โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)

หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 

โทรศัพท์ : 0-5628-5175  โทรสาร : 0-5628-5175

e-mail : schoolwbk2558@gmail.com