Welkom

Wie zijn wij?

Ambulant begeleiders zijn gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten of orthopedagogen die bekend zijn met leerlingen met communicatieve en/of auditieve beperkingen.

Onze dienst werkt in de regio Noord-Holland-Noord. Onze dienst wordt bestuurd door Stichting VierTaal.

De ambulante dienst werkt met 3 regio’s:                 De Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Westfriesland. Onze ambulant begeleiders hebben regelmatig contact met de samenwerkingsverbanden en andere instanties zoals logopedisten, fysiotherapeuten en begeleiders binnen deze regio’s. Zodoende zijn zij goed op de hoogte van wat er speelt in de regio's.

Wat doet de ambulant begeleider?

Ambulante begeleiding kan bestaan uit zowel leerlingbegeleiding als schoolbegeleiding.

Leerlingbegeleiding

De ambulant begeleider kan ondersteuning bieden bij vakken waar de leerling moeite mee heeft als gevolg van de TOS (taalontwikkelingsstoornis) of slechthorendheid (SH). Bijvoorbeeld: 

  • verbeteren van de woordenschat en de taalontwikkeling
  • communicatietraining
  • instructie van het gebruik van hoorapparatuur
  • leren omgaan met de communicatieve of auditieve beperking

Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling wordt de ondersteuning in de klas, in een klein groepje of individueel geboden. De hoeveelheid hulp en beschikbare tijd is afhankelijk van wat er nodig is.

Schoolbegeleiding

Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de school wordt schoolbegeleiding geboden. Deze kan bestaan uit:

  • ondersteuning en coaching van de leerkracht en/of de assistent bij het pedagogisch en didactisch handelen
  • advisering over het gebruik van hulpmiddelen
  • advies en begeleidingsgesprekken met de leerkracht en begeleiders van school, en ouders
  • observaties
  • teamvoorlichting over TOS (taalontwikkelingsstoornis) en/of slechthorendheid en de gevolgen ervan voor het onderwijs
  • afstemmen met extern betrokkenen, bijv. de logopedist of audiologisch centrum, en scholing van leerkrachten
Doordat leerlingen ambulante begeleiding hebben, lukt het vaak het regulier onderwijs te blijven volgen.

Voor wie is ambulante begeleiding?

Leerlingen in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs, die een onderwijsarrangement cluster 2 hebben (licht of medium) komen in aanmerking voor ambulante begeleiding. 

Anderen die betrokken zijn bij het onderwijs aan deze leerlingen krijgen advies, informatie en deskundige begeleiding in het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen.


Kalender