Presentació

El batxillerat és una etapa educativa dins l’ensenyament secundari postobligatori, que té una durada de dos cursos, estructurats en un sol cicle, que poden cursar els/les alumnes que tinguin el Graduat en Educació Secundària Obligatòria i que els prepara per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a la vida laboral.

El nostre Projecte Educatiu es fonamenta en un seguiment tutorial molt acurat de l’alumnat mitjantçant la col·laboració família-escola-alumne/a.

Atenem i guiem individualment els/les estudiants en la seva formació personal i acadèmica. Fomentem l’esperit de superació i esforç en l’aprenentatge per arribar als millors resultats personals.

Ens esmercem en la formació integral de les persones que participen del nostre Projecte Educatiu, treballem per aconseguir l’excel·lència en els seus reptes futurs.

Donem molta importància a l'equip humà de la nostra escola, format per tots els/les professionals que estan en contacte amb l'alumnat. Partim de la certesa que totes les persones tenim talents que cal potenciar i aspectes en els quals necessitem ajuda.

El professorat de l'Escola està en permanent formació pedagògica i connectat amb la implantació del Sistema de la Gestió de Qualitat.