Over de school‎ > ‎

Onderwijs

Talenten en kwaliteiten
Er wordt op het VierTaal College nadrukkelijk gewerkt aan een pedagogisch klimaat waarin leerlingen op hun talenten en kwaliteiten worden aangesproken.
Leerlingen denken waar mogelijk zelf mee over het onderwijs dat het beste bij hen past. 
Maatwerk voor iedere individuele leerling
Extra zorg en ondersteuning in de vorm van individuele aandacht en begeleiding.  Kleine klassen, specialisten (logopedie en orthopedagoog) en de mentor centraal aanspreekpunt voor leerling en ouder(s)/ verzorger(s). 

Foto: presentatie vakoverstijgend project in de Schakelstroom

VierTaalcollege Schagen
  • Gaat uit van de mogelijkheden van de leerlingen
  • Haalt het maximale uit de leerlingen
  • Werkt handelingsgericht, opbrengstgericht en data gestuurd
  • Een evenwichtige verdeling tussen de communicatieve, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en het leren omgaan met de beperking(en)
Van de school en haar medewerkers vraagt dit
  • Kwalitatief bekwame medewerkers -  met uitgangspunt de competenties zoals beschreven in de Wet BIO
  • Een duidelijke organisatiestructuur - verantwoordelijkheden en bevoegdheden, inrichting van de school
  • Een optimale samenwerking tussen alle medewerkers en disciplines
  • Een goede samenwerking met ouders
Het schoolbeleid is erop gericht zo veel mogelijk leerlingen op die plek te krijgen waar ze het beste hun kwaliteiten kunnen inzetten, op school en in de samenleving. 

Schakelstroom en Praktijkstroom

Binnen de Schakelstroom van het VierTaalcollege Schagen streven we er naar dat de leerlingen een diploma behalen op het niveau van VMBO Basis, Kader of Theoretische Leerweg.


De Praktijkstroom is een vijfjarig traject waarbij de leerlingen rechtstreeks kunnen uitstromen naar arbeid. 
Vanuit de Praktijkstroom is er -afhankelijk van de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerlingen- de mogelijkheid om uit te stromen naar het MBO of beschermde arbeid.

Er wordt een portfolio opgebouwd en leerlingen kunnen Branche-gerichte (landelijke erkende) certificaten en IVIO examens behalen.


Foto: Les 'Consumptief/ koken' in de Praktijkstroom