Home

            โครงการ e-CLIP STEM Education ได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2560 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คลิ๊กดูรายละเอียด

         หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) หลักสูตร “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร”(e-CLIP STEM Education) คลิ๊กดูรายละเอียดหลักสูตร

            

ประกาศล่าสุด

  • ประชุมเตรียมความพร้อม วันเสาร์ ที่ 8 กรกฏาคม  2560 คณะทำงาน คณะวิทยากร ประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
    ส่ง 8 ก.ค. 2560 20:10 โดย วิชัย ราชธานี
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »