Snail & Yellowbird (Chinese Song)

蜗牛(wōniú)(hé)黄鹂(huánglí)(niǎo)

阿门(āmén)(ā)(qián)(yī)(kē)葡萄(pútáo)(shù)

A men a chain yi ke pu tow(el) shoo


(ā)(nèn)(ā)嫩绿(nènlǜ)(dì)(gāng)发芽(fāyá)

A nen a nen l(ue in French word “rue”) di gun fa ya


蜗牛(wōniú)(bèi)(zhù)(nà)重重的(chóngchóngde)(ké)(ya)

wall new bai(t) zhe na zhong zhong de ke ya


(yī)(bù)(yī)(bù)(dì)(wǎng)(shàng)(pá)   

Yi boo yi boo de wang shang pa


(ā)(shù)(ā)(shàng)(liǎng)(zhī)(huáng)(lí)(niǎo)

A shoo a shang liang zhi huang li niao


(ā)(xī)(ā)(xī)(hā)(hā)(zài)(xiào)(tā) 

a shi a shi ha ha zai show(er) ta


(pú)(táo)(chéng)(shú)(hái)(zǎo)(dì)(hěn)(nǎ)

Pu tow(el) cheng so hi zao de hen na


(xiàn)(zài)(shàng)(lái)(gàn)(shén)(me)  

Shane zai shang lie gan shen me


(ā)(huáng)(ā)(huáng)(lí)(ér)(bú)(yào)(xiào) 

A huang a li er bu yao show(er)


(děng)(wǒ)(pá)(shàng)(tā)(jiù)(chéng)(shú)(le)

Den wall pa shang ta joe cheng so le

 

Snail and yellowbird

There is a grapevine in front of the door

Seedling is just coming up

Snail carries his heavy shell

Climbing up step by step

There are two yellowbirds on the tree

Laughing at the snail loudly

It is too early for the ripe grapes

Why are you climbing up now?

Don’t laugh, yellowbirds

Grapes will ripe as soon as I arrive there

Comments