Voor leerlingen‎ > ‎

Schoolafspraken

Algemene schoolregels

 • Je fiets en brommer zet je in het fietsenrek (in of naast de stalling);
 • Jassen en gymtassen moeten aan de kapstok; na schooltijd moeten deze mee naar huis of in een kluisje;
 •  Je bent op tijd in de les;
 •  Lesmaterialen die je nodig hebt, heb je bij je (je bent zelf verantwoordelijk);
 •  Gezichtsbedekkers (petten e.d.) gaan in de klas af;
 • Je houdt de toiletten schoon en netjes;
 •  Telefoons staan uit tijdens de les;
 •  Afval moet altijd in de prullenbak: zowel binnen als buiten;
 • Alcohol, drugs en 'energy' dranken zijn verboden;
 • Wapens (en vuurwerk) zijn op school verboden;
 • In en buiten school is het verboden om foto’s/filmpjes te maken van leerlingen/docenten;
 • Roken in school is verboden;
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen.

Omgangsregels

Uitgangspunten:

 1. Ik respecteer de ander;
 2. Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag; ik benader de ander positief;
 3. Ik accepteer dat we verschillend zijn.

Dit houdt in:

 • Gedrag als uitlachen, schelden, pesten, discrimineren hoort hier NIET bij;
 • Conflicten praten we uit met elkaar;
 • Ik kan hulp vragen en geven;
 • Ik blijf van andermans spullen af.

Hoe communiceren we regels in de klas?

 • Naar aanleiding van een voorval of conflict wordt gesproken in de mentorles, zo nodig wordt de methode ‘Leefstijl’ ingezet;
 • In spelvorm – kaartjes met vragen die betrekking hebben op regels/gedrag;
 • D.m.v. open vragen te gebruiken om leerlingen na te laten denken;
 • Aan het begin van ieder schooljaar worden regels afgesproken;
 • Regels worden opgehangen in het lokaal;
 • Bij opdrachten ‘samenwerken’ – worden de regels doorgesproken en geëvalueerd;
 • Gewenst gedrag wordt beloond;
 • Leerlingen wordt gevraagd naar oplossingen. 

De docenten:

 • Maken een stappenplan;
 • Tonen voorbeeldgedrag;
 • Laten als hij/zij een incident zien benoemen door de leerling zelf (correctie vanuit de leerling);
 • Helpen constructief de leerlingen;
 • Spreken leerlingen individueel aan.

 

Verwijderen uit de les

Indien het gedrag van een leerling niet toelaatbaar is, roept de docent de betreffende leerling tot de orde en legt zo nodig een sanctie, passend binnen de setting op. Dit kan inhouden een aparte werkplek in het lokaal of net buiten het lokaal. Indien noodzakelijk kan de docent de mentor, een lid van het zorgteam, of de teamleider inschakelen om de leerling buiten de klas tot rust te laten komen. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt een registratieformulier door de docent ingevuld en in het dossier opgeborgen. Er worden afspraken met de leerlingen gemaakt om het gedrag een volgende keer te voorkomen. Indien de leerling ontoelaatbaar gedrag blijft vertonen, worden ouders benaderd en worden in overleg met de mentor een passende oplossing, sanctie en of andere opties besproken.

Leerlingen kunnen ook zelf het leslokaal verlaten, indien noodzakelijk en als hier individuele afspraken met de mentor en de leerling over zijn gemaakt. Dit gebeurt alleen als ze hiermee kunnen voorkomen dat zij overladen worden door externe prikkels die stress veroorzaken of mogelijk oncontroleerbare emoties. En als hier binnen de klas geen ruimte voor is. In dit geval worden leerlingen opgevangen worden door de mentor, onderwijsassistent, of iemand van het zorgteam. (volgens het afsprakenformulier ‘Opvang leerlingen’).