VDO / ภาพกิจกรรม / เอกสารการบรรยาย / สรุปผลการประเมินมกราคม 60    
 การเขียนบทความวิจัย 11 ม.ค.60      คลิกคลิก            คลิก
 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา  2559 12-13 ม.ค.60      คลิกคลิก            คลิก
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 18 ม.ค. 60      คลิกคลิก            คลิก
 การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 21 ม.ค.60      คลิกคลิก            คลิก
 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 31 ม.ค. 60      คลิก คลิก            คลิก
กุมภาพันธ์ 60    
 ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 2) 23 ก.พ. 60      คลิกคลิก            คลิก
มีนาคม 60    
 ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่านครั้งที่ 4 1-3 มี.ค.60      คลิกคลิก           คลิก
 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  8-9 มี.ค.60      คลิกคลิก            คลิก
 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ครั้งที่ 2 29 มี.ค.60      คลิกคลิก            คลิก
เมษายน 60    
 โครงการการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ 3 เม.ย - 6 พ.ค 60      คลิกคลิก            คลิก
 โครงการการพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0 18 เม.ย. - 4 พ.ค 60      คลิก คลิก            คลิก
มิถุนายน 60
    
 การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 1 มิ.ย. 60                คลิก             คลิก             คลิก 
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่ 8-9 มิ.ย. 60      คลิก  คลิก

            คลิก 
 บูรณาการการสอน บริการวิชาการ วิจัยจากหิ้งสู่ห้าง     29-30 มิ.ย. 60                คลิก             คลิก                  คลิก
 กรกฎาคม 60    
การวิจัยเชิงคุณภาพ     7 ก.ค. 60 คลิก คลิก คลิก
ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 1  17 - 19 ก.ค. 60 คลิก คลิก คลิก
 เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 17 - 19 ก.ค. 60คลิก คลิก คลิก
 ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 20 - 22 ก.ค. 60 คลิก คลิก คลิก
 การพัฒนาผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป   GE   26 - 27 ก.ค. 60คลิก  คลิก  คลิก
สิงหาคมม 60    
บูรณาการสอน บริการวิชาการและวิจัยชุมชนท้องถิ่น 8 - 10 ส.ค. 60 คลิก คลิก คลิก
     

Comments