Home

Voda je izvor života i ima vrlo izražen uticaj na zdravlje organizma. Voda, kao osnovni sastojak svih naših ćelija, predstavlja i osnovnu supstancu u kojoj se obavlja 95% svih naših metaboličkih procesa. Kao takva, voda je esencijalni elemenat života.

Istorijat

 

Nikšićko polje je smješteno u podneblju koje obiluje velikim količinama padavina i jedno je od najbogatijih polja vodom u Dinarskom kršu. U Gornjem polju, dijelu Nikšićkog polja, koje obiluje sa najbogatijom površinskom hidrološkom mrežom nastaje rijeka Zeta od rječica Sušice i Rastovca. Sušica postaje od dva jaka izvorišna kraka, Vidrovana i Boljašnice, a Vidrovan od Gornjeg i Donjeg Vidrovana, čija su vrela kaptirana i iz njih se vodom snabdijeva Nikšić, kao i ostala naselja u ravni polja.

Prvo kaptiranje izvršeno je 1929 godine i to jednog izvorišta Donjeg Vidrovana sa pumpnom stanicom i izgrađenim čeličnim cjevovodom Vidrovan – Nikšic kapaciteta 15 l/s za snabdijevanje vodom Nikšića, pretežno putem javnih česama.

Međutim prvi vodovodni objekti datiraju još iz vremena Rimljana, koji su pronađeni prilikom izgradnje Željezare ‘’Boris Kidrič’’ 1953. godine. Naime, radi se o vodovodu koji je išao od Župe prema Andervi, naseobini na obali Moštanice.

Najznačajniji spomenici kulture Nikšića su brojni bunari iz doba Turaka poput Pašinca u Mušovini.

Istorijat radova vodovoda Nikšić je karakterističan u tome što se poslije svakih 20 do 25 godina potreba za vodom povećala za više puta.

Nikšic je početkom 1941. god. brojao oko 4000 stanovnika. Za razvod vode do potrošača je urađena pumpna stanica “ Vidrovan “ koju je pokretala sopstvena hidrocentrala, a u nedostatku vode dizel agregat. Pumpna stanica je do danas u pogonu i  služi za snabdijevanje vodom naselja na relaciji Brezovik – Vidrovan i komunalnih objekata.

Poslijeratni ubrzani razvoj industrije i grada kao cjeline u 1953. god. uslovili su proširenje vodovoda kaptiranjem ostalih rasutih izvorišta Donjeg Vidrovana i  izgradnju dovoda Vidrovan – Nikšic , crpne stanice Duklo i gradske mreže, sa rezervoarom 1200 m3, a za potrebe vodosnabdijevanja grada do 20.000 stanovnika.

Međutim , uslijed naglog razvoja grada Nikšica i njegove industrije i proširenjem vodovoda u prigradskim naseljima,  1982 i 1983 godine izvršeni su radovi na proširenju kapaciteta . Izgrađena je kaptaža Gornji Vidrovan, cjevovod O 700 mm od Gornjeg do Donjeg Vidrovana, gravitacioni cjevovod O 1000 mm u dužini 8500 m, crpna stanica Duklo,potisni cjevovod O 700mm, novi rezervoarski prostor od 7500 m3 na Trebjesi.Od 1990. god, kada je i osnovano JP “ Vodovod i kanalizacija “- Nikšic kao posebno Preduzece, ono radi na osnovu Odluke o organizovanju ( sl. list RCG-Opštinski propisi , br. 12/90, 12/91,16/97 i 12/99 ) i registrovano je za obavljanje poslova:

1.Snabdijevanje vodom za piće  grada Nikšića i naseljenih mjesta opštine Nikšić,

2. Korišćenje, upravljanje i održavanje objekata vodovoda grada Nikšića.

3.  Izgradnja,upravljanje,korišćenje i održavanje objekata kanalizacione mreže.         

4. Crpljenje fekalija iz septičkih jama i njihova evakuacija,

5. Proširenje vodovodne i kanalizacione mreže na području grada Nikšića,

6. Izgradnja novih vodovoda u naseljenim područjima i održavanje postojećih objekata koji služe za snabdijevanje vodom za piće,

7. Pružanje usluga u mehanizaciji u okviru Preduzeca i trecim licima.

 

Djelatnost Preduzeća je proširena na osnovu ugovora o preuzimanju br. 261/98 zaključen dana 17.02.1998.god. između JP’’Komunalno’’ i JP’’Vodovod i kanalizacija’’ i na izgradnju, upravljanje, korišćenje i održavanje objekata atmosferske kanalizacije.

Jedan od glavnih prioriteta u JP “ Vodovod i kanalizacija “ je održavanje vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije,odnosno:

1.obezbjeđenje organizovanog snabdijevanja vodom svakog građanina,gdje za to postoje tehnički uslovi,

2.racionalna potrošnja,

3.naplata do nivoa održivog razvoja.

 

Objekti vodovodnog sistema

Povratak

Sistem vodosnabdijevanja grada Nikšića, datira još iz 1929.godine, rekonstruisan je 1953.god. i 1983.godine.

Primarni sistem čine:

A) izvorišta - kaptaže,

B) gravitacioni cjevovod,

C) pumpne stanice,

D) potisni cjevovod,

E) rezervoari,

F) vodovodna mreža.

 

A - KAPTAŽE

 

U sistem vodosnabdiejvanja uključena su dva izvora, Donji iGornji Vidrovan. Prvo kaptiranje izvorišta Donji Vidrovan je izvršeno 1929.god. a prošireno 1953.godine. Izvor je prosječne izdašnosti oko 300 l/s.

 

Izvor Gornji Vidrovan je kaptiran 1983. god. i uključen u sistem vodosnabdijevanja, a prosječna izdašnost je oko 350 l/s. Izdašnost ovih izvora zavisi od hidroloških uslova u toku godine. Imaju široko slivno područje koje je locirano sjeverno od Nikšića u podnožju planine Vojnika i visoravni Krnova.

Fizičkohemijska i mikrobiološka ispitivanja ovih voda su pokazala da se radi o vrlo kvalitetnoj vodi za piće. Sva voda za piće se hloriše na Donji Vidrovan. Hlorisanje je automatsko sa gasnim hlorinatorom.U smislu vodosnabdijevanja u sušnom periodu uključuju se i dva bunara izgradjena na lokaciji Donji Vidrovan. Kapacitet od po 20 l/s kaptaža Gornji Vidrovan se nalazi na koti 662,40 dok je kota Donji Vidrovan 655,30mnm.

 

B GRAVITACIONI CJEVOVOD

Transport vode od kaptaže do pumpne stanice ''Duklo'' vrši se gravitacionim cjevovodom. Vode Gornjeg Vidrovana do Donjeg Vidrovana se transportuju gravitacionim čeličnim cjevovodom O 700 m/m, dužine 1406 m.

 

Objedinjene vode Donji i Gornji Vidrovan, gravitacionim čeličnim cjevovodom O 1000 m/m, dužine 8500 m, dolaze do pumpne stanice ''Duklo''. Trasa cjevovoda O 1000 m/m je pored puta Vidrovan - Nikšić sa prelsakom rijeka na Vidrovanu, Brodu, Brezoviku i kod mosta Duklo. Na njemu su izgradjeni prateći objekti sa potrebnom armatrom i veza za budući uredjaj za prečišćavanje vode od eventualne mutnoće. Propusna mogućnost cjevovoda O 700 m/m je 750 l/s dok je cjevovodu O 1000 m/m kapacitet 1250 l/s.

 

 

C - PUMPNA STANICA DUKLO

 

Gradjevinski objekat pumpne stanice ''Duklo'' ima površinu od 400 m2 a čine je:

- mašinska hala,

- prostorija za smještaj opreme za hidrauličke udare,

- prostorija sa elekto opremom,

- komandna sala,

- labaratoija,

- sanitarne prostorije,

- prostorija za dohlorisanje vode za piće,

- kancelarija - magacin,

 

Osnovne karakteristike:

 

- tri pumpna agregata aparata od 315 kW daju protok od po 350 l/s,

- radni kapacitet je 1250 l/s ,

- posude za amortizaciju hidrouličkog udara zapremine po l6 m2,

- dovodni cjevovod O 1000 m/m,

- usisni cjevovod O 1200 m/m,

- potisni cjevovod O 1000 mm,

- kota 624,75 mnm.

Pumpno postrojenej koje snabdijeva dio Nikšićkog polja locirano je na Donjem Vidrovanu, kapaciteta je oko 40 l/s.

 

 

D - POTISNI CJEVOVOD

 

Čelični cjevovod je O 700 m/m povezuje pumpnu stanicu Duklo sa Rezervoarima. Dužina ovog cjevovoda je 3400 m. On je povezan sa postojećom gradskom mrežom profilom O 150, O 200, O 250, O 300 i O 350 m/m tako da se prilikom transporta vode, preko ovih ''bajpasa'' prvo napaja gradsku mrežu i prigradska naselja, a višak vode ide u rezervoare na Trebjesi.

 

E - REZERVOARI

 

Lokacija rezervoara je kod Motela

na Trebjesi. Izgradjena su tri rezervoara kružnog oblika, zapremine 3 x 2500 m3. Na istoj su visinskoj koti, medjusobno su povezani sa liveno gvozdenim cijevima O 600 m/m. Kota vode u rezervoarima je 694,05 mnm. Sobzirom na malu zapre- minu rezervoara u odnosu na dnevne potrebe, ostavljena je i mogućnost proširenja - izgradnje većih kapaciteta.

 

F - VODOVODNA MREŽA

Sa vodovodne mreže se snabdijeva oko 19.000 potrošača. Dosta je razudjena a pokriva grad i sva prigradska naselja Nikšića. Karakteriše je različitost materijala od kog asu cijevi napravljene, a zastupljeni su svi profili.Na gradskom području mreža je uglavnom prstenasta dok je u prigradski naseljima kombinovana sa granskom.

Ukupna dužina vodovodne mreže svih profila iznosi 435000 m, a cjevovod je

 • Čelični 24140 m
 • Liveno-gvozdeni 39165 m
 • Salonit 49733 m
 • Pocinčani 119854 m
 • Polietilen 201747 m
 • Ukupno 434639 m

 

FEKALNA KANALIZACIJA

Kanalizacija otpadnih fekalnih voda uradjena je 1975.godine. Primarni objekti su vodovi - cjevovodi od O 450 mm do O 150 mm, O 700 mm koji odvodi vode do studenačkih glavica a dalje tunelom do sistema za prećčišćavanje otpadnih voda. Sistem za prečišćavanje otpadnih voda je uradjen kapaciteta od 35000 ES.Proširenje kapaciteta sistema je započet 1990.god. i nije završen, a u toku su aktivnosti za realizaciju novog projekta rekonstrukcije i proširenja sistema. Kanalizacioni sistem je gravitacioni, koji obuhvata uglavnom urbani dio grada Nikšića. Kanalizacionu mrežu čini 245l4 m cjevovoda, tunel dužine 1590 m i 790 komadašahti, cjevovod je

 • Betonski 1590 m
 • PVC 4597 m
 • AC 18327 m
 • Ukupno 24514 m

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

 

Odvodnja atmosferskih voda je uradjena 1975.godine.

Cjevovodi su od O 1000 m/m do O 200 m/m i kolektori. Gravitacionog je tipa i čine je 5 (pet) slivnih područja. Sliv Mrkošnice,Bistrice, potok Rastoci, Mali most i sliv kod Vukovog mosta. Ukupna dužina cjevovoda je 33904 m sa 620 šahti i kolektorima ukupne dužine 2944 m, cjevovodi su

 • PVC 6002 m
 • Betonski 13937 m
 • AC 16904 m
 • Ukupno 36843 m