ป.4-6

แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นโรงเรียนชั้นนำในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมามากกว่า  139  ปี  เรามีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม  พัฒนาการของเด็ก ๆ ในช่วงปฐมวัยให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดความสามารถในอนาคต  โดยให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามพัฒนาการของเด็ก ๆ ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  เพราะการศึกษาที่ดีต้องเกิดจากการเรียนรู้ที่มาจากความเข้าใจ  การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  ครู  และเพื่อนๆ เด็ก ๆ จะเรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการมาโรงเรียน  เราจึงสร้างระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความพร้อมของเด็กแต่ละคน  เพื่อพัฒนาสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายการจัดการศึกษาของแผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาการศึกษา วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การเรียนรู้ทั้งมวล และประสบการณ์อื่นๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 พัฒนานักเรียน โดยเน้นกระบวนการคิด และมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนาโปรแกรมการเรียนการสอนของแผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

โรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การเรียนการสอนตามหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา (Native Speaker Program)                
 3. การเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (S-MAP :  Science Mathematic Ability Program)
 4. หลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  (Individualized Education Program : IEP)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกด้าน ทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน และกิจกรรมนอกเวลาเรียน  ดังนี้ 
 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกประถมศึกษาปีที่ 4-6  ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นวิชาพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ดังนี้ 
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างคล่องแคล่ว มีความภูมิใจในความเป็นไทยและภาษาของตน 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พัฒนาผู้เรียน ทุกคนให้สามารถนําความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน  และสามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถนําความรู้ หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ค้นคว้าหาความรู้ได้  และสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สร้างสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ 
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในศาสนา  ภูมิใจในความเป็นไทย  ประวัติศาสตร์ชาติไทย  และประเพณี  วัฒนธรรมไทย  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  และปรับตนเองเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้  ทักษะและเจตคติในการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ป้องกันตนเอง และมีน้ำใจนักกีฬา 
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรู้และทักษะในการจินตนาการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานศิลปะ มีสุนทรียภาพ และกล้าแสดงออก 
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้  ทักษะที่จําเป็นในการทํางาน การดํารงชีวิต  และทํางานร่วมกับผู้อื่น  ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  และในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ   มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษที่3 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนในอนาคต
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ เพื่อเสริมการเรียนรู้เฉพาะทาง อาทิ ห้องเรียนPAS: POP ARTS STUDIO เสริมการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีระบบ EOS    เสริมความถนัดเฉพาะทางด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ อาทิ ฟุตบอล ว่ายน้ำ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์  แจ๊ส  ฮิปฮอป  เทควันโด  และนาฏศิลป์  เป็นต้น

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ  มีรูปแบบวิชาการที่หลากหลาย  เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มุ่งส่งเสริม เจตคติที่ดีรู้จัก  คุณค่าชีวิต  สร้างสํานึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สามารถปรับตัวและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกประถมศึกษาปีที่ 4-6  จึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  ตามความสนใจ  ความถนัด  และพัฒนาความสามารถพิเศษของตนเอง มุ่งให้เกิดทักษะการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกดังต่อไปนี้ 
 • กิจกรรมชมรม
 • กิจกรรมแนะแนว 
 • กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 
 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

นักเรียนที่สมัครเรียนโปรแกรม NP  จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติครบทุกทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน และเขียน) จำนวนนักเรียนประมาณ 30 – 35 คนต่อห้อง ห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ หนังสือเรียนและอุปกรณ์ ประกอบการเรียนมีคุณภาพดีเยี่ยม

โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (NP) อยู่ภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ปัจจุบันโรงเรียนดาราวิทยาลัยมีครูชาวต่างชาติ จำนวน 32 คน ครูทุกคนเรียนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

โปรแกรม NP เริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา ขณะนี้เห็นได้ชัดว่านักเรียน NP มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังจะเห็นได้จากรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (ระดับประเทศ) และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก ในหลายวาระ โดยครูชาวต่างชาติจะสอดแทรกกิจกรรมเหล่านี้ไว้ตลอดปีการศึกษา เช่น เทศกาลฮาโลวีน (Halloween) เทศกาลขอบพระคุณพระเจ้า (Thanksgiving) และ เทศกาลคริสต์มาส เป็นต้น

ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนจัดให้นักเรียนโปรแกรม NP ได้จัดงาน NP Play และ NP Fair โดยได้แสดงความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยการควบคุมของครูชาวต่างชาติ ในงานนี้ประกอบด้วย การแสดงละครภาษาอังกฤษของนักเรียนโปรแกรม NP การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นและมีการจัดบูธจาหน่ายอาหารของชาวตะวันตก เกมส์ เพลง และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายโดยนักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโปรแกรม NP จะชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เพิ่มจากค่าเล่าเรียนปกติ เทอมละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่าย NP หรือเยี่ยมชม Website https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/

ขั้นตอนการรับนักเรียน

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับ ป.4-6 ให้เลือกข้อ 4 ทุกระดับชั้น) จากเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมธ์ของโรงเรียน ซึ่งอยู่อาคารอำนวยการ ชั้น 1
2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมกับจัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนด ดังนี้

เอกสารของนักเรียน
 1. ใบสมัคร (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน)
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือ ปพ.7 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร ชั้น อ.2-ม.6)
 3. ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน) ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร ชั้น ป.3-ม.6)
 4. รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สีหรือขาวดำ ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 ใบ
 5. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 7. บัตรประชาชนของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร ชั้น ม.4-6) ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 8. ทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 9. ในกรณีที่นักเรียนเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 10. (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของนักเรียนทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
เอกสารของ บิดา และมารดา
 1. ทะเบียนบ้านของบิดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 
 2. ทะเบียนบ้านของมารดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ , ชื่อสกุล , บัตรประจ าตัวข้าราชการทหาร ตำรวจที่เป็นยศปัจจุบัน (หรือคำสั่งเปลี่ยนยศ) (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 4. (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของบิดา , มารดา ทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
เอกสารของผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา ให้นำเอกสารของผู้ปกครองมาด้วย)
 1. ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 2. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ , ชื่อสกุล , บัตรประจำตัวข้าราชการทหาร ตำรวจที่เป็นยศปัจจุบัน (หรือคำสั่งเปลี่ยนยศ) (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 3. (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของผู้ปกครองทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
3. ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ที่ฝ่ายทะเบียน พร้อมชำระค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่ฝ่ายการเงินรับ 
    เวลา 8.00 - 14.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4. โรงเรียนจะทำการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ให้นักเรียนมาประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์
5. โรงเรียนจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบทางโทรศัพท์
6. เมื่อผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ที่ฝ่ายทะเบียน ตามวันเวลาที่นัดหมาย เวลา 8.00-14.30 น. 
    (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้หลังจากรายงานตัวเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนไม่ประสงค์จะเรียนต่อ
    หรือขอสละสิทธิ์ ผู้ปกครองยินดีที่จะมอบเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปแล้วทั้งหมดให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ของโรงเรียนต่อไป


https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2562 https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2560 https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/

Comments