ยินดีต้อนรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ..โรงเรียนวัดเตาปูน...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2...
นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ