ห้องประชุมอนุสรณ์ 115 ปี
 สนามเด็กเล่น
 บริเวณอาคารเรียนที่ร่มรื่น 
  สระว่ายน้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่

กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน

เทควันโด
บัลเลย์
รำไทย
 


รายชื่อคุณครู
ระดับปฐมวัยพร้อมเบอร์โทรศัพท์

โรงเรียนมีคุณครูที่มีคุณภาพ พร้อมให้การดูแลบุตรหลานให้เติมโตสมวัย สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที

ที่ ชื่อ สกุล หน้าที่/ภาระงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางธนัชพร ขะแส หัวหน้าแผนก 085-7140022
2 นางพัชรินทร์ ยะจอม ครูประจำชั้นเตรียม อนุบาล 1/1 081-5947616
3 นางแสงเดือน  สุชาติ ครูประจำชั้นเตรียม อนุบาล 1/2 092-2546157
4 นางดารากร สมศิริ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 081-8851353
5 นางสาวนราภรณ์ ขวัญเขียว ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2 094-6288034
6 นางสาวซาราห์  บำรุงการ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3 081-4263249
7 นางคณิศรา  ถิ่นเพาะ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4 089-5555356
8 นางสาวกมลวรรณ ไชยศรี ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1 088-5476280
9 นางจันทิรา  วุฒิ ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2 089-4319781
10 นางสาวนิภา  หาญใจ ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3 086-1906155
11 นางสาว ปิยดารา  มารินทร์ ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4 086-1915333
12 นางพเยาว์ เทพดวงแก้ว ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5 089-4554621
13 นางชนิกา  สร้อยกาบแก้ว ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 086-9189821
14 นางปทุม  คะวงษา  ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2 081-3876255
15 นางขวัญใจ  โทมาส์ ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3 081-8832743
16 นางพรรณี  เจริญรัตน์ ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4 081-2888467
17 นางสาวเวณิชา  ปัญญาฟู ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5 087-1880180
18 นางสาวลำดวน  ปัญญาคำ ครูประจำชั้นอนุบาล 3/6 085-7166227
19 นางประกายแก้ว อินทวงค์ ครูประจำชั้นอนุบาล 3/7 089-9569810
20 นางมุกดา  ปวงจักรทา ส่งเสริมทักษะการคิด 094-6321312
21 นางสาวปิยากร  สุตีคา งานเด็กพิเศษ 084-1511699
22 นางนภัทร  ศิริสานต์ คอมพิวเตอร์ 088-1361575
23 นายสกุล  สุนันชัย  พลศึกษา 086-6573663
24 นางสาวศิริพรรณ  พุทธิมา ส่งเสริมวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 081-8837196
25 นางสาวนิรามัย  ไชยลังการณ์  นาฏศิลป์ 085-7060170
26 นายนฤมิตร  ยะจอม  ห้องอ่าน ที บี เอ็ม 088-2681546
27 นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ ดนตรี 091-8596828
28 นางรัชนี แก้วมณี พยาบาล 081-7658103Comments