ฝ่ายบริหาร


นางพัชรี  รักษาสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จ่าสิบตรีชำนาญ   วิจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางเอื้ออารีย์  สิทธิธัญกรรม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นายณเรศ  เซ็งแซ่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ


นางประมวล  บัวทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


Comments