ม.1-3

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย


ขั้นตอนการรับนักเรียน

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับ ม.1 ให้เลือกข้อ 2 ส่วน ม.2-3 ให้เลือกข้อ 4 ทุกระดับชั้น) จากเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมธ์ของโรงเรียน ซึ่งอยู่อาคารอำนวยการ ชั้น 1
2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมกับจัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนด ดังนี้

เอกสารของนักเรียน (สมัครเข้า ม.1)
 1. ใบสมัคร (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน)
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือ ปพ.7 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สีหรือขาวดำ ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 ใบ
 4. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 7. ในกรณีที่นักเรียนเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 8. (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของนักเรียนทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
เอกสารของนักเรียน (สมัคร ม.2-ม.3)
 1. ใบสมัคร (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน)
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือ ปพ.7 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร ชั้น อ.2-ม.6)
 3. ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน) ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร ชั้น ป.3-ม.6)
 4. รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สีหรือขาวดำ ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 ใบ
 5. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 7. บัตรประชาชนของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร ชั้น ม.4-6) ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 8. ทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 9. ในกรณีที่นักเรียนเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 10. (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของนักเรียนทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
เอกสารของ บิดา และมารดา
 1. ทะเบียนบ้านของบิดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 
 2. ทะเบียนบ้านของมารดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ , ชื่อสกุล , บัตรประจ าตัวข้าราชการทหาร ตำรวจที่เป็นยศปัจจุบัน (หรือคำสั่งเปลี่ยนยศ) (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 4. (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของบิดา , มารดา ทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
เอกสารของผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดา - มารดา ให้นำเอกสารของผู้ปกครองมาด้วย)
 1. ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 2. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ , ชื่อสกุล , บัตรประจำตัวข้าราชการทหาร ตำรวจที่เป็นยศปัจจุบัน (หรือคำสั่งเปลี่ยนยศ) (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 3. (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของผู้ปกครองทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
3. ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ที่ฝ่ายทะเบียน พร้อมชำระค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่ฝ่ายการเงินรับ 
    เวลา 8.00 - 14.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4. โรงเรียนจะทำการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ให้นักเรียนมาประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์
5. โรงเรียนจะแจ้งผลการคัดเลือกกรณีสอบเข้า ม.1 (ปกติ) จะแจ้งโดยการติดประกาศที่โรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียน นอกนั้นจะแจ้งให้ทราบทาง 
    โทรศัพท์
6. เมื่อผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ที่ฝ่ายทะเบียน ตามวันเวลาที่นัดหมาย เวลา 8.00-14.30 น. 
    (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้หลังจากรายงานตัวเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนไม่ประสงค์จะเรียนต่อ
    หรือขอสละสิทธิ์ ผู้ปกครองยินดีที่จะมอบเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปแล้วทั้งหมดให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ของโรงเรียนต่อไป


https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2562https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngeinhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2560https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxnghttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/