Over de school

Missie
De missie voor het VierTaal College Schagen is om slechthorende leerlingen alsmede leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) zo goed mogelijk toe te rusten en voor te bereiden op participatie in de maatschappij door het ontwikkelen van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en hun cognitieve en communicatieve vaardigheden.

Leerlingenpopulatie Viertaal College Schagen

Wij hebben leerlingen die vanwege hun communicatieve problemen (taalontwikkelingsstoornis, slechthorendheid) niet in staat zijn het onderwijs in een reguliere setting te volgen.
Dat betekent een rijk taalaanbod en uitlokken en stimuleren van de communicatie
Met als doel de beperkingen te verminderen en maximaal benutten van de mogelijkheden. 


foto: ballbounce- toernooi

De rol van ouders
De mentor van de leerling is de centrale figuur voor zowel leerling als ouders. Samenwerking en afstemming met ouders of verzorgers is belangrijk. Binnen de school wordt gebruik gemaakt van het digitaal leerlingvolgsysteem Magister waar zowel leerling als ouders onder andere informatie over huiswerk en toetsen kunnen volgen.
Leerlingen en ouders worden door de school begeleid en ondersteund bij het maken van de juiste keuzes m.b.t. het bepalen van doelen, onderwijsbehoeften en uitstroom.


Stop Loop Praat
De school kenmerkt zich door een sterk pedagogisch klimaat, waar veiligheid en aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling belangrijke pijlers zijn.

Foto: leerlingen leggen aan elkaar en aan docenten uit hoe 'Stop-loop-Praat' werkt. Een onderdeel van ons preventieve pestbeleid.

Visie
Taal is het communicatiemiddel om de wereld om ons heen te ontdekken en vorm te geven. 
Een leerling ontwikkelt zich door interactie met de omgeving waarbij taal centraal staat. 
Wij vinden het belangrijk om samen met de leerling zelf, ouders/verzorgers, de school en andere betrokkenen zo goed mogelijk ondersteuning te bieden bij het leren omgaan met de taalbarrière.

Het VierTaal College Schagen wil:
  • leerlingen gelijke kansen aanbieden door rekening te houden met de verschillen en kijken naar de mogelijkheden
  • leerlingen zo succesvol mogelijk uit laten stromen naar de reguliere onderwijssetting (Schakelstroom) en/of naar een reguliere arbeidsplaats (Praktijkstroom)
  • als expertisecentrum dienstbaar zijn voor regulier PO, VO en MBO en/of voorschoolse voorziening, om leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), doof- of slechthorendheid te signaleren en te begeleiden