หน้าหลัก
กิจกรรมโครงการ

โครงการบริการวิชาการ "การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
ของชุมชนเทศบาลตำบลพระอินราชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  <<คลิก>>Google CalendarComments