ข้อมูลทั่วไป


โรงเรียนวังรางพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๘ หมู่ที่ ๖ ถนน กำลังเอก ๒ ตำบล มะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๒๔๙๓๔๖   โทรสาร ๐๔๔ - ๒๔๙๓๔๖ e-mail wrppit@hotmail.com website : www.wangrangpit.ac.th     สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา     เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๕ ห้องเรียน       โรงเรียนมีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอสูงเนินประมาณ ๓๒ กิโลเมตร             อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ ๗๐ กิโลเมตร

        ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)


        โรงเรียนวังรางพิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสูงเนิน ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2534
โดยขอใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านวังรางน้อย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในปีแรกของการศึกษามีนักเรียน จำนวน ๔๑ คน ต่อมาชาวบ้านหมู่บ้านวังรางใหญ่   ได้มอบที่ดิน จำนวน ๔๐ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินป่าสงวนที่ชาวบ้านได้อาศัยทำกินมานานกว่า ๔๐ ปี ซึ่งทางโรงเรียนวังรางพิทยาคมได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ โดยมี นายอุดมศักดิ์ พิณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนิน เป็นผู้บริหาร และมี นายเมฆ มีศิริ ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนสูงเนิน เป็นหัวหน้าสาขากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดใหม่ประจำปี ๒๕๓๗ นามว่า“โรงเรียนวังรางพิทยาคม” เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ และให้นายเมฆ มีศิริ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวังรางพิทยาคม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2543 หลังจากนั้นนางกรวรรณ ถมฉิมพลี ก็เข้ามารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2543 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2556 และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนวังรางพิทยาคม ก็ได้ถ่ายโอนมาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยปัจจุบัน มีนายโฆษิตย์  สว่างไธสง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวังรางพิทยาคม  
และนายทนงชัย  ใจบุญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม

การบริหารงานของโรงเรียนวังรางพิทยาคมได้กำหนดโครงสร้างในการบริหารสถานศึกษา เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
    1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
    2. ฝ่ายบริหารวิชาการ
    3. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
    4. ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ

วิสัยทัศน์ (VISION)

                  โรงเรียนวังรางพิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ชุมชน

พันธกิจ  (MISSION)

                        1.             ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่ผู้เรียน

                        2.             พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

                        3.             ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

                        4.             พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

                        5.             สร้างจิตสำนึกของผู้เรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (GOALS)

          ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ความรู้  ความสามารถตามศักยภาพและได้มาตรฐานการศึกษา  อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข       

อัตลักษณ์ (Identity)

ยิ้ม  ไหว้  น้ำใจงาม

เอกลักษณ์(Uniqueness)

นักเรียนโรงเรียนวังรางพิทยาคมเป็นผู้ที่มีความรู้คู่กีฬา

 

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น