วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร


        รักองค์กร  อ่อนน้อมถ่อมตน กระตือรือร้น  มีจิตบริการ  ทำงานเป็นทีม  อย่างมีความสุข

ค่านิยมองค์กร


        มีวิสัยทัศน์ มุ่งผลสำเร็จ ภาวะผู้นำ ความเป็นหนึ่งเดียว และมีจริยธรรมComments