Danh mục sách ngành Quản lý đất đai     Liên kết  

Các phần mềm: ViLIS, Cấp GCN, FAMIS 2010   Liên kết
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thành lập bản đồ Liên kết
Video hướng dẫn các phần mềm biên tập bản đồ:
 - MicroStation SE: Liên kết 

 - AutoCAD 2004: trên site VTC [EN]

 - Số hóa Google Maps bằng MapInfo: Liên kết

Hướng dẫn biên tập bản đồ  bằng MicroStation SE và AutoCAD R14 của
Thầy Đinh Công Hoà 


Phần mềm xử lý số liệu và biên tập bản đồ
- Trút số liệu đo đạc     Liên kết
- Bình sai lưới trắc địa    Liên kết
- Biên tập bản đồ    Liên kết
Phần mềm nghiệp vụ địa chính     Liên kết

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Liên kết

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ: Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển: Tăng cường Năng lực Quản lý Đất đai và Môi trường (SEMLA) 

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO THI CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
1.Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước về đất đai và môi trường
2.Chuyên đề 2: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3.Chuyên đề 3: Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
4.Chuyên đề 4: Quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
5.Chuyên đề 5: Quản lý và bảo vệ môi trường đô thị
6.Chuyên đề 6: Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và môi trường ở phường, thị trấn
7.Chuyên đề 7: Kỹ năng soạn thảo văn bản
8.Chuyên đề 8: Sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính
9.Chuyên đề 9: Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý đất đai ở phường, thị trấn
10.Chuyên đề 10: Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở phường, thị trấn

Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh An Giang


Quy chế đào tạo và rèn luyện Liên kết

Chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai    Liên kết

Kỹ năng tư duy     Liên kết
 "Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” được lập và duy trì bởi Joe Landsberger    Liên kết

70 năm Tình ca  trong Tân nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hoài Nam biên soạn     Liên kết  Tải xuống

Tin học căn bản Liên kết