ลักษณะรายวิชา

รหัสและรายชื่อวิชา                           2201-1006     พิมพ์ดีดไทย  2

(ภาษาอังกฤษ)                                   THAI  TYPING  2

สภาพรายวิชา                                     วิชาชีพพื้นฐาน

ระดับชั้น                                            ปวช.  1       

สาขาวิชา / สาขางาน                          ปฏิบัติสำนักงาน   ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา   2552

เงื่อนไขรายวิชา                                   ผ่านการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย   1

เวลาเรียน                                            54  คาบเรียนตลอด  18 สัปดาห์   

จำนวนหน่วยกิต                                  1   หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์งานชนิดต่าง ๆ

2. มีทักษะในการพิมพ์งานและการแก้ไขข้อผิดพลาด

3. มีทักษะในการแก้ไขเครื่องพิมพ์ดีดอย่างง่ายและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีด

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติตัวเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์งานชนิดต่าง    การแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์สัมผัส  เพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว  
ความแม่นยำและวิธีคำนวณคำ
 
 

การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา   พิมพ์ดีดไทย  2

 

วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา
                                        1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์งานชนิดต่าง ๆ
                                        2. นักเรียนมีทักษะในการพิมพ์งานและแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์สัมผัส
                                        3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการพิมพ์ ความเร็วและความแม่นยำและวิธีการคิดคำนวณคำ

      

 วิเคราะห์เนื้อหาวิชา ( วิเคราะห์จากจุดประสงค์ และคำอธิบายรายวิชา )

        1. ศึกษารูปแบบการพิมพ์งานชนิดต่าง 

        2. ศึกษาวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์สัมผัส

        3. ศึกษาการสร้างทักษะการพิมพ์ที่ดี