Over de school‎ > ‎

Niveau's en onderwijsstromen

Welke niveaus biedt de school?

Schakelstroom voor leerlingen met uitstroomprofiel Vervolgonderwijs:
            VMBO BBL (basisberoepsgericht)
            VMBO KBL (kaderberoepsgericht)
            VMBO TL   (theoretische leerweg)
Praktijkstroom is voor leerlingen met uitstroomprofiel Arbeidstoeleiding:
            Uitstroom naar:
            arbeid
            beschermde arbeid
            dagbesteding
            MBO

Kenmerken Schakelstroom
 • na twee of maximaal drie jaar onderwijs op het VierTaal college, schakelen de leerlingen naar: bovenbouw (leerjaar 3) regulier VMBO óf -afhankelijk van de onderwijsbehoeften- bovenbouw speciaal onderwijs
 • regulier vakken en leergebieden onderbouw VMBO én lessen en projecten op het gebied van communicatieve vaardigheden, studievaardigheden, sociale vaardigheden, taal en rekenen 
 • reguliere én specifieke methodes, zoals Nieuwsbegrip, Rekentuin en Muiswerk
 • schoolbrede, vakoverstijgende en specifieke lessen op basis van de individuele onderwijsbehoeften en evt. achterstanden of hiaten
 • een groot deel van de lessen (ongeveer 50%) gegeven door de mentor
 • logopedist werkt in de klas samen met de docent(en)
Sector- profielkeuze bovenbouw (klas 3 en 4) VMBO
Aan het eind van de Schakelstroom maken alle leerlingen een keuze voor een sector of profiel binnen de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van het regulier VMBO of bovenbouw Speciaal onderwijs. Door middel van gesprekken en testen gericht op capaciteiten en interesse worden de leerlingen van de Schakelstroom hierbij begeleid.
De leerlingen met het uitstroomniveau BBL en KBL nemen daarnaast deel aan het PPO-traject (Praktische Profiel Oriëntatie) op het Regius College in Schagen.  Hierbij wordt kennis gemaakt met de verschillende afdelingen van de sectoren van de bovenbouw van het VMBO BBL en KBL. De leerlingen maken kennis met de afdelingen:
 • Zorg en Welzijn
 • Metaal
 • Elektrotechniek
 • Handel en Administratie
 • Sport Dienstverlening en Veiligheid
 • Voertuigentechniek
 • Bouwtechniek
 • Consumptieve technieken
Kenmerken Praktijkstroom

De Praktijkstroom cluster 2 is een vijf- (of zes-) jarig traject waarbij leerlingen worden toegeleid naar een arbeidsplaats in de maatschappij in de richting van hun talent en mogelijkheden. Binnen de Praktijkstroom kunnen de leerlingen landelijk erkende branche-certificaten en IVIO-examens behalen.
De Praktijkstroom is bedoeld voor:
leerlingen met talenten en affiniteit op het gebied van praktische vaardigheden, 
leerlingen die door de sterk belemmerende factoren op taalkundig/ communicatief gebied (TOS) en de steeds strenger wordende exameneisen naar verwachting geen VMBO diploma kunnen halen.
Het onderwijs wordt aangeboden in drie fasen:
 • Oriëntatiefase:    fase 1 en 2, 12-14 jaar
 • Beroepsgerichte fase: fase 3, 15-16 jaar
 • Transitiefase:  fase 5 (en eventueel 6), 17-18 jaar                            
Verschil tussen het reguliere Praktijkonderwijs (PRO) en de cluster 2 Praktijkstroom
 • een veilig klimaat met specifieke aandacht en expertise op het gebied van de taalkundige belemmeringen
 • er wordt doelgericht en gewerkt aan de communicatieve vaardigheden en sociale weerbaarheid binnen een arbeid-gerelateerde context
 • onderwijs op maat (kleine groepen, lesprogramma's afgestemd op cognitief niveau, arbeidsvermogen en individuele talenten en mogelijkheden)
 • nauwe samenwerking en afstemming met VMBO (Schakelstroom VierTaal College Schagen)
Aanbod
Leerlingen krijgen onderwijs in de kernvakken Nederlandse taal, Wiskunde/rekenen en Engels. 
Daarnaast worden de leerlingen getraind in algemene praktische vaardigheden passend bij de beroepssectoren en krijgen ze leergebied overstijgende en praktische vakken;
 • Mens en maatschappij (waaronder lessen 'communiceren' en  'sociale vaardigheden')
 • Culturele oriëntatie en creatieve expressie (Beeldende vorming/Textiel en Muziek/Drama)
 • Sport en bewegen
 • Mens, natuur en techniek (Groen, Techniek en Consumptief)
 • Voorbereiding op arbeid (stage; begeleid intern fase 1 en 2, begeleid extern fase 3 en zelfstandig extern fase 4 en 5)
 • Branche gerichte cursus (vanaf leerjaar 4)
Na de oriëntatiefase kiezen de leerlingen in de beroepsgerichte en transitie-fase voor een beroepssector Groen, Techniek, Facilitair of Consumptief.

Portfolio/competentie-ontwikkeling
Naast de mogelijkheid tot het behalen van branche-gerichte en landelijk erkende certificaten en IVIO-examens heeft elke leerling een Portfolio waarin de ontwikkeling van de competenties, de bewijzen en geleerde vaardigheden zijn vastgelegd.
Het Portfolio vormt -naast de certificaten en de begeleiding vanuit onze school- een belangrijk instrument bij het vinden van een geschikte plaats op de arbeidsmarkt, in gesprek met een toekomstige werkgever.

Binnen de Praktijkstroom VierTaal College Schagen wordt gewerkt aan de volgende competenties:
 • Sociale competentie
 • Communicatieve competenties
 • Leer-technische competenties (plannen, presenteren, samenvatten, etc.)
 • Algemene werknemers- en beroepsvoorbereidende competenties
 • Reflectieve competenties (waar ben ik goed in, wat kan ik al, wat moet ik nog leren)