SWB: Daisy Bell

BIM BAM

YouTube-videoBIM BAM bim bam Billie billie bam. Billie bam billie billie bam Bim bam 2x

Bim bam Billie billie bam Billie bam billie billie bam Bim bam 2x

Bim=Klap

Bam= Knip

Billie= Op benen slaanComments