ยินดีต้อนรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ..โรงเรียนวัดเตาปูน...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2...
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

วิสัยทัศน์  (Vision)

               “พัฒนาการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ  (Mission)

1.   จัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

2.     จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

3.     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถตามมาตรฐานสถานศึกษา

4.     ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ( Strategic  Issues)

1.     ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ เอื้อต่อการเรียนรู้

3.   พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรมจริยธรรม

4.   พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.   บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์  (Goals)

1.     ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2.     ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.     โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาในระดับดีมาก

4.     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสถานศึกษาในระดับดีมาก

 กลยุทธ์โรงเรียน

1.     พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ  การคิดวิเคราะห์     ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน

2.     พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

3.     พัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตปฏิบัติตนตามหลักศาสนา บำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.     พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

5.     พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยในชั้นเรียน  การจัดทำสื่อและนวัตกรรมในการเรียนรู้

6.     พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

 

จุดเน้นของโรงเรียน

1.  นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล

2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ ในความเป็นไทย ห่างไหลยาเสพติด มีคุณลักษณะทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

3.  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

4.  ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง และความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม

6.  โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบ ต่อการดำเนินงาน

7.  โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เน้นบริการ สร้างสรรค์ ผลงานอย่างมีคุณภาพ

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
ครูชำนาญการ


นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
ครูชำนาญการ
****************************************************************************
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&