โครงงานคุณธรรม 

นักเรียนวงดนตรีเตาปูน  จูเนียร์

 

1) ชื่อโครงงาน  :  ดนตรี  คู่ชีวิต


 2) ที่มาและความสำคัญของปัญหา

          จากการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบดนตรี  แต่นักเรียนเล่นดนตรีไม่เป็น  จึงทำให้  ไม่มีวงดนตรีเล่นในกิจกรรมต่าง ๆ  

          ดังนั้น กลุ่มเตาปูนจูเนียร์ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  จึงมีความสนใจที่จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไป  จึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรม  เรื่อง  ดนตรี  คู่ชีวิต  ขึ้น  เพื่อให้  นักเรียนเล่นดนตรีเป็นและมีวงดนตรีเล่นในกิจกรรมต่าง ๆ

 

3) วัตถุประสงค์

3.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยว

กับดนตรี

          3.2  เพื่อให้นักเรียนเล่นดนตรีเป็น

          3.3  เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน

          3.4  เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  9)  และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  10)


4) ปัญหา  ไม่มีวงดนตรีเล่นในกิจกรรมต่าง ๆ


5) สาเหตุของปัญหา  นักเรียนเล่นดนตรีไม่เป็น


6) กลุ่มเป้าหมาย

          เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   ที่มีความสนใจด้านดนตรี  โรงเรียนวัดเตาปูน   จำนวน  15  คน

          เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความสนใจด้านดนตรี  โรงเรียนวัดเตาปูน  ร้อยละ  80  เล่นดนตรีเป็น

          เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา  เดือน)  นักเรียนมีวงดนตรีออกงานกิจกรรมของโรงเรียน

          เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา  12  เดือน)  นักเรียนมีเล่นดนตรีร่วมกับคุณครูในการออกงานกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน


7) วิธีการแก้ไขปัญหา

          1.  ฝึกซ้อมดนตรีตอนเที่ยง  (ซ้อมเดี่ยว)

          2.  ฝึกซ้อมรวมวงดนตรีตอนเย็นวันศุกร์  พร้อมทั้งเชิญคุณครูมาดูการฝึกซ้อมและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไข


8) หลักธรรมที่นำมาใช้  ความเพียร  เพราะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อม


9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ 

เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ความรับผิดชอบ   ความมีวินัย และความพอเพียง

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก นักเรียนมีความสามารถ

        ด้านดนตรี


10) วิธีการวัดและประเมินผล 

10.1  วิธีการวัดผล  การสังเกต  การสอบถาม การบันทึกการฝึกซ้อมดนตรี

          10.2  เครื่องมือการวัดผล  แบบสังเกต  แบบสอบถาม  และแบบบันทึกการฝึกซ้อมดนตรี

          10.3  ช่วงระยะเวลา  เมื่อมีกิจกรรมภายในโรงเรียน  และนำวงดนตรีออกไปแสดง


11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน

นักเรียนสมาชิกวงดนตรีเตาปูนจูเนียร์


12) ที่ปรึกษาโครงงาน  คุณครูสุภัทรชัย  กระสินหอม

 ********************************

สรุปผลเป้าหมายระยะสั้น (เดือน)

   จากการฝึกซ้อมทั้งแบบเดี่ยวและรวมวงทำให้นักเรียนสามารถมีวงดนตรีแสดงงานในโรงเรียนได้ซึ่งการสังเกตผู้ชมเมื่อดูดนตรี   พบว่า ผู้ชมมีการปรบมือตาม ร้องเพลงตาม และสีหน้ายิ้มแย้มอย่่างมีความสุข

คุณครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

ภาพกิจกรรมที่เกิดจากการทำโครงงานคุณธรรม

"ดนตรี คู่ชีวิต"

..กลุ่มนักเรียนวงดนตรี..

"เตาปูน จูเนียร์"


(เป้าหมายระยะสั้น 6 เดือน)

...มีวงดนตรีแสดงในงานกิจกรรมโรงเรียน....
แสดงงานเกษียณ

ผอ.สมโพธิ  ช้างสีทา

วันที่ 27 กันยายน 2560
"""""""""""""""""""""""""""

แสดงดนตรีต้อนรับคณะนิเทศอาสา 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

(8 สิงหาคม 2561)@@@@@@@@@@

(เป้าหมายระยะยาว 

12 เดือน)

..มีการขยายผลกับเพื่อนๆที่ชื่นชอบดนตรี (วงดุริยางค์) เพื่อร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน...

&&&&&&&&&&&&&