วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
วิสันทัศน์/พันธกิจ
จำนวนครู นักเรียน
 ปฏิทินกิจกรรม
ตราประจำโรงเรียน
 
 


 ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่งไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ
 คณะกรรมการสถานศึกษา
  คณะกรรมการนักเรียน
 
 


วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนวังรางพิทยาคม 
เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ชุมชน

พันธกิจ (MISSION)

1.  ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่ผู้เรียน
2.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
3.  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
4.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
5.  สร้างจิตสำนึกของผู้เรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และภูมิปัญญา
     ท้องถิ่น


นายโฆษิตย์  สว่างไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม


นายทนงชัย  ใจบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม