หน้าแรก

ระบบสารเทศการประกันคุณภาพภายใน
(Internal Quality Assurance Information System : IQAIS)
โรงเรียนวัดวังฆ้อง : สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
"วิสัยทัศน์ : คุณภาพ คุณธรรม นวัตกรรมเยี่ยม"