Commissie Avifauna Teylingen

Zwarte Mees


Doelstelling

Bij het samenstellen van een betrouwbaar avifaunistisch overzicht ziet iedere vogelwerkgroep zich geplaatst voor de uitdaging om vogelwaarnemingen te beoordelen en valideren. Met andere woorden, welke vogelwaarnemingen worden betrouwbaar geacht en komen in aanmerking voor opname in het overzicht en welke niet.
Voor wat betreft haar bronnen maakt VWG Teylingen gebruik van de meldingen van haar eigen leden en die van derden. Ook worden diverse websites geraadpleegd, waar echter
veel onbevestigde waarnemingen op terecht komen. VWG Teylingen heeft vanuit haar midden een commissie in het leven geroepen die toeziet op beoordeling en validering van
vogelwaarnemingen in het Teylingse werkgebied. De Commissie Avifauna Teylingen (afgekort CAT) is verantwoordelijk voor het samenstellen van een  gestandaardiseerde Teylingse Lijst. CAT probeert meldingen die op enigerlei wijze bijzonder zijn te verifiëren of, wanneer dit niet lukt, een inschatting te maken van de betrouwbaarheid ervan. Door deze werkwijze wordt gestreefd naar een zo’n betrouwbaar mogelijk avifaunistisch overzicht van Teylingen.

Geografische geldigheid

Alleen vogelsoorten die zich binnen de eerder genoemde grenzen van het werkgebied van VWG Teylingen bevinden komen voor opname op de Teylingse Lijst in aanmerking.

Soortgeldigheid.

Alleen “wilde” vogels, zowel op soortniveau als op ondersoort niveau, komen voor opname op de Teylingse Lijst in aanmerking. Vogels waarvan op voorhand duidelijk is dat deze direct of indirect uit gevangenschap afkomstig zijn komen niet voor opname op de Teylingse Lijst in aanmerking. Ook “hybriden” komen niet voor opname op de Teylingse Lijst in aanmerking.

Mate van zekerheid

 Omdat het enerzijds onmogelijk is om de mate van zekerheid van iedere waarneming afzonderlijk vast te stellen en omdat het anderzijds naar het oordeel van CAT zinvol is om gradueel onderscheid te kunnen maken in de mate van zekerheid maakt CAT gebruik van de volgende classificaties:
  • A: zeker (dit geldt vooral voor vangsten,vondsten, bevestigde waarnemingen, goed beschreven waarnemingen en [audio]visueel gedocumenteerde waarnemingen)
  • B: waarschijnlijk (overtuigend, maar zekerheid ontbreekt)
  • C: mogelijk (kan niet worden uitgesloten, maar onvoldoende overtuigend voor een hogere classificatie op grond van of bij gebrek aan beschikbare of nadere gegevens)
Met ingang van 2013 komen alleen nog waarnemingen met een A-classificatie voor opname op de Teylingse Lijst in aanmerking.

Als CAT een waarneming niet aanvaardt of anders classificeert dan de waarnemer zou wensen, betekent dit dat naar het oordeel van CAT op grond van of bij gebrek aan beschikbare of nadere gegevens de waarneming het beste als zodanig beoordeeld kan worden. Beslissingen worden unaniem en onafhankelijk van andere instanties (als CDNA) genomen. Beslissingen zijn niet onherroepelijk, als in een later stadium alsnog bewijsmateriaal of documentatie boven water komt welke een andere beslissing rechtvaardigt.
Voor het doorgeven van vogelwaarnemingen, aanvullingen, correcties en suggesties voor de Teylingse Lijst kan men contact opnemen met de waarnemingencoördinator van VWG Teylingen via mailto:wjhooijmans@casema.nl