Home

Welkom op de website van VierTaal

De kernwaarden van VierTaal middels een animatiefilmpje.

Wat is VierTaal?                                                                   Zie ook de MAKKELIJK LEZEN versie

VierTaal is een instelling met scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking of voor slechthorend- of dove leerlingen. Naast onderwijs biedt VierTaal toeleiding naar cluster 2 en ondersteuning in het regulier onderwijs. 

In Nederland zijn 4 cluster 2 instellingen: Koninklijke Auris, Koninklijke Kentalis, VierTaal en Vitus-Zuid. Alle instellingen werken samen in de landelijke stichting Siméa. Kennis en ervaring wordt gedeeld om het onderwijs aan cluster 2 leerlingen nog beter te maken.

Wie krijgen begeleiding van VierTaal?

Heeft uw kind problemen met taal of communicatie of hoort uw kind slecht? Dan kunt u uw kind aanmelden bij het aanmeldpunt: http://www.VierTaal.nl/aanmelden

Hier wordt gekeken welke hulp uw kind nodig heeft. Als uw kind niet zoveel hulp nodig heeft, kan uw kind naar het regulier onderwijs en wordt begeleid door een ambulant begeleider van VierTaal. Dit heet een licht- of medium arrangement. Bij een medium arrangement is er meer begeleiding dan bij een licht-arrangement. Sommige leerlingen hebben veel hulp nodig en kunnen beter naar een school voor speciaal onderwijs gaan. Die school is helemaal afgestemd op leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking of voor slechthorend- of dove leerlingen. Leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan, hebben een intensief arrangement. In het speciaal onderwijs volgen de leerlingen hetzelfde onderwijs als op een reguliere school, maar met extra hulp/begeleiding. Ze krijgen ook dezelfde diploma’s.

Wie werken er bij VierTaal?

Bij VierTaal werken in totaal ongeveer 450 mensen. Dit zijn leerkrachten,  onderwijsassistenten, logopedisten, gedragsdeskundigen en natuurlijk ook onderwijs ondersteunend personeel.

De directeur-bestuurder Toon Kuijs heeft de leiding over VierTaal. Daarnaast zijn er regiodirecteuren die leiding geven aan alle scholen in een bepaalde regio. Elke school heeft weer een eigen teamleider.

De raad van toezicht houdt toezicht of alles binnen VierTaal goed loopt. In de raad van Toezicht zitten deskundige mensen op het gebied van financiën, onderwijs, personeelszorg en kwaliteit.

In de medezeggenschapsraad zitten ouders en medewerkers. Het is eigenlijk de ondernemingsraad van de VierTaal. Daarnaast is er de deel-medezeggenschapsraad die regelmatig overleg voert met de leiding van de school.

Wat vindt VierTaal belangrijk?

VierTaal heeft een missie. De missie vertelt in één zin wat wij belangrijk vinden in ons werk.

VierTaal vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Onze leerlingen hebben andere begeleiding nodig dan leerlingen in het regulier onderwijs. Elke leerling krijgt bij VierTaal de begeleiding die hij of zij nodig heeft. We houden rekening met verschillen zodat alle leerlingen gelijke kansen krijgen op een goede toekomst. Daarnaast hebben we kleine klassen. Daardoor kunnen we elke leerling veel aandacht geven.

VierTaal heeft veel aandacht aan taal en communicatie. Daarvoor gebruiken we speciale leermethoden en ondersteunende gebaren. Verder proberen we zoveel mogelijk met pictogrammen en foto’s te laten zien wat we bedoelen.

Bij VierTaal is leren belangrijk, maar we willen ook dat leerlingen creatief bezig zijn. Daarom geven we vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, toneel en dans.

Bij VierTaal zijn alle leerlingen belangrijk. Het maakt niet uit welk geloof je hebt, wat je ouders doen of uit welk land je komt. 

Moeten ouders voor een VierTaal-school extra betalen?

Voor een VierTaal-school hoeft u niet extra te betalen. Elke school in Nederland krijgt van de overheid een bedrag per kind.  Daarnaast krijgt VierTaal geld voor extra ondersteuning. Hiervan wordt de extra begeleiding betaald en kunnen speciale lesmaterialen aangeschaft worden.

Een school dicht bij huis

Er zijn niet zoveel scholen voor speciaal onderwijs. Daarom moeten leerlingen soms ver reizen. De gemeente kan helpen bij het vervoer naar school, maar heeft hier steeds minder geld voor. Daarom heeft VierTaal nog extra lesplekken geopend in:  Almere, Alkmaar, Purmerend en Zwaag. VierTaal vindt het belangrijk dat uw kind dicht bij huis naar school kan. Daarom kijken we elk jaar hoe we dit nog verder kunnen verbeteren.


Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving 

Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.
Bekijk het filmpje 'Meedoen' over geïntegreerd onderwijs van LECSO, PO-Raad en VO-raad hier rechts.