ป.1-3โรงเรียนดาราวิทยาลัย อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร่วมกับหลักสูตรสถานศึกษา จุดเน้นของสถานศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน

ปรัชญาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย (โรงเรียนดาราวิทยาลัย, 2559) คือ เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์

วิสัยทัศน์ ในการจัดการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีศักยภาพ เป็นพลโลก มีคุณธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา

พันธกิจ 
 1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 3. จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก           
 4. จัดการศึกษาที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคริสต์ศาสนา 
 5. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของแผนกประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามพันธกิจเพื่อพัฒนาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก จัดการศึกษาที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคริสต์ศาสนา ดำเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้

1. หลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานดาราทีบีเอ็ม (Dara Teaching with the Brain in Mind; Dara TBM)

หลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานดาราทีบีเอ็ม เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่พัฒนามาจากหลักการ TBM (Teaching with the Brain in Mind) จากสถาบัน Jensen Learning Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นวิธีการจัดห้องเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูให้ความใส่ใจในเรื่องการเรียนรู้ ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและเอื้อต่อการทำงานของสมอง ตามหลักการการทำงานตามธรรมชาติของสมอง (โรงเรียนดาราวิทยาลัย, 2551)

หลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานดาราทีบีเอ็ม เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการทำงานตามธรรมชาติของสมอง ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสุขในการเรียน ประกอบด้วยหลักการ 9 ประการ  ศุกลรัตน์ เรรามัญ, 2553) ดังนี้

    1.1 เพิ่มพลังการรับรู้ (Affirmation for Celebration) เป็นการใช้กิจกรรมด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง โดยหลีกเลี่ยงสถานการณ์เชิงลบ 
    1.2 สู่หลากหลายกิจกรรม (Variety) หลักการ ทีบีเอ็ม ดาราวิทยาลัย มีความเชื่อว่าสมองจะเรียนรู้ได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หลากหลาย กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ ความท้าทาย ถ่ายโอนข้อมูลที่เสริมสร้างกระบวนการคิด โดยผสมผสานกิจกรรมอย่างกลมกลืนและสอดคล้องเชื่อมโยง
    1.3 นำความคิด (Frame) เป็นกรอบความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อชี้นำให้ผู้เรียนรู้แนวปฏิบัติ และบรรลุตามเป้าหมาย
    1.4 จิตจดจำ (Repetition and Practice) เป็นการใช้หลักการ ทีบีเอ็ม ดาราวิทยาลัย ในการฝึกทำซ้ำๆ และปฏิบัติบ่อยๆ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์และหลากหลาย ในการสร้างความจำระยะสั้นและความจำระยะยาว
    1.5 คุณธรรมนำสื่อสาร (Elaboration) เป็นการฝึกสมองให้คิดประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    1.6 บริหารความจำ (Preview/Review/Revise) เป็นการจัดเน้นกิจกรรมที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการรับรู้ภายใต้การทำงานตามธรรมชาติของสมอง โดยจัดกิจกรรมให้สมองได้เห็นภาพล่วงหน้าบ้างก่อน จัดกิจกรรมซ้ำ มีเวลาให้สมองของการปรับแก้ไขข้อมูลความรู้ให้ถูกต้องก่อนที่สมองจะบันทึกเป็นความรู้ ความจำที่ถาวร สมองต้องการเวลาในการจัดการกับความรู้ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ และยั่งยืน
    1.7 อัศจรรย์สิ่งแวดล้อม (Enriched Environment) เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณลักษณะต่างๆ ที่ประกอบด้วย ความฉลาดทางคุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางสังคม และความฉลาดทางการแก้ปัญหา
    1.8 พร้อมเสริมปัญญาพัฒนาสมอง (Skill Building Awareness) เป็นความตระหนักในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมปัญญาพัฒนาสมอง ให้เกิดทักษะต่างๆ อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
    1.9 มององค์รวม (Integrated mind/body/emotions) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้สมองสามารถทำงานได้ตามธรรมชาติ มีความสุข ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

กระบวนการเรียนรู้ดาราทีบีเอ็ม ได้ผ่านการทดลองใช้ และมีการวิจัยชั้นเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์ หากสมองทั้งสองส่วนได้รับการฝึก หรือได้รับการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณลักษณะที่เป็นทั้งคนดี เก่ง   และมีสุข ได้ต่อไปในอนาคต

2. การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน หมายถึง การที่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นแนวทางในการนำไปใช้ในบริบทของตน สามารถใช้ปรัชญากับตนเองในวิถีชีวิตของตน และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นี้สามารถดำเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ (1) การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร (2) การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ดำเนินโครงการ งาน กิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 

    3.1 เป็นเลิศวิชาการ
 • การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร ORIGO Education จากประเทศออสเตรเลีย
 • ห้องเรียนทดลองวิทย์ ของ Gakken จากประเทศญี่ปุ่น
 • การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 • การจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม DARA TBM
     3.2 สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
 • กิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ (NP)
 • กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2 ทักษะ (Two Skills)
 • กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน
    3.3 ล้ำหน้าทางความคิด 
 • โครงการดาราสตาร์ไบร์ท 
 • ห้อง Creative
 • โครงการ GLOBE
    3.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
 • ห้องเรียน Pop Arts Studio 
 • กิจกรรม STEM Education
 • กิจกรรมชมรม เช่น ฮิปฮอป นาฎศิลป์ อะคูเลเล่ บัลเลย์ สะแตค และอื่นๆ เป็นต้น
    3.5 รับผิดชอบต่อสังคม 
 • โครงการสี่ประสานสามสายใย
 • กิจกรรมวัคซีนชีวิต
 • การเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • การปลูกฝังคุณธรรมตามหลักของคริสตศาสนา
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2562https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngeinhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2560https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxnghttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/


ในปีการศึกษา 2560 ได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามโครงการ Integrated Stepping Stone Project ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ของผู้สอนระดับปฐมวัยโดยใช้ หลักสูตร วิธีการสอน และสื่อการสอน ของสถาบัน ORIGO Education ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันการศึกษาหลายๆ ประเทศว่าเป็นวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการพัฒนาผู้สอน และทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดรวบยอด และเข้าใจคณิตศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา (NP) เริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของผู้อานวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย (ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธุ์) โดยนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาครบทุกทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน และเขียน) ในระดับปฐมวัยมีนักเรียน ประมาณ 20 คน/ห้อง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนชั้นละ 3 ห้องๆละ 30-35 คน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีห้องเรียนชั้นละ 1 ห้องที่เป็นนักเรียน NP ทั้งหมด และจัดเรียนร่วมกับนักเรียนโปรแกรมปกติ (Two-Skills) เพิ่มอีก 3 ห้องๆละ 30-35 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ แผนการเรียน อังกฤษ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น สาหรับในปีการศึกษา 2561 ได้เปิด แผนการเรียน อังกฤษ (NP) เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักเรียนห้องนี้ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา 7 คาบ/สัปดาห์ ในขณะที่โปรแกรมอื่นๆของ NP เรียน 4 คาบ/สัปดาห์ โดยใช้หนังสือเรียนจากสานักพิมพ์ของ Oxford University Press พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะได้รับการยกเว้นค่าหนังสือเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา ค่าไปทัศนศึกษา และค่าจัดกิจกรรม NP English Day Camp ตลอดปีการศึกษา ส่วนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะได้เรียนโปรแกรม Pop Arts Studio (PAS) ฟรีตลอดปีการศึกษาเช่นกัน

ปัจจุบันโรงเรียนดาราวิทยาลัยมีครูเจ้าของภาษาชาวต่างชาติ จานวน 34 คน ครูทุกท่านมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเท่านั้น และมีประสบการณ์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

นักเรียน NP เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก ในหลายโอกาสด้วยกัน โดยครูชาวต่างชาติจะสอดแทรกกิจกรรมเหล่านี้ไว้ตลอดปีการศึกษา เช่น เทศกาลฮาโลวีน (Halloween) เทศกาลขอบพระคุณพระเจ้า (Thanksgiving) เทศกาลคริสต์มาส (Christmas) และการจัดกิจกรรม (NP English Day Camp) เป็นต้น และทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนโปรแกรม NP ไปทัศนศึกษายังต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษเป็นต้น

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนจัดให้นักเรียนโปรแกรม NP ได้แสดงความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการแสดงละครภาษาอังกฤษ (NP Play) และงาน NP Fair โดยมีการจัดซุ้มขายอาหารของชาวตะวันตก เกม เพลง และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา

โปรแกรม NP มีค่าธรรมเนียมการเรียนเพิ่มจากค่าเล่าเรียนปกติภาคเรียนละ 10,000 บาท 

ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สานักงาน NP อาคารจูเลีย เฮทซ์ ชั้น 4 หรือเยี่ยมชม 
ผ่านทาง Website : Native Speaker Program (NP) และทาง Facebook : Dara Academy NP English

Comments