Teylingse Lijst


TEYLINGSE LIJST 2015, alfabetisch 

 

 

In tegenstelling tot wat doorgaans gebruikelijk is als het om avifaunistische overzichten gaat, heeft VWG Teylingen er bewust voor gekozen om ieder jaar het avifaunistisch overzicht bij te werken en statusgegevens en andere gegevens aan te passen. De reden daarvoor is dat een “dynamisch” avifaunistisch overzicht meer recht doet aan de steeds weer veranderende realiteit, zowel ten aanzien van de ontwikkeling en samenstelling van de vogelbevolking als ten aanzien van nieuw verworven taxonomische inzichten. De Teylingse Lijst biedt dus een up-to-date avifaunistisch overzicht, zowel qua soortensamenstelling en statusgegevens als qua naamgeving.  

 

De Teylingse Lijst wordt samengesteld door de Commissie Avifauna Teylingen (CAT), welke voor het kalenderjaar 2015 bestaat uit Johan Goudzwaard en Willem-Jan Hooijmans. In het navolgende cumulatieve overzicht staan alle soorten en ondersoorten vermeld die naar het oordeel van CAT tot en met 31 december 2015 met zekerheid (= categorie A) in het Teylingse werkgebied (liggend binnen inventarisatieatlasblokken 30-17, 30-18, 30-27 en 30-28) zijn vastgesteld. 

 

Alle soorten en ondersoorten die naar het oordeel van CAT tot en met 31 december 2015 mogelijk (= categorie C) of waarschijnlijk (= categorie B), dus niet met zekerheid (= categorie A), in het Teylingse werkgebied zijn vastgesteld worden op een aparte lijst opgenomen, welke uitsluitend intern wordt bijgehouden.   

 

Op de ledenvergadering van 15 december 2014 is besloten om met ingang van de eerstkomende Teylingse Lijst (2014) middels een annex ook exoten/escapes op te nemen. Ook zijn 2 soorten verplaatst naar deze annex: Casarca en Grote Canadese Gans. Er is bij de laatste 2 soorten in het

Teylingse vogelgebied geen enkele reden om aan een wilde herkomst te denken. Het onderscheid tussen “wilde” soorten en “escapes/exoten” blijft  gehandhaafd in termen van telbaarheid. Onder “wilde” soorten wordt verstaan soorten die hier (vermoedelijk) op eigen kracht, d.w.z. zonder gebruik te maken van menselijke transportmiddelen, d.m.v. migratie of dispersie zijn aangekomen of in het wild geboren nakomelingen van geherintroduceerde soorten (bijv Ooievaar en Raaf) die in Nederland oorspronkelijk in wilde staat voorkwamen. Onder “escapes/exoten” wordt verstaan soorten of nakomelingen van soorten die met zekerheid of hoge mate van waarschijnlijkheid direct of indirect uit gevangenschap afkomstig zijn en hier niet oorspronkelijk in wilde staat voorkwamen of hier met behulp van menselijke transportmiddelen terecht gekomen zijn. Hybriden en gekweekte rassen (bijv. Kromsnaveleend) blijven uitgesloten van opname op de Teylingse Lijst. Let op: de toegevoegde annex met escapes/exoten is uitsluitend nog een voorlopige lijst en moet nog verder aangepast worden. Van de escapes / exoten houden we verder geen status bij, alleen het laatste waarnemingsjaar en het voorkomen door het jaar.  

 

De Teylingse Lijst 2015 is qua naamgeving voornamelijk gebaseerd  op de Lijst van Nederlandse vogelsoorten door A B van den Berg (mei 2015), die te vinden is op de website van de Dutch Birding Association. De Teylingse Lijst 2015 is beschikbaar zowel in taxonomische volgorde naar de laatste inzichten als in alfabetische volgorde. 

 

Interpretatie van de gebruikte symbolen en kolommen:

Ø       Kolom I: Tc = Taxonomische code voor rangschikking

Ø       Kolom II: Ac = Alfabetische code voor rangschikking

Ø       Kolom III: Soort = Nederlandse soortnaam (NB vetgedrukt = door CAT met ingang van 2015 opgenomen nieuwe, herziene of met terugwerkende kracht toegevoegde soorten en ondersoorten / cursief = door CAT opgenomen ondersoorten)

Ø       Kolom IV: Latijnse naam = Wetenschappelijke naam 

Ø       Kolom V: Doc = Wijze van documentatie, d.w.z. de betreffende (onder)soort is:

       G = middels een geluidsopname gedocumenteerd en aanvaard

       F = middels een foto of video-opname gedocumenteerd en aanvaard

       W = middels uitsluitend een waarneming in het veld gedocumenteerd en aanvaard

       W* = middels een bevestigde waarneming in het veld gedocumenteerd en aanvaard          V = middels een vondst gedocumenteerd en aanvaard

Ø       Kolom VI: Status = de status van de betreffende (onder)soort voor het Teylingse werkgebied sinds 1/1/2000. Voor de statusgegevens worden de volgende letters gebruikt:

       b = broedvogel (wordt met regelmaat broedend vastgesteld) 

       d = doortrekker (wordt vooral tijdens seizoensgebonden passage in voor- en/of najaar vastgesteld)

       e? = mogelijke escape 

       j = jaargast (kan gedurende het hele jaar met enige regelmaat worden vastgesteld)

       o = onregelmatige gast (is in meer dan 1 jaar met zekerheid vastgesteld, maar niet gedurende een periode van 3 achtereenvolgende jaren) 

       ob = onregelmatige broedvogel (is in meer dan 1 jaar met zekerheid of  waarschijnlijkheid als broedvogel vastgesteld, maar niet gedurende een periode van 3 achtereenvolgende jaren)

       t = toevallige gast (is sinds 1/1/2000 niet meer of hooguit in 1 jaar met zekerheid vastgesteld) 

       tb = toevallige broedvogel (is sinds 1/1/2000 slechts in 1 jaar met zekerheid  broedend vastgesteld)

       w = wintergast (wordt vooral in de wintermaanden met enige regelmaat vastgesteld)

       z = zomergast (wordt vooral in de zomermaanden met enige regelmaat vastgesteld, maar niet als broedvogel)

Ø       Kolom VII: Laatst = het laatste jaar waarin de soort naar het oordeel van CAT met zekerheid is vastgesteld. 

Ø       Kolom VIII: het cumulatieve voorkomen voor de 4 seizoenen, voor zover bekend, t/m 31 december 2015. 

 

In vergelijking met de Teylingse Lijst 2014 hebben de volgende “wilde” (onder)soorten op enigerlei wijze wijzigingen ondergaan of zijn toegevoegd: 

       Blauwe Kiekendief: status veranderd van <d> in <o> wegens ontbreken van aanvaarde waarnemingen in 2015 

       Draaihals: periode <maa-mei> toegevoegd wegens aanvaarde waarnemingen in 2015 

       Drieteenmeeuw: status veranderd van <t> in <o> wegens aanvaarde waarneming in 2015 

       Dwergmeeuw: status veranderd van <o> in <d> wegens aanvaarde waarnemingen in 3e achtereenvolgende jaar 

       Geoorde Fuut: status veranderd van <o> in <j> wegens aanvaarde waarnemingen in 3e achtereenvolgende jaar

       Goudvink: periode <sep-nov> toegevoegd wegens aanvaarde waarneming in 2015

       Grauwe Franjepoot: status veranderd van <t> in <o> en periode <jun-aug> toegevoegd wegens aanvaarde waarnemingen in 2015 

       Grauwe Klauwier: status veranderd van <t> in <o> wegens aanvaarde waarnemingen in 2015 

       Grote Pieper: periode <maa-mei> verwijderd wegens niet langer aanvaardbaar geachte waarneming in die periode 

       IJsduiker: status veranderd van <t> in <o> wegens aanvaarde waarnemingen in 2015

       Kanoet: periode <sep-nov> toegevoegd wegens aanvaarde waarnemingen in 2015

       Kleine Bonte Specht: status veranderd van <t/tb?> in <o/ob?> wegens aanvaarde waarnemingen in 2015 

       Kleine Vliegenvanger: status veranderd van <t> in <o> wegens aanvaarde waarnemingen in 2015

       Kleinst Waterhoen: status veranderd van <t/tb> in <o/tb> wegens aanvaarde waarnemingen in 2015

       Kuifleeuwerik: laatste waarnemingsjaar veranderd van <1995> in <1993> op grond van laatste betrouwbare waarneming

       Kwak: periode <sep-nov> toegevoegd wegens aanvaarde waarnemingen in 2015 

       Morinelplevier: status veranderd van <t> in <o> en periode <jun-aug> toegevoegd wegens aanvaarde waarnemingen in 2015 

       Oeverzwaluw: status veranderd van <d/tb> in <d/ob> wegens (mislukte) broedgevallen in 2 jaren

       Rosse Grutto: status veranderd van <d> in <o> wegens ontbreken van aanvaarde waarnemingen in 2015

       Sneeuwgors: status veranderd van <t> in <o> wegens aanvaarde waarnemingen in 2015 

       Sprinkhaanzanger: status veranderd van <d/b> in <o/ob> wegens ontbreken van aanvaarde waarnemingen in 2015

       Steenuil: Latijnse naam veranderd van <Athene noctua> in <Athene vidalii> naar laatste taxonomische inzichten

       Temmincks Strandloper: status veranderd van <d> in <o> wegens ontbreken van aanvaarde waarnemingen in 2015

       Velduil: status veranderd van <o> in <d/w> wegens aanvaarde waarnemingen in 3e achtereenvolgende jaar

       Woestijntapuit: nieuwe soort toegevoegd wegens aanvaarde waarnemingen in 2015 

       Zeearend: periode <maa-mei> toegevoegd wegens aanvaarde waarneming in 2015 

       Zilverplevier: status veranderd van <o> in <d> wegens aanvaarde waarneming in 3e achtereenvolgende jaar

       Zomertortel: laatste waarnemingsjaar veranderd van <2008> in <2007> op grond van laatste betrouwbare waarneming

       Zwarte Stern: status veranderd van <d> in <o> wegens ontbreken van aanvaarde waarnemingen in 2015

       Zwarte Wouw: status veranderd van <d> in <o> wegens ontbreken van aanvaarde waarnemingen in 2015

 

De Teylingse Lijst 2015 laat een cumulatief totaal van 249 verschillende vogelsoorten t/m 31 december 2015 en een jaartotaal (2015) van 181 soorten voor het Teylingse vogelgebied zien.  

 

Aanvullingen, correcties en reacties betreffende de Teylingse Lijst 2015 kunnen gestuurd worden naar de waarnemingencoördinator van VWG Teylingen: wjhooijmans@casema.nl

 

© Commissie Avifauna Teylingen (CAT), VWG Teylingen 2016