วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

ภายในปี 2562 สามารถพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี ส่งเสริมทักษะอาชีพ และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน
"ปัญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต"
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
Comments