ยินดีต้อนรับ

              Learning Center for Sufficiency Economy 
 

                                  คนของพระราชา  ข้าของแผ่นดิน 
                          

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
            
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  by Matee
        
             วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับงานการศึกษาทั่วไป (GE) จัดอบรมการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การทำนํ้าหมักชีวภาพ และฐานการเรียนรู้ทำสบู่เหลวล้างมือสมุนไพร โดยมีวิทยากรของสำนักฯฝึกอบรมให้ ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 12 และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 


ประจำเดือนตุลาคม 2558  by Matee
         
       วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. สำนักส่งเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน จากผู้ตรวจประเมินคุณภายนอก (สกอ.) นำโดย ผศ.ดร.พันศักดิ์ พลสารัมย์,ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี, ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย, และผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ให้เกียรติร่วมเยี่ยมชม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้บริหาร และบุคลากรของ สสร.ให้การต้อนรับ แนะนำหน่วยงาน และงานในความรับผิดชอบของสำนักฯ 
                                                                                  Credit Picture : วิไลลักษณ์  การุญวงศ์


ประจำเดือนกันยายน 2558  by Matee
            
         วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 9.30 น. ท่านรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว และ ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ เป็นประธานประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมอบแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกในปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ                
                                                                                          Credit Picture : วิไลลักษณ์  การุญวงค์

ประจำเดือนกันยายน 2558  by Matee
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กำลังจัดทำฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาศูนย์เพื่อรองรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ของพระราชาในการพึ่งตนเอง 

 
                                                                                                                       Credit Picture : วิไลลักษณ์  การุญวงศ์

ประจำเดือนสิงหาคม 2558  by Matee 

              วันที่  10- 12 สิหาคม  2558  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดทำโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคมของทุกปีวันแม่แห่งชาติ ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร ณ บริเวณด้านอาคาร 100 ปี และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อาคาร 80 ปีวไลยอลงกรณ์  

                                                   Credit Picture : พัทธนันท์ มาเจริญมหัทธโน

              สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ   กับสำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และมูลนิธิปิดทองหลังพระ จังหวัดน่าน ในวันที่ 3-6 สิงหาคม 2558
                            Credit Picture : สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 


ประจำเดือนมิถุนายน 2558  by Matee 
          สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดทำโครงการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวโรกาสครองราชย์ครบ ๖๙ พรรษา  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  และมีพระชนมายุ ครบ ๘๘ พรรษา  ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามศาสตร์ของพระราชา  ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด  หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ  และสามารถน้อมนำการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  บูรณาการต่อยอดมาใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา  ประชาชน  และมหาวิทยาลัยได้ ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๔   และวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดปทุมธานี  ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีอาจารย์เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๑๐ คน 
                  Credit Picture : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มรภ.วไลยอลงกรณ์

learnoffice@vru.ac.th

*******************

facebook สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

-.-.-.-.-.-.-.-.-.

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-.-.-.-.-.-.-.-.-.

                   อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาสังคม

Comments