หน้าแรก

กิจกรรใโรงเรียนวังรางพิทยาคม


นายสุพล สืบเพ็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม


นายทนงชัย  ใจบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม