ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
วิสันทัศน์/พันธกิจ
จำนวนครู นักเรียน
 ปฏิทินกิจกรรม
ตราประจำโรงเรียน
 
 


 ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่งไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ
 คณะกรรมการสถานศึกษา
  คณะกรรมการนักเรียน
 
 
นายโฆษิตย์  สว่างไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม


นายทนงชัย  ใจบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม