ข้อมูลนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1)

4

 4

 8

อนุบาล 3 (ชื่อเดิมอนุบาล 2)

5

7

12

รวมอนุบาล

 9

 11

20

ประถมศึกษาปีที่ 1

3

7

10

ประถมศึกษาปีที่ 2

6

1

7

ประถมศึกษาปีที่ 3

8

4

12

ประถมศึกษาปีที่ 4

3

5

8

ประถมศึกษาปีที่ 5

12

7

19

ประถมศึกษาปีที่ 6

4

9

13

รวมประถมศึกษา

36

33

69

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

6

8

มัธยมศึกษาปีที่ 2

16

6

22

มัธยมศึกษาปีที่ 3

14

6

20

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

32

18

50

รวมนักเรียนทั้งหมด

 77

 62

139