ยินดีต้อนรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ..โรงเรียนวัดเตาปูน...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2...
นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
ครูชำนาญการ


นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
ครูชำนาญการ