หน้าแรก
กิจกรรใโรงเรียนวังรางพิทยาคมนายโฆษิตย์  สว่างไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม


นายทนงชัย  ใจบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม