ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางแก้ว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2466 ตั้งอยู่ หมู่ที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนประชาบาล รับเด็ก อายุ 9-14 ปี โดยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้

1.       พระอธิการเช้า  จงใจ                  เจ้าอธิการ

2.       นายหลง  ยาโปมา                    กรรมการอำเภอ

3.       นายลอย  อาจหาญ                   ศึกษาธิการอำเภอ

4.       นางบุญรัตนา  บริทร์                 สารวัตรศึกษา

มี นายเทียม เกิดศรี เป็นครูใหญ่ของโรงเรียน โดยใช้ศาลาวัดบางแก้วเป็นที่เรียน

ประวัติด้านการจัดการศึกษา

ปี พ.ศ. 2509    กรมสามัญศึกษา อนุมัตินามใหม่ว่า “โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคาร)”

ปี พ.ศ. 2512    โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนขยายชั้นเรียน จาก ป.4 เพิ่มเป็น ป.และขยายถึงชั้น ป.ในปีการศึกษา 2514

ปี พ.ศ. 2526    โรงเรียนเปิดทำการสอนเด็กเล็ก (ก่อนวัยเรียน) และมีนักเรียน จำนวน 60 คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน คน

ปี พ.ศ. 2532    “สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู” (กค.) ได้พิจารณาปรับตำแหน่งของโรงเรียนวัดบางแก้ว                             (บางแก้วพิทยาคม) และผู้บริหาร สูงขึ้นเป็น ระดับ 7

ปี พ.ศ. 2535    โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนเพิ่มในระดับ                                 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) และเปลี่ยนจากการเรียนการสอน เทอมเป็น เทอม

ปี พ.ศ. 2536    เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

 ประวัติด้านการก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2508    - ก่อสร้างอาคารถาวรในบริเวณของวัดบางแก้ว โดยอาศัยงบประมาณทางราชการ และประชาชนบริจาค

ปี พ.ศ. 2515    - ต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มจำนวน ห้อง

                    - ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป1ก. ขนาด ห้องเรียน บนที่ดิน (หลังวัด) ของ นายล้อ แซ่เตีย 

                        (จำนวน ไร่ งาน)

รายชื่อผู้อุทิศที่ดิน ประกอบด้วย

นายใช้   แซ่เตีย

นายช่องคูณ  สุขสันต์

นางง้วย  สุขสันต์

ปี พ.ศ. 2519    - ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด ชั้น จำนวน ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2525    - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26

ปี พ.ศ. 2526    - สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก่อนวัยเรียน) มีอุปกรณ์การเรียน สนามเด็กเล่น

ปี พ.ศ. 2527    - ก่อสร้างห้องส้วมนอกอาคารแบบ สปช.602/26

ปี พ.ศ. 2530    - ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน ลูก

                  - สร้างซุ่มพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา

ปี พ.ศ. 2532    - สปจ. อนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังที่อยู่ในวัดขายทอดตลาด และย้ายนักเรียนมาเรียนบนที่ดินของ

                    นายล้อ แซ่เตีย (บริเวณหลังวัดบางแก้ว) และ

                    - ก่อสร้างเรือนเพาะชำขนาด 4x6 เมตร

ปี พ.ศ. 2536    - ก่อสร้างเสาธง จากเงินบริจาค ร้าน นครสวรรค์โลหะภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท และผู้ปกครอง                            นักเรียน จำนวน 18,000 บาท

                   - ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน ห้องเรียน จากเงินบริจาค คณะผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนวัด

                    บางแก้ว จำนวน 85,000 บาท กำนันไพศาล วิมลสมบัติ 20,000 บาท และอาจารย์เฉลิม ฟักนาค                             จำนวน 25,000 บาท

ปี พ.ศ. 2539    - ซื้อที่ดินเพื่อรองรับอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมถมดิน จำนวน ไร่ จากเงินประมาณและเงินบริจาคจาก

                      ผู้ปกครองและชุมชน รวมเป็นเงิน จำนวน 220,000 บาท

ปี พ.ศ. 2540    - ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน

                    - ก่อสร้างรั้วโรงเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม จากเงินบริจาค คณะผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียน

                     วัดบางแก้ว จำนวน 220,000 บาท

ปี พ.ศ. 2544    - ก่อสร้างอาคารห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

                      เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท จากการจัดงาน 78 ปี บางแก้วรำลึก” โดยโรงเรียนร่วมกับ 

                      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ครูอาจารย์ และศิษย์เก่า

ปี พ.ศ. 2550    - จัดทำห้องอนุบาล จำนวนเงิน 300,000 บาท ด้วยเงินบริจาค